RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18

27.02.2018

Zakończony

26.05.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.10.2021

14 października 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1473/21 w sprawie zmiany Uchwały nr 65/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 225 KB)

na mocy której dokonał wyboru do pełnego dofinansowania projektu nr RPMP.06.03.02-12-0163/18 pn. „Budowa zakładu przyrodoleczniczego i centrum rehabilitacyjnego przy pensjonacie Piastun w Krynicy-Zdroju”, złożonego przez Jerzy Sekuła PHU "STALEX". Kwota dofinansowania wynosi 2 757 065,00 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 (.pdf, 214 KB)


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
23.01.2019

W dniu 31.12.2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 24 527 871,15 zł.

Wynik negatywny otrzymały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 7 728 243,08 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 227 KB)

Pobierz listę (PDF, 220KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 15.11.2018

  6 listopada 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczący stopień skomplikowania projektów jak również prośby Wnioskodawców o przedłużenie terminu na dokonanie wymaganych uzupełnień dla projektów w toku oceny, przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.


Wyniki oceny finansowej
07.11.2018

29 października 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 256 457,96 zł.

Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 2 108 842,21 zł.

Pobierz listę (PDF, 327KB)

Wyniki oceny formalnej
30.08.2018

23.08.2018r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 35 836 475,81 zł.

Wynik negatywny w ramach oceny formalnej uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 3 661 532,45 zł.

Pobierz listę (PDF, 71KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
30.08.2018

6.07.2018r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 w ramach Działania 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 40 522 226,20 zł.

Tym samym od dnia 07.07.2018r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 605KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
01.06.2018

W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 40 522 226,20 zł., co stanowi ok. 368% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 47KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3

Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 marca 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane i dofinansowane będą wyłącznie projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie oceniony przez IZ RPO WM.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia w rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych realizowane w granicach obszarów, którym nadano status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

92,5%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 018 872,82 zł

Uwaga!

Co najmniej 40% alokacji dedykowane będzie przedsiębiorcom.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

14 października 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1472/21 (.pdf, 285 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 Regulaminu i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji ze środków EFRR w ramach konkursu o 2 136 103,08 zł, tj. do kwoty 22 863 996,73 zł. Kwota alokacji z Budżetu Państwa w ramach konkursu pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 1 688 141,26 zł.
Tym samym aktualna alokacja konkursu wynosi łącznie 24 552 137,99 zł.
Przedmiotowa zmiana pozwoli na wybór projektu znajdującego się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

17 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1815/20 (.pdf,288 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotową Uchwałą zwiększono kwotę alokacji ze środków EFRR w ramach konkursu o 1 600 427,76 zł. Alokacja dla konkursu wynosi aktualnie 22 416 034,91 zł.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 823/19 (.pdf, 443 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 9 796 734,33 zł, tj. do kwoty 20 815 607,15 zł, co wynika z Uchwały Nr 650/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 oraz §45 Regulaminu konkursu dla działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1210/18 (.pdf, 574 KB), dokonał zmian w Regulaminie konkursu poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych (RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18) – w ten sposób że Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Regulamin KOP (.pdf, 672 KB), otrzymuje brzmienie Załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany Regulaminów KOP, stanowiących załączniki do Regulaminów konkursów, poprzez modyfikację zapisów §4 Ocena merytoryczna, ust. 7, pkt 1), wprowadzając zasadę, zgodnie z którą, osoby oceniające w pierwszej kolejności przeprowadzają pełną ocenę w systemie logicznym, tj. w ramach wszystkich kryteriów merytorycznych, zerojedynkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do danego Regulaminu konkursu. Natomiast w sytuacji przyznania oceny NIE – w którymkolwiek z kryteriów logicznych, przeprowadza się dalszą ocenę wszystkich kryteriów logicznych w ramach oceny merytorycznej (tak/nie), oraz wszystkich kryteriów punktowych dla których przyznanie 0 punktów eliminuje projekt z dalszej oceny.

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: Uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

***

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 546/18 (.pdf, 436 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy zmiany maksymalnego % poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 marca 2018 r.) (.pdf, 848 KB)

    Regulamin konkursu (wersja obowiązująca do 28 marca 2018 r.) (.pdf, 845 KB)

Wszystkie załączniki do regulaminu (.zip 8,5 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 157 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,95MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,1 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 672 KB) - aktualizacja z 3 lipca 2018 r. 

   Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 610 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 3,4 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 220 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 123 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 136 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel.  (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.