RPO 5.1.2.

Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych

RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15

24.07.2015

Zakończony

31.12.2015

Wydłużenie terminu naboru i zmian regulaminu konkursu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Więcej informacji 

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
10.06.2016

9 czerwca 2016. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.  

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 25 543 686,88 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania 14 249 148,03 zł.

Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 185 KB).

Pobierz listę (PDF, 73KB)

Wyniki oceny finansowej
06.05.2016

5 maja 2016 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.  

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 792 834,91 zł. Natomiast wynik negatywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 52 000,000 zł.

Pobierz listę (PDF, 114KB)

Wyniki oceny formalnej
21.03.2016

16 marca 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 844 834,91 zł.

Natomiast wynik negatywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 426 715,15 zł.

Jeden projekt na kwotę dofinansowania 200 000 zł został wycofany.

Pobierz listę (PDF, 116KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
31.12.2015

W ramach konkursu złożono 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 46 882 294,92 zł.

Pobierz listę (PDF, 193KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 2 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 grudnia 2015 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy:
  – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
  – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • zakupu sprzętu i urządzeń,
 • tworzenia i rozwijania systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

W ramach poddziałania, zaplanowano również wykorzystanie cross – financingu na działania związane z nabywaniem dodatkowych kompetencji związanych z obsługą systemów i urządzeń zakupionych przez jednostki służb ratowniczych – do 5% kwoty dofinansowania unijnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 80%, przy czym maksymalny poziom dofinasowania UE wynosi 70%. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 14 514 692,84 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 734/18 (.pdf, 367 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ten sposób że:

 1. W Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm., do § 4 - dodaje się punkt 31) w brzmieniu: „Porozumienie - Porozumienie o dofinansowaniu Projektu, którego wzór stanowi Załącznik nr 6c do Regulaminu . Porozumienie określa szczegółowe zasady określające reguły realizacji projektu oraz prawa i obowiązki Beneficjenta, w przypadku projektów, których Beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa.”
 2. Dodaje się Załącznik nr 6c do Regulaminu konkursu – Porozumienie o dofinansowaniu Projektu , który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
 3. Załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu – Umowa o dofinansowanie Projektu , otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.
 4. Załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu – Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu , dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały.

Załączniki do uchwały nr 734/18:

Załącznik nr 1: Porozumienie o dofinansowaniu Projektu (zał. nr 6c do Regulaminu konkursu), (.pdf, 1,56 MB)

Załącznik nr 2: Umowa o dofinansowanie Projektu (zał. nr 6a do Regulaminu konkursu), (.pdf, 1,71 MB)

Załącznik nr 3: Uchwała ZWM w sprawie decyzji o dofinansowaniu Projektu (zał. nr 6b do Regulaminu konkursu), (.pdf, 1,65 MB)

Pozostałe załączniki do Regulaminu nie podlegały zmianie.

Przeczytaj komunikat

16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 392/18 (.pdf, 442), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, poprzez zwiększenie alokacji w konkursie.

Obecnie kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 22 089 710,21 zł.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. 

Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

17 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 1756/15  (.pdf, 45 KB) zmienił załącznik nr 4 "Kryteria oceny" oraz wydłużył termin naboru.  Więcej informacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 173 KB)

Załączniku do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. (.zip, 3,1 MB )

Załączniku do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 17 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r. (.zip, 3 MB )

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 24 lipca do 16 grudnia 2015 r.) (.zip, 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniki nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 275 KB) - aktualizacja w dniu 25 września 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.