RPO 5.1.1.

Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19

25.04.2019

Zakończony

27.07.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.05.2020

W dniu 21 maja 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 718/20 w sprawie zmiany Uchwały nr 1863/19  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 209 KB)

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 poprzez uzupełnienie kwoty dofinansowania dla projektu nr RPMP.05.01.01-12-0082/19 złożonego przez Województwo Małopolskie, pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa”, znajdującego się na Liście podstawowej do kwoty 9 507 543,54 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr  RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 (.pdf, 476 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
14.02.2020

W dniu 14.02.2020 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowych.

Ponadto po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty projekt nr RPMP.05.01.01-12-0149/19 uzyskał wynik pozytywny na etapie merytorycznym.

Tym samym w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 5 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 63 328 184,18 zł.

Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania  463 476,36 zł.

Pobierz listę (PDF, 215KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 29.11.2019

  Do dnia 29.11.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej trzech kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowych.

  Tym samym w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 47 018 772,63 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskały łącznie 2 zadanie na kwotę dofinansowania 3 621 687,91 zł.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §1 pkt.2, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest dla każdego wniosku indywidualnie, zgodnie z kolejnością złożenia poszczególnych wniosków w ramach konkursu.

  Pobierz listę (PDF, 212KB)
 • 27.09.2019

  W dniu 27.09.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowych.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 864 982,63 zł.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §1 pkt.2, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Na etapie oceny merytorycznej nadal pozostają do oceny 3 projekty. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest dla każdego wniosku indywidualnie, zgodnie z kolejnością złożenia poszczególnych wniosków w ramach konkursu.

  Pobierz listę (PDF, 207KB)

Wyniki oceny finansowej
20.12.2019

W dniu 20.12.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej kolejnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. 
Zgodnie z kryteriami wyboru dla projektów Typu D Przeciwdziałanie ruchom masowym nie prowadzono oceny finansowej. W wyniku oceny finansowej łącznie wynik pozytywny uzyskały 3 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 31 768 466,36 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §1 pkt.2, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Na etapie oceny finansowej nie pozostaje żaden projekt. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest dla każdego wniosku indywidualnie, zgodnie z kolejnością złożenia poszczególnych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 217KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 10.10.2019

  W dniu 10.10.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 18 617 266,36 zł.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §1 pkt.2, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Na etapie oceny finansowej nie pozostaje żaden projekt. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest dla każdego wniosku indywidualnie, zgodnie z kolejnością złożenia poszczególnych wniosków w ramach konkursu.

  Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 została wyczerpana.

  Pobierz listę (PDF, 217KB)

Wyniki oceny formalnej
12.09.2019

12.09.2019 roku zakończony został etap oceny formalnej dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało łącznie 5 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 50 640 460,54 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskały łącznie 4 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 32 131 087,63 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §1 pkt.2, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Na etapie oceny formalnej nie pozostaje żaden projekt. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest dla każdego wniosku indywidualnie, zgodnie z kolejnością złożenia poszczególnych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 332KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 12.07.2019

  W dniu 12.07.2019 r. zakończony został etap oceny formalnej dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowych.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 864 982,63 zł.

  Na etapie oceny formalnej nie pozostaje żaden projekt. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §1 pkt.2, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Nabór wniosków o dofinansowanie trawa do dnia 26 lipca 2019 r.

  Pobierz listę (PDF, 232KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.07.2019

W ramach konkursu złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 83 171 178,62 zł., co stanowi ok. 382% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 289KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 11.07.2019

  W ramach konkursu stan na dzień 11.07.2019 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 28 864 982,64 zł, co stanowi ok. 106,50 % dostępnej alokacji.

  Zgodnie z zapisami §1 pkt.2 Regulaminu konkursu, konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Nabór wniosków o dofinansowanie trawa do dnia 26 lipca 2019 r.

  Pobierz listę (PDF, 295KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
05.08.2019

W dniu 05.08.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

W związku z dokonaniem weryfikacji spełnienia warunków formalnych, wynik pozytywny uzyskało łącznie 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 83 571 178,62 zł.

Tym samym od dnia 06.08.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla kolejnych 7 projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji warunków formalnych. W związku z tym, że konkurs prowadzony był w trybie naboru otwartego ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest dla każdego wniosku indywidualnie, zgodnie z kolejnością złożenia poszczególnych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 539KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 10.07.2019

  W dniu 11.06.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

  W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskały 2 na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 864 982,64 zł.

  Tym samym od dnia 12.06.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla dwóch projektów, które do dnia 11.06.2019 zostały złożone w ramach naboru ciągłego i  uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji warunków formalnych.

  Pobierz listę (PDF, 348KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

grudzień 2019 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 maja 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO). 

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • administracja rządowa,
 • państwowe osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą następujące typy projektów:

 1. projekty typu A – Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji,
 2. projekty typu B – Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów,
 3. projekty typu C – Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe,
 4. projekty typu D – Przeciwdziałanie ruchom masowym.

Wsparcie w ramach poddziałania nakierowane będzie na:

 1. Retencjonowanie wody – projekty typu A, B i C – w ramach poddziałania realizowane będą wszelkie inwestycje o charakterze regionalnym i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu różnych form małej retencji, zgodnie z zapisami §4 pkt 11 Regulaminu, rozwoju terenów zalewowych, zagospodarowywania wód opadowych. Poddziałanie będzie również skierowane na przedsięwzięcia z zakresu renaturalizacji rzek i potoków, przywracające ciekom wodnym uprzednio uregulowanym lub przekształconym w inny sposób stanu zbliżonego do naturalnego istniejącego przed ingerencją człowieka. Wspierane będą również działania na rzecz renaturyzacji obszarów wodno-błotnych.
 2. Przeciwdziałanie ruchom masowym – projekty typu D – głównym obszarem wsparcia będzie przeciwdziałanie ruchom masowym na terenach zinwentaryzowanych, polegające m.in. na stosowaniu szaty roślinnej, stabilizacji biotechnicznej, zmniejszeniu negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększeniu stabilności przez wzmacnianie zboczy i zmianę geometrii.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 107 037,80 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 717/20 (.pdf, 283 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 3 011 894,52 zł (tj. 701 256 euro). Aktualna alokacja wynosi 30 118 932,32 zł, tj. 7 012 557,00 euro. Podniesienie alokacji wynika z uwolnienia środków, zamrożonych wcześniej w ramach II naboru na poczet ewentualnych protestów.

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 843 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 23 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 691 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 1,64 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 4.1 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2 MB)

Załącznik 4.2 Szczegółowe wymogi w zakresie uproszczonej analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WM – konkurs 5.1.1 Typ projektów D (.pdf, 522 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 779 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach RPO WM, Załącznik nr 6c Porozumienie o dofinansowaniu projektu (.zip, 14 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 807 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 557 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 654 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu a wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.