RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18

19.10.2018

Zakończony

29.12.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
06.08.2019

Na mocy Uchwały nr 1371/19 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2108/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. (.pdf 560 KB), Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 3 270 591,44 zł w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 w celu wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na liście rezerwowej.

W dniu 6 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1414/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 1250/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 208 KB).

dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów w ramach Subregionu Tarnowskiego 1 projektu w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia, czyli łącznie wybrano 3 zadania na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 11 306 445,69 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 (.pdf, 206 KB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
18.06.2019

W dniu 18.06.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR. 

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 30 519 665,48 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 215 KB)

Pobierz listę (PDF, 301KB)

Wyniki oceny finansowej
25.04.2019

W dniu 25.04.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 33 294 323,88 zł.

Pobierz listę (PDF, 281KB)

Wyniki oceny formalnej
22.02.2019

22 lutego 2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR. 

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 33 348 162,16 zł

Wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania   6 067 693,60 zł.

Pobierz listę (PDF, 67KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.12.2018

W ramach konkursu złożono 12 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 41 096 349,64 zł, co stanowi ok. 139,6% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 288KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 26 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 grudnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej  www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,
 • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z obszaru objętego SPR, ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie (z wyłączeniem obszarów objętych mechanizmem ZIT, tj. miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa – Metropolia Krakowska).

Preferowane będą projekty kompleksowe, tj. obejmujące jak najszerszy zakres, przyczyniające się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, wynikające z przygotowanego przez samorząd planu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej.

Wsparcie realizowane w ramach poddziałania dotyczyć będzie następujących typów projektów:

 1. Tabor na potrzeby transportu zbiorowego – typ projektu A:
 2. Integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych – typ projektu B:
 3. Ścieżki i infrastruktura rowerowa – typ projektu C:
 4. Organizacja i zarządzanie ruchem – typ projektu D:

Typy projektów A, B, C i D mogą być łączone.

Dodatkowo, elementem projektu o charakterze niedominującym może być zawsze przedsięwzięcie z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego, komponent z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego, jako alternatywy dla pojazdów indywidualnych.

Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu projektu zawarte zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 435 258,82 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiany regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

1 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1371/19 (.pdf, 563 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 3 270 591,44 zł oraz dodania przypisu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach:
Podniesienie alokacji wynika z uwolnienia środków, zamrożonych wcześniej w ramach II naboru na poczet ewentualnych protestów. Aktualnie wskazana alokacja stanowi 100% kwoty przewidzianej w Ramowym Planie Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, przyjętym Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r., z późn. zm.
Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 2108/18 (.pdf, 524 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu.Zmiana wynika z decyzji podjętej podczas Przeglądu Zarządzania RPO WM w dniu 24 października 2018 r. w sprawie uwzględniania projektów po protestach w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach konkursu, w szczególności w zakresie aktualizacji listy podstawowej i listy rezerwowej ocenionych projektów, tj. obejmuje §35 oraz §36 Regulaminu konkursu. Zmiana dokonywana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB).Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 8.11.2018 (.pdf, 864 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 18.10.2018 do 7.11.2018 (.pdf, 986 KB) zmieniona Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.zip, 10 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 18.120.2018 do 5.11.2018 (.zip, 9,29 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 615 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 2 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2,06 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 862 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 6.11.2018  (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 18.10.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 782 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 438 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 637 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.