RPO 6.1.4.

Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

01.04.2016

Zakończony

03.05.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje
przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
05.08.2016

4 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR dla wszystkich subregionów: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego oraz Małopolski Zachodniej.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 6.1.4", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 24 czerwca 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 29 czerwca 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), 4 lipca 2016 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 5 lipca 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 6 lipca 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 6.1.4.

Pobierz listę (PDF, 253KB)

Wyniki oceny formalnej
15.06.2016

W wyniku kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych złożonych w ramach Poddziałania 6.1.4 wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 51 kart projektów, wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały 2 karty projektów.

Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 212 KB)
Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 215 KB)
Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 217 KB) 
Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 220 KB) 
Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf,216 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 71KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.05.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 6.1.4 złożono łącznie 53 karty projektów w 5 subregionach, które skierowano do oceny formalnej:

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 61 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 59 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 61 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 62 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 61 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 68KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 1 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość  prawną,
c) instytucje kultury,
d) partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
e) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
f) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
g) uczelnie,
h) jednostki naukowe,
i) administracja rządowa,
j) parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 6.1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typu projektu:
A. rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 42 129 203,67 PLN, w tym:

1) dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 5 392 536,66 PLN
2) dla Subregionu tarnowskiego: 9 057 779,50 PLN
3) dla Subregionu sądeckiego: 10 785 077,51 PLN
4) dla Subregionu podhalańskiego: 6 656 413,36 PLN
5) dla Małopolski Zachodniej: 10 237 396,63 PLN

Minimalna i maksymalna wartość projektu: maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 20 000 000 PLN. 

W ramach Poddziałania 6.1.4 nie określono minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 65 %.

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin naboru (.pdf, 416 KB)

Karta projektu (.doc, 77 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu (.pdf, 367 KB)

Definicje wskaźników (.pdf, 350 KB)

Zobacz również 

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Główna sieć tras rowerowych – mapy

Mapa nr 1 (.docx, 1,57 MB)

Mapa nr 2 (.png, 10,8 MB)

Mapa nr 3

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 332 KB) - nowe stanowisko - aktualizacja w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.