RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17

31.10.2017

Zakończony

27.01.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
25.01.2022

25 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 59/22  w sprawie zmiany Uchwały nr 1807/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 277 KB)

dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 poprzez wybór do dofinansowania projektu nr RPMP.06.03.01-12-0006/18, pn.: Kraina Śpiącego Wulkanu – III etap rozbudowy całorocznej stacji turystycznej jako element rozwoju subregionalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej złożonego przez Czorsztyn-Ski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W efekcie, w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 wybrano łącznie do dofinansowania 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 996 244,25 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 (.pdf, 218 KB)

Na liście rezerwowej pozostaje 40 projektów na oczekiwaną kwotę dofinansowania w wysokości 92 889 275,21 zł.

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 (.pdf, 255 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
03.01.2019

W wyniku rozstrzygnięć Instytucji Rozpatrującej Protest w odniesieniu do protestów złożonych przez Wnioskodawców dwóch poniższych projektów:

 • nr RPMP.06.03.01-12-0038/18 - uwzględniono protest Wnioskodawcy od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pn. „Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej II” i skierowano przedmiotowy projekt do dalszej oceny na etapie merytorycznym, która zakończyła się w dniu 03.01.2019 r. wynikiem pozytywnym,
 • nr RPMP.06.03.01-12-0074/18 - zwiększono przyznaną liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej.

W związku z powyższym, w rezultacie oceny merytorycznej łącznie pozytywny wynik uzyskały 55 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 135 690 724,56 zł.

Negatywny wynik uzyskały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 012 958,63 zł.

Pobierz listę (PDF, 385KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 19.10.2018

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W dniu 16 października 2018 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów dla trzech subregionów: Podhalańskiego, Sądeckiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej łącznie pozytywny wynik uzyskały 54 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 134 806 309,30 zł.

  Negatywny wynik uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 897 373,89 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 222 KB)

  Pobierz listę (PDF, 443KB)
 • 05.10.2018

  24 września 2018 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów dla dwóch subregionów: Małopolska Zachodnia oraz Tarnowskiego w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 51 863 071,17 zł.

  Dotychczas w ramach oceny merytorycznej (w ramach wszystkich subregionów) negatywny wynik uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 3 897 373,89 zł.

  Dla pozostałych trzech Subregionów zakończenie oceny merytorycznej nastąpi po zakończeniu oceny wszystkich projektów, w tym projektów przywróconych do dalszej oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty.

  Pobierz listę (PDF, 264KB)

Wyniki oceny finansowej
19.10.2018

Aktualizacja informacji na temat wyników oceny finansowej projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 15.10.2018r. zakończony został etap oceny finansowej dla projektu  przywróconego przez Instytucję Rozpatrującą Protesty.

W związku z powyższym pozytywny wynik oceny finansowej w ramach konkursu uzyskało łącznie 58 projektów na wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 138 849 946,62 zł.

Negatywny wynik oceny uzyskało łącznie 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 18 361 523,75 zł.

Pobierz listę (PDF, 354KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 05.10.2018

  Instytucja Rozpatrująca Protesty pozytywnie rozpatrzyła protesty złożone przez dwóch Wnioskodawców od wyniku oceny na etapie formalnym. Projekty uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej, a następnie zostały poddane ocenie finansowej.

  Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektuStatus
  RPMP.06.03.01-12-0058/18Gmina Czarny DunajecRozwój oferty turystycznej Gminy Czarny Dunajec w oparciu o unikatowe zasoby przyrodnicze – torfowiska wysokiePozytywny wynik oceny finansowej
  RPMP.06.03.01-12-0072/18Fundacja SądeckaRealizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Subregionie SądeckimW trakcie oceny finansowej

  W związku z powyższym pozytywny wynik oceny uzyskało 58 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 138 849 946,62 zł.

  Negatywny wynik oceny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 865 267,11 zł, natomiast 1 projekt nadal znajduje się w trakcie oceny.

  Ponadto, wycofany z procedury oceny finansowej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 3 683 161,87 zł.

  Pobierz listę (PDF, 453KB)
 • 26.09.2018

  25.09.2018 r. Instytucja Rozpatrująca Protest w swoim rozstrzygnięciu uwzględniła protest Wnioskodawcy projektu nr RPMP.06.03.01-12-0043/18 od negatywnej oceny finansowej. W związku z powyższym projekt został skierowany do oceny na etapie oceny merytorycznej.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 57 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 137 904 931,59 zł.

  Pobierz listę (PDF, 349KB)
 • 05.09.2018

  W dniu 30.08.2018 r. Instytucja Rozpatrująca Protest w swoim rozstrzygnięciu uwzględniła protest Wnioskodawcy projektu nr RPMP.06.03.01-12-0040/18 od negatywnej oceny finansowej. W związku z powyższym projekt został skierowany do oceny na etapie oceny merytorycznej.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 135 618 474,65 zł.

  Pobierz listę (PDF, 349KB)
 • 03.08.2018

  26 lipca 2018 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 55 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 130 218 757,92 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 21 551 440,78 zł, natomiast jedno zadanie zostało wycofane przez Wnioskodawcę.

