RPO 4.4.3.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16

29.11.2016

Zakończony

11.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
16.03.2018

16 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 401/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, (.pdf, 307 KB).

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie:

 • wyboru do dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 964 849,70 zł,
 • wykreślenia 4 projektów z Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16.

W związku z powyższym zaktualizowano:

Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16, (.pdf, 285 KB),

oraz

Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16, (.pdf, 209 KB).


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
03.11.2017

W dniu 3.11.2017 roku zakończył się etap oceny merytorycznej projektu przywróconego do oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty tj. projektu nr RPMP.04.04.03-12-0163/17 pn. Czyste powietrze w Gminie Chełmek - Program wymiany kotłów na paliwa stałe. 

Projekt uzyskał wynik pozytywny. Łącznie w wyniku oceny merytorycznej  wynik pozytywny uzyskało 89 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 91 334 697,17 zł.

Pobierz listę (PDF, 310KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 14.09.2017

  11 września 2017 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 88 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 89 334 697,17 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 228 KB)

  Pobierz listę (PDF, 309KB)

Wyniki oceny finansowej
09.10.2017

W dniu 9.10.2017 roku zakończył się etap oceny finansowej projektu przywróconego do oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty tj. nr RPMP.04.04.03-12-0163/17 pn. Czyste powietrze w Gminie Chełmek - Program wymiany kotłów na paliwa stałe. 

Projekt uzyskał wynik pozytywny. Łącznie w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało  89 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 91 595 698,66 zł.

Pobierz listę (PDF, 286KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 28.08.2017

  25 sierpnia 2017 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 88 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 89 595 698,66 zł.

  Pobierz listę (PDF, 288KB)

Wyniki oceny formalnej
15.09.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 15.09.2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu:

Numer projektuNazwa WnioskodawcyTytuł projektu
RPMP.04.04.03-12-0163/17Gmina ChełmekCzyste powietrze w Gminie Chełmek - Program wymiany kotłów na paliwa stałe.

Z uwagi na powyższe w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 89 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 91 595 698,66 zł.

Wynik negatywny uzyskały 3 projekty.

Pobierz listę (PDF, 485KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 11.08.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 04.08.2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu:

  Numer projektu Nazwa WnioskodawcyTytuł projektu
  RPMP.04.04.03-12-0127/17Gmina Lisia GóraRedukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)

  Z uwagi na powyższe w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskało 88 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 89 595 698,66 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania – 4 596 224,85 zł.

  Pobierz listę (PDF, 282KB)
 • 17.07.2017

  14 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 87 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 88 196 258,69 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 033 336,62 zł.

  Pobierz listę (PDF, 55KB)
 • 20.04.2017

  13 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych oraz w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny formalnej, przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.04.04.03-IZ-12-0102/16 dla Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 26 czerwca 2017 r. włącznie.


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych  (paliwa stałe)*:

 1. inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.,
 2.  inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej – w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej.

* W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków jedno i wielorodzinnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe, działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis przez gminę, czyli pomoc na tzw. II poziomie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

68 098 061,84 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 671 KB) - wersja obowiązująca od 29 listopada 2016 r. zmieniona uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB) oraz uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 17 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 339 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 564 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 508 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.)   (.pdf, 1,8 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 29 listopada 2016 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 584 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 427 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 221 KB)

Załącznik nr 9 Metodyka dotycząca założeń do zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (.pdf, 331 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również:

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wymaganych dokumentów w ramach RPO WM (.pdf, 141 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowana wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 500 KB) - aktualizacja w dniu 28 grudnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.