RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17

30.08.2017

Zakończony

22.12.2017

30 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1997/17 zmienił Regulamin konkursu do poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a także podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków do 21 grudnia 2017 r.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.06.2019

W dniu 27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1150/19 ZWM w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 277 KB).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 poprzez wykreślenie projektu nr RPMP.05.02.02-12-1143/17, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łąkta Górna (Gmina Żegocina)” złożonego przez Gminę Żegocina.

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 (.pdf, 235 KB).


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
11.09.2018

3.09.2018r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 37 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 dla Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 24 109 466,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 279KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 07.06.2018

  5 czerwca 2018r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 35 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 dla Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 22 670 668,72 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 230 KB)

  Pobierz listę (PDF, 275KB)

Wyniki oceny finansowej
27.07.2018

W związku z uwzględnieniem protestu Wnioskodawcy projektu nr RPMP.05.02.02-12-1162/17, pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach”, Instytucja Rozpatrująca Protest skierowała wniosek na kolejny etap oceny.

Tym samym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 24 638 231,78 zł.

Pobierz listę (PDF, 350KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 13.07.2018

  Instytucja Rozpatrująca Protesty w dniu 13.07.2018 r. uwzględniła protest od negatywnego wyniku oceny finansowej projektu nr RPMP.05.02.02-12-1148/17, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Kamionka Wielka” oraz skierowała wniosek do kolejnego etapu oceny
  Tym samym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 23 814 955,79 zł.

  Wynik negatywny otrzymał 1 projekt.

  Pobierz listę (PDF, 349KB)
 • 23.05.2018

  14 maja 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej dla 37 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 dla Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 23 199 434,50 zł.

  Wynik negatywny otrzymały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 1 438 797,28 zł.

  Pobierz listę (PDF, 238KB)

Wyniki oceny formalnej
15.03.2018

14 marca 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 26 730 819,69 zł.

Wynik negatywny uzyskało 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 8 328 058,38 zł.

Pobierz listę (PDF, 263KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
28.12.2017

W ramach konkursu złożono 41 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 36 963 708,22 zł., co stanowi ok. 84,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 331KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 2 października 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 21 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – typy projektów A, B i C,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną – typy projektów A i B,
 • przedsiębiorcy – typy projektów A i B

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw – projekty typu A,
 2. budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia – projekty typu B,
 3. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu[1] – projekty typu C

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

[1] Wsparcie zostanie udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 000 000,00 zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie),
 • w odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 wspierane będą kompleksowe inwestycje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 819 223,53 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1872/18 (.pdf, 472 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.
Zmiana dotyczy:

 • definicji kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • §37 Regulaminu, w zakresie dokumentów dostarczanych przed podpisaniem umowy oraz na etapie wniosku o płatność. Zgodnie z wprowadzoną zmianą w przypadku projektów, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w stosunku do których IZ dopuści możliwość podpisania Umowy bez dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, brakujące dokumenty powinny zostać dostarczone najpóźniej na moment złożenia przez Beneficjenta pierwszego wniosku o płatność, nie będącego wnioskiem sprawozdawczym, jako dokumenty obligatoryjne bez których niemożliwe jest dokonanie wypłaty środków.

Dokonanie przedmiotowej zmiany pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz nie posiadają dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego.

5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 974/18  (.pdf, 529 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. 
Przedmiotem zmiany jest dokonanie przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi subregionami bez zmiany całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

30 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1997/17 (.pdf, 435 KB) zmienił Regulamin konkursu do poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie. Zmiana Regulaminu konkursu, związana jest z podjęciem Uchwały Nr 1928/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dotyczy dopuszczenia, w ramach poddziałania 5.2.2, do wdrażania projektów zlokalizowanych poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE, z uwzględnieniem warunków wynikających z art. 70 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r., a także wydłużenia terminu naboru wniosków do 21 grudnia 2017 r.

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu dokumentu do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, która dostosowywała regulaminy konkursów do zmian Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, albo mają charakter porządkowy lub redakcyjny. Zmiana Regulaminu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe. 

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r. 

Załącznik nr 6 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 9 października 2018 r.)  (.pdf, 702 KB) 

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 30 listopada 2017 r. do 8 października 2018 r.) (.pdf, 702 KB) - zmieniony uchwałą nr 974/18  (.pdf, 529 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. do 29 listopada 2017 r.) (.pdf, 702 KB) - zmieniony uchwałą 1733/17 (.pdf, 431, 6 KB), 

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 14,7 MB) z wyjątkiem załączników nr 2, 3 i 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 640 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 820 KB) zmieniony  uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,97 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,20 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 740 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.) (.pdf, 788 KB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 708 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 460 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl