RPO 6.1.1.

Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty mniejszej skali

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16

01.03.2016

Zakończony

01.06.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
20.04.2017

13 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 602/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 1879/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  – projekty mniejszej skali (.pdf, 297 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych  i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 wynosi 46 197 528,87 zł.  

W związku z rozstrzygnięciem protestów wnioskodawców w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania 3 dodatkowych projektów,  na całkowitą kwotę dofinansowania 6 068 258,68 zł.

Łącznie w ramach konkursu do dofinansowania wybrano 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynosi 29 783 142,31 zł.

Pobierz listę (PDF, 227KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
20.04.2017

4 kwietnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej  1 wniosku o dofinansowanie projektu, który w wyniku procedury odwoławczej zostały skierowane do oceny dalszych kryteriów. Ponadto, w wyniku procedury odwoławczej, Instytucja Rozpatrująca Protesty dokonała ponownej oceny  2 projektów i uwzględniła protesty Wnioskodawców, co powoduje iż, projekty kwalifikują się do dofinansowania. 

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 783 142,31 zł.

Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 232 KB).

Pobierz listę (PDF, 258KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 14.12.2016

  12 grudnia 2016 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków  o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali.  

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 23 714 883,63 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania  4 068 197,69 zł.

  Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 232 KB).

  Pobierz listę (PDF, 232KB)

Wyniki oceny finansowej
04.11.2016

2 listopada 2016 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 867 339,80 zł.

Natomiast wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania  2 937 187,57 zł.

Pobierz listę (PDF, 229KB)

Wyniki oceny formalnej
06.09.2016

2 września 2016 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali. 

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 22 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 822 682,77 zł.  Natomiast wynik negatywny uzyskały 22 projekty na łączną kwotę dofinansowania  34 216 229,48 zł. 

Ocena formalna została wykonana z wykorzystaniem listy sprawdzającej (.pdf, 314 KB)

Pobierz listę (PDF, 68KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 28.07.2016

  28 lipca 2016 r. decyzją Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, z uwagi na duża liczbę wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie formalnej, ich różnorodności oraz stopień skomplikowania, przesunięty został regulaminowy termin dokonania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie do dnia 12 sierpnia 2016 r.


Informacje nt. złożonych wniosków
05.08.2016

29 lipca 2016 r. Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 58, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protest Gminy Andrychów od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu pn. „Renowacja wnętrza zabytkowej kaplicy św. Bartłomieja w Zagórniku wraz z wyposażeniem ruchomym” (numer wniosku: RPMP.06.01.01-12-0147/16) kierując wniosek do oceny kolejnych kryteriów formalnych przez Instytucję Organizująca Konkurs.

W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu złożono 44 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 68 762 917,45 zł.

Pobierz listę (PDF, 89KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 17.06.2016

  7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy Ojcowski Park Narodowy terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej - etap I.

  Podejmując przedmiotową decyzję wzięto pod uwagę wyjaśnienie Wnioskodawcy, w którym uzasadnił on, iż niedotrzymanie terminu (i tym samym niezarejestrowanie wniosku w Systemie e-RPO do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15:00) wynikało z przyczyny niezależnej od Wnioskodawcy i niemożliwej do przewidzenia.

  Przedmiotowy projekt został zarejestrowany w Systemie e-RPO w dniu 13 czerwca 2016 r.

  W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu złożono 43 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 68 057 576,18 zł.

  Pobierz listę (PDF, 85KB)
 • 06.06.2016

  W ramach konkursu złożono 42 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 67 387 555,10 zł.

  Pobierz listę (PDF, 85KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 maja 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru) .

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną projekty mniejszej skali (projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych min. 500 000,00 zł, max. 3 000 000,00 zł), dotyczące:

 1. realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych / realizacji prac związanych z pielęgnacją, konserwacją oraz restauracją zabytkowych parków i ogrodów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego – prace te muszą stanowić minimum 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 2. działań wymienionych poniżej, realizowanych wyłącznie jako część szerszego projektu infrastrukturalnego, związanego z realizacją prac przy zabytku nieruchomym:
  a) prace konserwatorskie, restauratorskie oraz zabezpieczające przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego, obiektach muzealnych wpisanych do inwentarzy muzealnych, materiałach bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego oraz materiałach archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego,
  b) prace związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego (zabytkowych kolekcji i zbiorów), w szczególności wystawy wykorzystujące nowe technologie, m.in. dla tworzenia oferty uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnością, połączone z działaniami aktywizującymi społeczność wokół projektu. Wsparcie będą mogły otrzymać jedynie projekty o trwałości minimum 5 lat. Nie będą wspierane projekty jednorazowe,
  c) prace związane z rozwojem i udostępnieniem szlaków kulturowych,
  d) niezbędne prace w otoczeniu obiektu (rozumianym jako teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych).

Jednocześnie w indywidualnych przypadkach dopuszcza się logiczne i konieczne interwencje waloryzujące przestrzeń wokół zabytku w otoczeniu dalszym, polegające w szczególności na wprowadzeniu elementów małej architektury, oświetlenia oraz informacji o obiekcie, celem wyeksponowania wartości zabytku oraz poprawy warunków dla turystycznego i społecznego odbioru treści, jakie niesie zabytek.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 135 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania oraz w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 197 528,87 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

Zmiana regulaminu


5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 1150/16  (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 473 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.zip, 7,36 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 7,59 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 7,59 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 135 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 693 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 1,70 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca ods 1 marca 2016 r.) (.doc, 5,10 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.zip, 984 KB )

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 810 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 810 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 312 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 312 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 155 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 155 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 1 marca 2016 r.) (.pdf, 180 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 693 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 312 KB), natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 327 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 155 KB)

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.