  Pobierz listę (PDF, 445KB)

Wyniki oceny formalnej
17.09.2018

Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.) skierowała poniższe projekty na etap oceny formalnej.

Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektu
RPMP.06.03.01-12-0058/18 Gmina Czarny Dunajec Rozwój oferty turystycznej Gminy Czarny Dunajec w oparciu o unikatowe zasoby przyrodnicze – torfowiska wysokie
RPMP.06.03.01-12-0072/18 Fundacja Sądecka Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Subregionie Sądeckim

W toku przeprowadzonej oceny na etapie formalnym ww. projekt uzyskał pozytywny wynik.

Tym samym na etapie oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 68 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 162 142 464,86 zł.
Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 245 080,32 zł.

Pobierz listę (PDF, 444KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki weryfikacji warunków formalnych
18.04.2018

17 kwietnia 2018 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 71 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 177 369 010,78 zł .

Pozostawiono bez rozpatrzenia 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 33 066 591,41 zł. Jeden projekt na łączna kwotę dofinansowania 2 864 932,94 zł został wycofany z procedury oceny.

Tym samym od 18 kwietnia 2018 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Wyniki weryfikacji wymogów w zakresie warunków formalnych dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 (.pdf, 452 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
30.01.2018

W ramach konkursu złożono 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 213 300 535,13 zł, co stanowi ok. 497,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 64KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.
Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r. 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 listopada 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi wewnętrzne. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75% (z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis). Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 000 000,00 zł – Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 841 500,68 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1210/18 (.pdf, 574 KB), dokonał zmian w Regulaminie konkursu dla poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR (RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17) – w ten sposób że Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin KOP, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany Regulaminów KOP, stanowiących załączniki do Regulaminów konkursów, poprzez modyfikację zapisów §4 Ocena merytoryczna, ust. 7, pkt 1), wprowadzając zasadę, zgodnie z którą, osoby oceniające w pierwszej kolejności przeprowadzają pełną ocenę w systemie logicznym, tj. w ramach wszystkich kryteriów merytorycznych, zerojedynkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do danego Regulaminu konkursu. Natomiast w sytuacji przyznania oceny NIE – w którymkolwiek z kryteriów logicznych, przeprowadza się dalszą ocenę wszystkich kryteriów logicznych w ramach oceny merytorycznej (tak/nie), oraz wszystkich kryteriów punktowych dla których przyznanie 0 punktów eliminuje projekt z dalszej oceny.

24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 545/18 (.pdf, 537 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. 
Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy doprecyzowania § 37, w zakresie dokumentów, bez których możliwy jest wybór projektu do dofinansowania oraz dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność.
Modyfikacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) wynika z faktu, iż w odpowiedzi na zmiany zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER), 11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające polskie rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej:

 • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Więcej informacji w komunikacie

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 223/18 (Uchwała w pdf) zmienił część dokumentacji do konkursu do poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Więcej informacji w komunikacie

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 79/18 zmienił Regulamin konkursu do poddziałania 6.3.1. - Więcej informacji w komunikacie
Załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegały zmianie.

Regulamin konkursu (.pdf,754 KB) - wersja obowiązująca od 29.03.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,751,9 KB) - wersja obowiązująca od 15.02.2018 r. do 28.03.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,751,9 KB) - wersja obowiązująca od 18.01.2018 r. do 14.02.2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf,753 KB) - wersja obowiązująca od 26.10.2017 r.do 17.01.2018 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.7z, 31,5 MB) - wersja obowiązująca od 15.02.2018 r. z wyjątkiem załączników nr 2, nr 3 nr 5 oraz załącznika nr 6a i 6b

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu  (.7z, 31,53MB) - wersja obowiązująca od 18.01.2018 r. do 14.02.2018 r.

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.7z, 31,5MB) - wersja obowiązująca od 26.10.2017 r. do 17.01.2018 r.

Załącznik nr 1 Kryteria oceny  (.pdf,1,44 MB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 1,21 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,96 MB) - wersja obowiązująca od 29.03.2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,95 MB) - wersja obowiązująca od 15.02.2018 r. do 28.03.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 1,94 MB) - wersja obowiązująca od 26.10.2017 r. do 14.02.2018

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11,04 MB) - wersja obowiązująca od 29.03.2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/1 8 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,9 MB) - wersja obowiązująca od 15.02.2018 r. do 28.03.2018 r.

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (.doc, 12,9 MB) - wersja obowiązująca od 26.10.2017 r. do 14.02.2018 r. 

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.7z, 2,2 MB) - wersja obowiązująca od 29.03.2018 r.

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.7z, 2,1 MB) - wersja obowiązująca od 26.10.2017 r. do 28.03.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 826 KB) - wersja obowiązująca od 3.07.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 707 KB) - wersja obowiązująca od 15.02.2018 r. do 2.07.2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 690,23 KB) - wersja obowiązująca od 26.10.2017 r. do 14.02.2018 r.

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu  (.pdf, 15,97 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  (.pdf, 15,94 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 706,37 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu  (.pdf, 483,91 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie  (.pdf, 513,97 KB)

Zmiana rozporządzenia wykonawczego


11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej.  Więcej informacji w komunikacie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 968 KB) - aktualizacja w dniu 8 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 0 616, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail:  fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.