RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19

29.08.2019

Zakończony

17.01.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
01.03.2022

W dniu 1 marca 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 245/22 (.pdf, 291 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 866/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wykreślenia 2 zadań tj. nr RPMP.04.03.02-12-0021/20 oraz RPMP.04.03.02-12-0011/20 z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 do dofinansowania zostało wybranych 30 projektów na łączną kwotę dotacji wynoszącą 36 921 197,77 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 (.pdf, 215 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
19.06.2020

W dniu 19.06.2020 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Wynik pozytywny uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  37 454 363,72 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 231 KB)

Pobierz listę (PDF, 237KB)

Wyniki oceny finansowej
08.05.2020

W dniu 08.05.2020 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 

Wynik pozytywny uzyskały 33 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą  38 370 717,83 zł.

Pobierz listę (PDF, 227KB)

Wyniki oceny formalnej
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 

Wynik pozytywny uzyskały 33 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 38 410 370,66 zł.

Wynik negatywny uzyskały 3 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 692 453,02 zł.

Tym samym od dnia 20.03.2020 r. rozpoczął się etap oceny finansowej w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19.

Pobierz listę (PDF, 332KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
28.01.2020

W dniu 28.01.2020 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

W wyniku weryfikacji spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 43 508 386,05 zł.

Tym samym od dnia 29.01.2020 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla powyższych projektów.

Pobierz listę (PDF, 428KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.01.2020

W ramach konkursu złożono 36 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 43 508 386,05 zł., co stanowi ok. 1885,6% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 414KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 września 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 16 stycznia 2020 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 307 365,37 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga:

W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Regulamin konkursu


Zmiana regulaminu

W dniu 22 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 53/21 (.pdf, 290 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje:
1. §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 3 658 147,01 zł., tj. do 37 454 363,72 zł.
2. §22 ust. 4 i dotyczy modyfikacji przypisu nr 4, w ten sposób, że odnosi się on do kwoty w EUR przeznaczonej na dane poddziałanie, a nie jak dotychczas na dany nabór.

***

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1076/20 (.7z, 905 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotową Uchwałą zmienia się brzmienie załącznika nr 4 Warunki specyficzne realizacji projektu, do Załącznika nr 6b do Regulaminu konkursu, tj. do Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w sposób jednoznacznie wskazujący, że jego zapisy odnoszą się do w/w Uchwały. Przedmiotowa zmiana wprowadza załącznik warunkujący dofinansowanie projektu Województwa Małopolskiego znajdującego się na liście podstawowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu - wersja z 06.08.2020 (.7z, 964 KB),

***

W dniu 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 930/20 (.7z, 1,93 MB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotową Uchwałą:

 • dodaje się załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu – Uchwałę ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikami, który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.
 • dokonuje się zmian w treści Regulaminu konkursu, które są konsekwencją powyższej zmiany i wprowadzają załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu. 

Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektu Województwa Małopolskiego znajdującego się na liście podstawowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Załączniki:

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu - wersja z 14.07.2020 (.7z, 952 KB),

Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu (.pdf, 727 KB)

***

W dniu 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 867/20  (.pdf, 283 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

Przedmiotową Uchwałą zwiększono kwotę alokacji w ramach konkursu do 33 796 216,71 zł.

Regulamin konkursu - obowiązujący od 14.07.2020 r. (.pdf, 727 KB)

Regulamin konkursuobowiązujący do 13.07.2020 r. (.pdf, 721 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 18 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 334 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,15 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,8 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 0,98 MB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu - obowiązujący od 06.08.2020 r. (.7z, 964 KB),

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu - obowiązujący od 14.07.2020 r. (.7z, 952 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.7z, 9,04 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 807 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 542 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 655 KB)

Załącznik nr 10 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego (.pdf, 1,17 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.