RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

​Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk

03.02.2016

Zakończony

01.05.2016

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk to  etap przedkonkursowy, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Wyniki naboru

Zatwierdzone Plany Rozwoju Uzdrowisk
20.07.2016

19 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie uzupełnienie zatwierdzonej listy planów rozwoju uzdrowisk o Plan Rozwoju dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice. 

Plan ten uzyskał pozytywny wynik na ocenie formalnej i merytorycznej. Jednak w wyniku uwag zgłoszonych przez IZ RPO WM w procedurze oceny i uzgadniania planu, koniecznym było zatwierdzenie planu ponownie przez Radę Miasta i Gminy Krakowa. Przyjęcie dokumentu w uzgodnionym kształcie przez Radę Miasta i Gminy Krakowa nastąpiło w późniejszym terminie niż zatwierdzenie listy planów przez ZWM, w związku z powyższym niezbędna była aktualizacja wykazu zatwierdzonych planów rozwoju uzdrowisk o ten plan.

Pobierz listę (PDF, 200KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
08.07.2016

Zgodnie z regulaminem oceny planów rozwoju uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w dniu 2 lutego 2016 r. ogłoszony został nabór planów rozwoju uzdrowisk.

W okresie od dnia 2 do 20 maja 2016 r przeprowadzona została ocena formalna planów rozwoju uzdrowisk. Pozytywny wynik na etapie oceny formalnej uzyskały wszystkie z dziewięciu  złożonych planów. Następnie plany zostały przekazane do oceny merytorycznej, która  rozpoczęła się w dniu 10 maja 2016 roku, a zakończyła w dniu 20 czerwca 2016 r. W wyniku przeprowadzonej oceny pozytywny wynik uzyskały wszystkie dziewięć złożonych planów.

Pobierz listę (PDF, 196KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i termin składania Planów Rozwoju Uzdrowisk

Nabór ma charakter zamknięty. Nabór planów rozwojów uzdrowisk trwa od dnia 3 lutego 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 kwietnia 2016 r. do godziny 16:00 (dzień zamknięcia naboru).

Kartę tytułową planu rozwoju uzdrowiska wraz z planem rozwoju uzdrowiska należy składać

 • w formie elektronicznej jako skan oryginalnego dokumentu, opatrzonego parafami oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Operatora Planu,
 • w formie płyty CD zawierającej plan rozwoju uzdrowiska w pliku tekstowym (w formacie doc/docx).

Plan rozwoju uzdrowiska w formie elektronicznej przesyłany jest na adresy e-mail: 

Plany rozwoju uzdrowisk w formie płyty CD należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72, 30 - 552 Kraków.

Na co i kto może składać wnioski?

Gmina uzdrowiskowa, które opracowuje i  przyjmuje Plan Rozwoju Uzdrowiska.

Nabór dotyczy uzdrowisk wskazanych w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia, tj.:

 • Krynicy
 • Muszyny
 • Piwnicznej
 • Rabki
 • Szczawnicy
 • Wapiennego
 • Wysowej
 • Żegiestowa
 • dzielnicy Miasta Krakowa: Swoszowic

Inwestycje wspierane będą w granicach obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska.

Finanse

nie dotyczy

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin oceny Planów Rozwoju Uzdrowisk (.pdf, 463 KB )

Karta tytułowa Planu Rozwoju Uzdrowiska (.pdf, 313 KB)

Karta tytułowa Planu Rozwoju Uzdrowiska (.docx, 125 KB)

Instrukcja wypełniania karty tytułowe Planu Rozwoju Uzdrowiska (.pdf, 317 KB)

Przy sporządzaniu planu rozwoju uzdrowiska należy skorzystać z Metodyki przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowiska w ramach RPO WM  na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik nr 6.1 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.