RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16

24.11.2016

Zakończony

25.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
22.03.2018

16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 396/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1744/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. dokonał zmiany alokacji w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia.

W związku z dostępną kwotą dla ww. Subregionu, w dniu 16.03.2018 r., Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały 397/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), (.pdf, 295 KB).

dokonał wyboru do dofinansowania dla projektu nr RPMP.04.05.02-12-0384/17 złożonego przez Gminę Andrychów oraz  uzupełnił dofinansowanie dla projektu nr RPMP.04.05.02-12-0365/17 złożonego przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 wybrano do dofinansowania 23 zadania na maksymalną kwotę dofinansowania 277 303 094,31 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16, (.pdf, 227 KB).

Natomiast projekty, które spełniły kryteria oceny ale dostępna alokacja nie pozwala na ich wybór do dofinansowania, pozostają na liście rezerwowej (łącznie 10 zadań na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 25 217 703,96 zł.

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16, (.pdf, 208 KB).


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
12.12.2017

28 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 2 wniosków o dofinansowanie projektów przywróconych do oceny pozostałych kryteriów przez Instytucję Rozpatrującą Protest w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, tj. dla projektów:

Numer projektuWnioskodawcaTytuł Projektu

RPMP.04.05.02-12-0359/17

Gmina Radłów

Zintegrowana infrastruktura dla transportu
niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Radłów

RPMP.04.05.02-12-0384/17

Gmina Andrychów

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały łącznie 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 330 869 538,85 zł.


Pobierz listę (PDF, 265KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 23.11.2017

  09 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 6 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Subregionu Podhalańskiego w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 44 256 139,96 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 220 KB)

  Pobierz listę (PDF, 257KB)
 • 03.11.2017

  27 października  2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 12 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Subregionu Tarnowskiego w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 65 013 332,10 zł.

  Zakończenie oceny merytorycznej dla Subregionu Podhalańskiego nastąpi po zakończeniu oceny merytorycznej dla projektu nr RPMP.04.05.02-12-0380/17. Planowane zakończenie oceny merytorycznej to pierwsza połowa listopada 2017 r.

  Pobierz listę (PDF, 250KB)
 • 13.10.2017

  9 października 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 14 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach trzech Subregionów: Sądeckiego, Małopolski Zachodniej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 075 093,45 zł.

  Zakończenie oceny merytorycznej dla pozostałych dwóch Subregionów nastąpi po złożeniu uzupełnień przez Wnioskodawców wezwanych do wyjaśnień oraz po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji przez ekspertów w zakresie oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej to druga połowa października 2017 r.

  Pobierz listę (PDF, 281KB)

Wyniki oceny finansowej
29.09.2017

25 września 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 316 672 795,40 zł.

Pobierz listę (PDF, 396KB)

Wyniki oceny formalnej
09.08.2017

31 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 316 671 477,72 zł.

Wynik negatywny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 925 145,10 zł.

Wycofano z oceny 1 projekt na kwotę dofinansowania  829 441,77 zł.

Pobierz listę (PDF, 67KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 12.07.2017

  W dniu 11 lipca 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na sygnalizowany przez jednego z Wnioskodawców brak możliwości dostarczenia części załączników do wniosku o dofinansowanie, determinujących pozytywny wynik oceny formalnej, przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.04.05.02-IZ-12-097/16 dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 31 lipca 2017 r. włącznie.

 • 20.04.2017

  13 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych oraz w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny formalnej, przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.04.05.02-IZ-12-097/16 dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 9 czerwca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
27.02.2017

W ramach konkursu złożono 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 349 514 921,84 zł, co stanowi ok. 135 % dostępnej alokacji,

Kwota alokacji na konkurs wynosiła 259 842 000,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 138KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,
 • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego w miastach oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie (z wyłączeniem obszarów objętych mechanizmem ZIT, tj. miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa – Metropolia Krakowska).

Preferowane będą projekty kompleksowe, tj. obejmujące jak najszerszy zakres, przyczyniające się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, wynikające z przygotowanego przez samorząd planu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

281 179 778,98 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 18 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1075/19  (.pdf, 507 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana obejmuje §35 ust. 2 Regulaminu konkursu i dotyczy rezygnacji z likwidacji listy rezerwowej projektów, po rozstrzygnięciu kolejnego konkursu. Lista rezerwowa obejmuje projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota alokacji wskazana w Regulaminie konkursu jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania. Modyfikacja zapisów Regulaminie konkursu pozwoli na utrzymanie listy rezerwowej w dłuższej perspektywie czasowej.

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR.

Przedmiotowa zmiana dotyczy konkursu rozstrzygniętego i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

16 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 396/18 (.pdf, 360 KB) dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, poprzez zwiększenie alokacji w konkursie. 
Obecnie kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 281 179 778,98 zł.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe. 
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 737 KB) - wersja obowiązująca od 24 listopada 2016 r. zmieniona uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), uchwałą nr 396/18 (.pdf, 360 KB) oraz uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 14 MB) - wersja obowiązująca od 24 listopada 2016 r. z wyjątkiem załącznika nr 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 419 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 849 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  (.zip, 2,3 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 511 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.)  (.pdf,1,8 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 24 listopada 2016 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 572 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 427 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 373 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również:

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wymaganych dokumentów w ramach RPO WM (.pdf, 141 KB)

Stanowisko Instytucji Ogłaszającej Konkurs w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu Park & Ride w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 85 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 356 KB) - aktualizacja w dniu 9 lutego 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.