RPO 5.3.2.

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

01.04.2016

Zakończony

03.05.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje
przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
26.07.2016

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR dla subregionów: Podhalańskiego, Sądeckiego, Tarnowskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 5.3.2", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 24 czerwca 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 29 czerwca 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), 4 lipca 2016 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 5 lipca 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 6 lipca 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 5.3.2.

Pobierz listę (PDF, 342KB)

Wyniki oceny formalnej
15.06.2016

W wyniku kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych złożonych w ramach Poddziałania 5.3.2 wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 77  kart projektów, wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 10 karty projektów, ponadto 2 karty zostały wycofane.

Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 232 KB)

Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 215 KB)

Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 220 KB)

Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 217 KB)

Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf,215 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 80KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.05.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 5.3.2 złożono łącznie 90 projektów w 5 subregionach, z czego 1 karta została wycofana. W związku z powyższym do oceny formalniej skierowano 89  karty projektów:

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 64 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 60 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 67 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 61 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 61 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 77KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 1 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość  prawną,

c) spółki wodne,

d) przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 5.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typów projektów:
A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych,
C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę.

Typy projektów mogą być łączone.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 322 160 300,00 PLN, w tym:

1) dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 41 236 518,40 PLN
2) dla Subregionu tarnowskiego: 69 264 464,50 PLN
3) dla Subregionu sądeckiego: 82 473 036,80 PLN
4) dla Subregionu podhalańskiego: 50 901 327,40 PLN
5) dla Małopolski Zachodniej: 78 284 952,90 PLN

W ramach Poddziałania 5.3.2 nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85 %.

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.