RPO 5.3.2.

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16

17.11.2016

Zakończony

21.01.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
11.05.2018

8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 739/18 w sprawie zmiany uchwały 1240/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 280 KB),

na mocy której, dokonuje się wykreślenia jednego projektu z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 3 405 972,36 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania (.pdf, 357 KB). 

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 wybrano do dofinansowania 30 projektów na łączną kwotę 166 598 460,09 zł.


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
20.10.2017

Instytucja Rozpatrująca Protesty uwzględniła protesty 2 Wnioskodawców w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16.

W związku z powyższym, pozytywny wynik ceny merytorycznej uzyskały łącznie 33 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 175 547 611,26 zł.

Pobierz listę (PDF, 375KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 31.07.2017

  28 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 170 544 537,88 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 596 969,66 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 221 KB)

  Pobierz listę (PDF, 372KB)

Wyniki oceny finansowej
17.07.2017

Aktualizacja informacji na temat wyników oceny finansowej projektów

Projekt nr RPMP.05.03.02-12-0002/17 złożony przez Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o., którego protest został uwzględniony, został przekazany do oceny na kolejnych etapach.

10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej dla ww. projektu. W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR wynik pozytywny na etapie oceny finansowej uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 178 145 788,76 zł.

Wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 10 886 173,68 zł.

Pobierz listę (PDF, 320KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 13.07.2017

  3 lipca 2017 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 172 643 247,35 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 10 886 173,68 zł.

  Pobierz listę (PDF, 313KB)

Wyniki oceny formalnej
09.05.2017

4 maja 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 185 761 089,50 zł.

Wynik negatywny uzyskało 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania 81 579 729,88 zł.

Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 5 409 171,62 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 241KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
25.01.2017

W ramach konkursu złożono 58 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 318 103 938,86 zł, co stanowi ok. 95,4% dostępnej alokacji.

Pobierz listę (PDF, 89KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

lipiec 2017 r.

Obecnie trwa ocen merytoryczna projektów.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 19 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 20 stycznia 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • spółki wodne,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej – projekt typu A,
 2. budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków, w tym odwadniania osadów ściekowych – projekt typu B.
  W ramach typu projektu B, wsparcie może być również skierowane na gospodarkę osadami ściekowymi, w celu innego ich zagospodarowania niż składowanie (wsparcie technologii, instalacji do odwadniania osadów ściekowych).

  W ramach typów projektu A i B wspierana będzie budowa/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów.

 3. budowy, rozbudowy, przebudowy systemów zaopatrzenia w wodę – projekt typu C
  W ramach typu projektu C, przedsięwzięcia polegające na budowie i rozwoju infrastruktury wodociągowej mogą być realizowane pod warunkiem że:
  – infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach projektów kompleksowych, w przypadku gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka ściekowa nie została w pełni uregulowana, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U.L 135/40 z 30.5.1991),
  – infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach odrębnego/samodzielnego projektu w przypadku, gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U.L 135/40 z 30.5.1991).

Typy projektów A, B i C mogą być łączone w ramach jednego projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

333 463 900,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 737/18 (.pdf, 65,1 KB) zmienił Uchwałę nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana dotyczy kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 148 895 396,64 zł (słownie złotych: sto czterdzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć 64/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) - 38 570 071,70 zł,
 • Subregion tarnowski - 14 667 273,68 zł,
 • Subregion sądecki - 56 187 115,37 zł,
 • Subregion podhalański - 19 586 133,23 zł,
 • Małopolska Zachodnia - 19 884 802,66 zł.

23 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1929/17 (.pdf, 57,9 KB)  zmienił:

 1. Uchwałę Nr 1710/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r.,
 2. Uchwałę Nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r.,

Zmiana dotyczyła regulaminów konkursów oraz instrukcji wypełniania wniosków do poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR. Wprowadzona modyfikacja pozwoli na zakontraktowanie projektów, dla których ze względu na rodzaj i tryb realizacji (inwestycje liniowe, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie szczegółowy przebieg sieci będzie znany dopiero po opracowaniu projektu budowlanego), niemożliwe jest na moment podpisania umowy udokumentowanie i potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Jednocześnie przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na ocenę projektów ani na etapie formalnym, ani merytorycznym i tym samym nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 wskazanych regulaminów konkursów.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 701 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 128 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 849 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 9 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1,9 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 690 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 358 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 158 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 189 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko orazwymaganych dokumentów w ramach RPO WM (.pdf, 141 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 388 KB) - aktualizacja w dniu 13 stycznia 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.