RPO 6.1.4.

Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16

10.11.2016

Zakończony

04.02.2017

Uwaga! Przedłużenie konkursu 6.1.4 "Lokalne trasy turystyczne - SPR"

Działając zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16, §11 ust. 1 Departament Funduszy Europejskich informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 3 lutego 2017 r. problemów technicznych, związanych z ciągłością funkcjonowania Systemu e-RPO, nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach RPO WM został przedłużony do dnia 3 lutego 2017 r., do godziny 17:00.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
29.05.2018

Na mocy Uchwały nr 882/18 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi subregionami bez zmiany całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs.

W związku z powyższym 22 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 883/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 300 KB).

Na mocy powyższej Uchwały, w związku z uwzględnieniem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty RPO WM, ZWM dokonał wyboru do częściowego dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.04-12-0094/17 w maksymalnej kwocie dofinansowania 8 700 055,96 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 (.pdf, 217 KB).

Łącznie do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 14 projektów na kwotę 37 631 878,39 zł.


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
29.05.2018

W związku z rozpatrzeniem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty, została zakończona ocena merytoryczna projektu nr RPMP.06.01.04-12-0094/17 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 16 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 41 188 013,30 zł.

Pobierz listę (PDF, 244KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 22.01.2018

  W związku z rozpatrzeniem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty, w dniu 08.01.2018r. została zakończona ocena merytoryczna projektu nr RPMP.06.01.04-12-0069/17 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 15 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 32 487 957,34 zł.

  Pobierz listę (PDF, 225KB)
 • 18.12.2017

  5 grudnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej 1 wniosku o dofinansowanie projektu, który w wyniku procedury odwoławczej został skierowany do oceny dalszych kryteriów w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 14 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 30 517 031,73 zł

  Pobierz listę (PDF, 227KB)
 • 11.09.2017

  5 września 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 544 461,74 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 4 175 203,95 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 220 KB)

  Pobierz listę (PDF, 222KB)

Wyniki oceny finansowej
17.08.2017

W dniu 11.08.2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 34 397 442,81 zł.

Pobierz listę (PDF, 138KB)

Wyniki oceny formalnej
04.10.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 22.09.2017r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej poniższego projektu kierując go na dalszy etap oceny.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu
RPMP.06.01.02-12-0094/17Tarnowska Organizacja TurystycznaZintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 43 454 589,05 zł.

Wynik negatywny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 795 785,72 zł.

Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 798 900,29 zł zostały wycofane w trakcie procedury oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 415KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 13.07.2017

  W dniu 30.06.2017r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 34 397 442,81 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 852 931,96 zł.

  Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 798 900,29 zł zostały wycofane w trakcie procedury oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 317KB)
 • 20.04.2017

  13 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach równolegle ogłoszonych konkursów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.06.01.04-IZ-12-086/16 dla Poddziałania 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 12 czerwca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
07.02.2017

W ramach konkursu złożono 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 52 671 805,55 zł, co stanowi ok. 114 % dostępnej alokacji.

Pobierz listę (PDF, 103KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl  w dniach: od 12 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 17:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • realizacji przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.),
 • dodatkowo, wyłącznie jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych – realizacji przedsięwzięć polegających na wsparciu infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsca postojowe wyposażone we wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno – gimnastyczne, parkingi).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 65%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 172 524,15 zł.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 882/18 (.pdf, 510 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.
Przedmiotem zmiany jest dokonanie przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi subregionami bez zmiany całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs.
Dokonanie przesunięć pozwoli na częściowe dofinansowanie projektu, którego protest został uwzględniony w toku procedury odwoławczej oraz który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów.

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 82/18 (.pdf, 568 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, poprzez realokację środków w ramach poszczególnych Subregionów.

12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2078/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR - Więcej informacji w komunikacie

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). 
Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

8 września 2017 r.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 8 września 2017 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 46 172 524,36 zł. (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery 36/100), w tym 43 607 385,95 zł ze środków EFRR oraz 2 565 138,41 zł ze środków Budżetu Państwa[1].

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 5 976 656,14 zł, w tym 5 581 743,95 zł ze środków EFRR oraz 394 912,19 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion tarnowski – 6 714 824,09 zł w tym 6 662 985,27 zł ze środków EFRR oraz 51 838,82 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion sądecki – 15 032 437,03 zł w tym 13 876 095,70 zł ze środków EFRR oraz 1 156 341,33 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion podhalański – 7 228 683,29 zł w tym 6 889 966,14 zł ze środków EFRR oraz 338 717,15 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Małopolska Zachodnia – 11 219 923,60 zł, w tym 10 596 594,95 zł ze środków EFRR oraz 623 328,65 zł ze środków Budżetu Państwa”.

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. o zmianie alokacji na poszczególne Subregiony. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie.

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała ZWM nr 1438/17 z dnia 8 września 2017 r. (.pdf, 508 KB)

[1] Środki z Budżetu Państwa przypisać można wyłącznie do projektów, które nie są objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis lub nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z §23 ust. 2 Regulaminu. Oznacza to, że na etapie rozstrzygania konkursu pierwotna wysokość środków z Budżetu Państwa, a tym samy pierwotna kwota alokacji, może ulec zmniejszeniu.

Regulamin konkursu (.pdf, 468 KB) - obowiązujący od 10 listopada 2016 r. zmieniony uchwałą nr 1438/17 (.pdf, 508 KB), uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), uchwałą nr 2078/17 (.pdf, 508 KB), uchwałą nr 82/18 (.pdf, 568 KB), uchwałą nr 882/18 (.pdf, 510 KB) 

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 19 MB) - obowiązujący od 10 listopada 2016 r. z wyjątkiem zmian w zakresie załącznika nr 2, nr 3 oraz załącznika nr 6 oraz z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko orazwymaganych dokumentów w ramach RPO WM (.pdf, 141 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1/17 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim (.pdf, 51 KB)

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce (.pdf, 4 MB)

Załącznik nr 1 - Lokalizacje MOR  .pdf, 541 KB)

Załącznik nr 2 - Studium przypadku - trasa FIS (.pdf, 573 KB)

Podręcznik do projektowania tras rowerowych (.pdf, 8 MB)

Podręcznik do projektowania tras biegowych (.pdf, 7 MB)

Podręcznik do projektowania narciarskich tras biegowych (.pdf, 3 MB)

Mapa nr 1 obejmująca sieć tras rowerowych, biegowych i narciarskich, objętych koncepcją z 2013 r. (.pdf, 6 MB)

Mapa nr 2 obejmująca uszczegółowienie ośmiu tras rowerowych objętych Koncepcją Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z 2015 r. (.pdf, 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 488 KB) - aktualizacja w dniu 27 stycznia 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.