RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19

28.03.2019

Zakończony

29.06.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
15.04.2021

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 416/21 (.pdf, 222 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 98/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 10 projektów z listy rezerwowej na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 5 338 703,49 zł. 

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 wybrano do dofinansowania 32 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą  20 559 330,36 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 (.pdf, 243 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
20.01.2020

W dniu 20.01.2020 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 20 559 330,36 zł.

Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 6 798 267,70 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 224 KB)

Pobierz listę (PDF, 237KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 31.12.2019

  W dniu 31 grudnia 2019 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów oraz w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny merytorycznej przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19  dla Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  do dnia 31.01.2020r.


Wyniki oceny finansowej
24.10.2019

W dniu 24.10.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR.

Wynik pozytywny na etapie finansowym uzyskało 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 21 784 941,19 zł

Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na kwotę dofinansowania 280 075,62 zł.

Pobierz listę (PDF, 395KB)

Wyniki oceny formalnej
22.08.2019

W dniu 22.08.2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR.

Wynik pozytywny na etapie formalnym uzyskały 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 730 432,72 zł, zaś 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 802 062,44 zł oceniono negatywnie.

Na prośbę Wnioskodawcy z procedury oceny formalnej został wycofany jeden projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 126 138,59 zł.

Pobierz listę (PDF, 238KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
04.07.2019

W ramach konkursu złożono 40 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 33 718 616,98 zł., co stanowi ok. 242,7% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 242KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
09.07.2019

W dniu 09.07.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 33 718 616,98 zł.

Tym samym od dnia 10.07.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 84KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5. Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR..

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2019 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 kwietnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia – typy projektów A,B i C,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną – typy projektów A i B,
 • przedsiębiorcy – typy projektów A i B.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy, rozbudowy, przebudowy, doposażenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw – projekty typu A,
 2. budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia – projekty typu B,
 3. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu – projekty typu C.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 000 000,00 zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie),
 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 wspierane będą kompleksowe inwestycje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 892 709,97 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 415/21 (.pdf, 284 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 5 338 703,49 zł, tj. do 20 559 330,36 zł, w stosunku do poprzedniej kwoty wynoszącej 15 220 626,87 zł.

***

W dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 120/21 (.pdf, 289 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania  5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana Regulaminu konkursu obejmuje:

 1. §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 1 327 916,90 zł, tj. do 15 220 626,87 zł.
 2. §22 ust. 2 i dotyczy dodania akapitu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach.
 3. §22 ust. 5 i dotyczy modyfikacji przypisu nr 4, w ten sposób, że odnosi się on do kwoty w EUR przeznaczonej na dane poddziałanie, a nie jak dotychczas na dany nabór.

Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 967 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 16,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 422 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,16 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 1,63 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,02 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 706 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.zip, 8,74 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 768 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 487 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 633 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.