RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18

28.08.2018

Zakończony

06.11.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
30.06.2022

30 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1049/22 w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 228 KB)

Na mocy powyższej Uchwały, ZWM dokonał rozstrzygnięcia w zakresie wykreślenia 4 projektów z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 (.pdf, 266 KB)


Wersje archiwalne(11)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
17.06.2019

17 czerwca 2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach subregionów Podhalańskiego, Tarnowskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach naboru RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Pozytywny wynik oceny uzyskało 25 zadań.

Łącznie pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 111 174 537,15 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 221 KB)

Pobierz listę (PDF, 488KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 16.05.2019

  Zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach subregionów Sądeckiego i Małopolska Zachodnia w ramach RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 51 698 161,49 zł.

  Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego termin oceny merytorycznej wniosków dla subregionów Krakowski Obszar Metropolitarny, Tarnowski i Podhalański został przedłużony do dnia 30 czerwca 2019 r.

  Pobierz listę (PDF, 326KB)

Wyniki oceny finansowej
08.03.2019

Zgodnie z zapisami kryteriów oceny dla Poddziałania 4.4.2 ocena finansowa projektów przeprowadzona jest wyłącznie dla projektów typu B. Rozwój Sieci Ciepłowniczych.

W dniu 22.02.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 w ramach 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.  

W wyniku oceny finansowej projektów typu B wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 823 242,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 91KB)

Wyniki oceny formalnej
15.01.2019

W dniu 14 stycznia 2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 w ramach 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 111 353 668,57 zł.

Wynik negatywny w ramach oceny formalnej uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 2 847 701,05 zł.

Pobierz listę (PDF, 259KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
05.12.2018

5 grudnia 2018 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało wszystkie 60 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 114 201 369,62 zł

Aktualnie trwa proces oceny formalnej projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 71KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
07.11.2018

W ramach konkursu złożono 60 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 114 201 369,62 zł, co stanowi ok. 1110,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 259KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 listopada 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Uwaga! 

Departament Funduszy Europejskich informuje o zmianie terminu zakończenia konkursunr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 w ramach Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR na godzinę 15.00 w dniu 5 listopada 2018 r. 
Przedłużenie trwania naboru jest spowodowane okresowym brakiem dostępności systemu e-RPO w dniach 31 października i 1 listopada.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z obszaru objętego SPR dotyczące:
1) wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – projekt typu A:

a) inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r. Dofinansowaniem mogą być również objęte prace termomodernizacyjne w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu.

b) inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej – w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej.

2) rozwoju sieci ciepłowniczych – projekt typu B:

budowa, rozbudowa i przebudowa sieci pod warunkiem, że inwestycja będzie prowadzona na systemach spełniających lub tych, które w wyniku realizacji inwestycji będą spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art 2 pkt. 41 i 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Szczegółowe zasady ubiegania się dofinansowanie określa Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi:

 1. dla typu projektu A – 98,5%,
 2. dla typu projektu B – 85%.

z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 285 961,22 zł

Podział środków na poszczególne Subregiony określa Regulamin.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

25 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 53/22 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o  6 473 813,90 zł, tj. do kwoty 110 096 686,11 zł, a także uwzględnienia zgody Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji. Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

14 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 17/22 (.pdf 215 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 52 641 346,24 zł, tj. do kwoty 103 622 872,21 zł, a także uwzględnienia zgody Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji. Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

16 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1622/21 (.pdf, 215 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 17 922 664,55 zł, tj. do kwoty 50 981 525,97, a także uwzględnienia zgody Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji. Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

30 września 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1389/21 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 750 000,00 zł, tj. do kwoty 33 058 861,42 zł.
Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

15 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 993/21 (.pdf, 212 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 15 349 134,42 zł, tj. do kwoty 32 308 861,42 zł.

Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

24 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 893/21 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 2 003 221,41 zł, tj. do kwoty 16 959 727 zł oraz aktualizacji zapisu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem, a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach.

Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

5 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1574/20 (.pdf, 283 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotową Uchwałą zwiększono kwotę alokacji w ramach konkursu o 3 527 666,92 zł, tj. do kwoty 14 956 505,59 zł.
Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej.

***

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 716/20 (.pdf, 285 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 1 142 877,45 zł., tj. 267 196 euro oraz dodania zapisu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach. Aktualna alokacja wynosi 11 428 838,67 zł, tj. 2 671 975,00 euro. Podniesienie alokacji wynika z uwolnienia środków, zamrożonych wcześniej w ramach II naboru na poczet ewentualnych protestów.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 1,01 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 9,89 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 411 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,61 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1,53 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 854 KB)

Załącznik nr 6 Wzór mowy o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,35 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 779 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 478 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu (.pdf, 633 KB)

Załącznik nr 10 Metodyka dotycząca założeń do zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (Metodyka odnosi się do typu projektów A) (.pdf, 699 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu .

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu .

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 19 września 2018 r. (.pdf, 660 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .