RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

29.11.2016

Zakończony

11.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
28.03.2018

W dniu 16 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 400/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), (.pdf, 361 KB).

dokonał wykreślenia trzech projektów z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 1 295 576,01 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, (.pdf, 302 KB).

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 do dofinansowania zostało wybranych 88 projektów na łączną kwotę dofinansowania 135 568 723,23 zł.


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
11.09.2017

4 września 2017 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Subregionów Małopolska Zachodnia, Krakowski Obszar Metropolitarny i Tarnowskiego.

Łącznie z projektami w ramach Subregionów Podhalańskiego i Sądeckiego w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 91 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 136 877 245,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 248KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 29.08.2017

  28 sierpnia 2017 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Subregionu Podhalańskiego i Sądeckiego.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 36 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 59 472 730,03 zł.

  Zakończenie oceny merytorycznej dla pozostałych trzech Subregionów nastąpi po złożeniu uzupełnień przez Wnioskodawców wezwanych do wyjaśnień oraz po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji przez ekspertów w zakresie oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej do początek września 2017 r.

  Lista członków KOP (.pdf, 224 KB)

  Pobierz listę (PDF, 248KB)

Wyniki oceny finansowej
28.08.2017

21 sierpnia 2017 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 91 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 138 916 248,86 zł.

Pobierz listę (PDF, 196KB)

Wyniki oceny formalnej
03.07.2017

Informacja na temat wyników oceny formalnej projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 30.06.2017r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 91 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 138 916 248,86 zł

Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 264 803 zł.

Natomiast 2 projekty zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 703 110,57 zł.

Pobierz listę (PDF, 368KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 20.04.2017

  13 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych oraz w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny formalnej, przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.04.04.02-IZ-12-0101/16 dla Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 31 maja 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
16.02.2017

W ramach konkursu złożono 94 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 144 398 036,27 zł, co stanowi ok. 97 % dostępnej alokacji wynoszącej 148 436 938,16 zł.

Pobierz listę (PDF, 177KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące:

 1. wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)* – projekt typu A:
  a) inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.,
  b) inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej – w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej,
 2. rozwoju sieci ciepłowniczych – projekt typu B:
  a) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci pod warunkiem, że inwestycja będzie prowadzona na systemach spełniających lub tych, które w wyniku realizacji inwestycji będą spełniać kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art 2 pkt. 41 i 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Wsparcie będą mogły otrzymać projekty które:
  – realizowane będą w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego spełniającego wymogi ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie lub
  – realizowane będą w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego nie spełniającego wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale w wyniku realizacji projektu będzie spełniać kryteria systemu efektywnego energetycznie lub
  – realizowane będą w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego niespełniającego wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale Wnioskodawca oświadczy i udokumentuje, że najpóźniej na dzień zakończenia realizacji projektu osiągnięty zostanie poziom efektywnego energetycznie systemu, do czego przyczyni się także realizacja innej inwestycji zadeklarowanej przez Wnioskodawcę.

* W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków jedno i wielorodzinnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe, działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis przez gminę, czyli pomoc na tzw. II poziomie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi:

1.  dla typu projektu A – 98,5%,

2.  dla typu projektu B – zgodnie z zapisami SzOOP RPO WM,
z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

148 436 938,16 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

8 września 2017 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 8 września 2017 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 148 436 938,16 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 16/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) - 28 322 091,40 zł
 • Subregion tarnowski - 32 630 110,23 zł
 • Subregion sądecki - 37 999 857,07 zł
 • Subregion podhalański - 28 594 463,33 zł
 • Małopolska Zachodnia - 20 890 416,13 zł”.

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji– SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. o zmianie alokacji na poszczególne Subregiony. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie.

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji– SPR.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała ZWM nr 1435/17 z dnia 8 września 2017 r. (.pdf, 428 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 860 KB) - wersja obowiązująca od 29 listopada 2016 r. zmieniona uchwałą 1435/17 (.pdf, 428 KB), uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB) oraz uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 19 MB) - wersja obowiązująca od 29 listopada 2016 r. z wyjątkiem załącznika nr 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 164 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 849 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 13 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 760 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.)  (.pdf, 1,8 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 29 listopada 2016 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 588 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 427 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 235 KB)

Załącznik nr 9 Metodyka dotycząca założeń do zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (Metodyka odnosi się do typu projektów A) (.pdf, 331 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również:

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wymaganych dokumentów w ramach RPO WM (.pdf, 141 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowana wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami - przeczytaj komunikat

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 616 KB) - aktualizacja w dniu 28 grudnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.