RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

23.06.2016

Zakończony

26.07.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkujeprzeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
25.11.2016

24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR dla wszystkich subregionów: Tarnowskiego, Podhalańskiego, Sądeckiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.4.2", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 7 października 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 19 października 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 24 października 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz 26 października 2016 r. ( dla Małopolski Zachodniej. Uchwała Forum Subregionu Sądeckiego w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach niniejszego poddziałania została podjęta w trybie obiegowym z dniem 21 października 2016 r. w związku z odwołaniem posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego zaplanowanego na 14 października br. W/w wykazy są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekty wskazane w wykazach, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 4.4.2.

Pobierz listę (PDF, 356KB)

Wyniki oceny formalnej
28.09.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach Poddziałania 4.4.2. Kwalifikacji podlegało 97 kart. 

Wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 97 kart projektów, nie zweryfikowano negatywnie żadnego projektu:

 1. Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 283 KB)
 2. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 279 KB)
 3. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 284 KB)
 4. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 281 KB)
 5. Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 284 KB) 

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 81KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 12.09.2016

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż na podstawie zapisów Rozdziału 3 , Podrozdziału 3.1, punktu 6 Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, termin dokonania kwalifikacji formalnej złożonych kart projektów przedłuża się do dnia 19 września 2016 r. 

  Przedłużenie to wynika z dużej liczby złożonych kart projektów i co za tym idzie konieczności zabezpieczenia  większej ilości niezbędnego czasu do dokonania przedmiotowej oceny.

 • 24.08.2016

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż na podstawie zapisów Rozdziału 3 , Podrozdziału 3.1, punktu 6 Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, termin dokonania kwalifikacji formalnej złożonych kart projektów przedłuża się do dnia 12 września 2016 r. 

  Przedłużenie to wynika z dużej liczby złożonych kart projektów i co za tym idzie konieczności zabezpieczenia  większej ilości niezbędnego czasu do dokonania przedmiotowej oceny.


Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
02.08.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 4.4.2 złożono łącznie 97 kart projektów w 5 subregionach. Karty te zostały skierowane do oceny formalniej.

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 269 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 271 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 269 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 269 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 270 KB) 

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 1269KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 1. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 2. Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 3. Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 4. Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 5. Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 4.4.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typów projektów:

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

B. rozwój sieci ciepłowniczych

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 143 405 293,74 PLN, w tym:

 1. dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 18 355 878,03 PLN
 2. dla Subregionu tarnowskiego: 30 832 138,13 PLN
 3. dla Subregionu sądeckiego: 36 711 756,07 PLN
 4. dla Subregionu podhalańskiego: 22 658 035,97 PLN
 5. dla Małopolski Zachodniej: 34 847 485,54 PLN

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

nie dotyczy.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:


Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze: 350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin naboru (.pdf, 425 KB)

Karta projektu (.docx, 84 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu (.pdf, 368 KB) 

Definicje wskaźników (.pdf, 204 KB)

Zobacz również

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.