RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

30.06.2016

Zakończony

30.07.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
25.11.2016

24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR dla wszystkich subregionów: Tarnowskiego, Podhalańskiego, Sądeckiego, Małopolski Zachodniej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 4.5.2", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 7 października 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 19 października 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 24 października 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz 26 października 2016 r. ( dla Małopolski Zachodniej. Uchwała Forum Subregionu Sądeckiego w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach niniejszego poddziałania została podjęta w trybie obiegowym z dniem 21 października 2016 r. w związku z odwołaniem posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego zaplanowanego na 14 października br. W/w wykazy są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Projekty wskazane w wykazach, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie  w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym  i terytorialnym w ramach Poddziałania 4.5.2.

Pobierz listę (PDF, 256KB)

Wyniki oceny formalnej
13.09.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach Poddziałania 4.5.2. Kwalifikacji podlegało 51 kart. 

Wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 49 kart projektów, wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały 2 karty projektów:

 1. Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 263 KB)
 2. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 274 KB)
 3. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 273 KB)
 4. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 266 KB)
 5. Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 275 KB)
Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 1292KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
05.08.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 4.5.2 złożono łącznie 51 kart projektów w 5 subregionach. Niniejsze karty zostały skierowane do oceny formalniej.

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 258 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 269 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 259 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 257 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 266 KB) 
Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 1272KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 1. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 2. Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 3. Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 4. Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 5. Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego
 • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 4.5.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typów projektów:

A. tabor na potrzeby transportu zbiorowego
B. integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych
C. ścieżki i infrastruktura rowerowa
D. organizacja i zarządzanie ruchem

Typy projektów mogą być łączone.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 251 034 000,00 PLN, w tym:

 1. Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny: 32 132 352,00 PLN
 2. Subregion tarnowski: 53 972 310,00 PLN
 3. Subregion sądecki:  64 264 704,00 PLN
 4. Subregion podhalański:  39 663 372, 00 PLN
 5. Subregion Małopolska Zachodnia: 61 001 262,00 PLN

Minimalna i maksymalna wartość projektu: 

nie dotyczy

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 

nie dotyczy

Minimalna kwota dofinansowania środkami EFRR:

500 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 

85%

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin naboru (.pdf, 412 KB)

Karta projektu (.docx, 84 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu (.pdf, 368 KB) 

Definicje wskaźników (.pdf, 373 KB)

Zobacz również

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.