RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16

31.05.2016

Zakończony

01.11.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
24.11.2022

W dniu 24.11.2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2000/22 w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej  Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 300 KB)

Na mocy powyższej Uchwały dokonano wykreślenia z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 565 586,34 zł oraz zmiany tytułu dla 1 projektu.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 (.pdf, 223 KB)


Wersje archiwalne(6)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
15.01.2018

W związku z uwzględnieniem protestu złożonego przez WILLA GWIAZDA 1870 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, projekt pn.: „Remont (odbudowa) konserwatorski zabytkowej restauracji uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju” został poddany dalszej ocenie kryteriów merytorycznych, w wyniku której projekt uzyskał pozytywną ocenę.

W związku z powyższym aktualizuje się Listę wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 29 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 104 710 944,40 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 226 KB)

Pobierz listę (PDF, 236KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 07.08.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny merytorycznej projektów

  Do dnia 4 sierpnia 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 28 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 101 261 785,27 zł.

  Pobierz listę (PDF, 351KB)
 • 10.07.2017

  Do dnia 30.06.2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 27 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 97 661 785,28 zł.

  Pobierz listę (PDF, 227KB)
 • 08.06.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny merytorycznej projektów

  Do dnia 30 maja 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 24 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 24 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 520 003,77 zł.

  W trakcie oceny merytorycznej pozostają 3 projekty.

  Pobierz listę (PDF, 466KB)
 • 30.03.2017

  Do dnia 30 marca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 10 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 111 553,47 zł (36 268 583,86 zł z EFRR i 2 842 969,61 zł z BP).

  W trakcie oceny merytorycznej pozostaje 10 projektów.

  Pobierz listę (PDF, 343KB)

Wyniki oceny finansowej
16.03.2018

Projekt, którego protest został uwzględniony, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej, został przekazany do oceny na kolejnych etapach. Niżej wymieniony projekt został pozytywnie oceniony na etapie oceny finansowej.

Numer projektuNazwa beneficjentaNazwa projektu
RPMP.06.03.02-12-0527/16WILLA GWIAZDA 1870 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont (odbudowa) konserwatorski zabytkowej restauracji uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 112 697 301,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 244KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 07.08.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny finansowej projektów

  Do dnia 4 sierpnia 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej dla 31 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny finansowej uzyskało 31 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 109 248 141,87 zł.

  Pobierz listę (PDF, 243KB)
 • 08.06.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny finansowej projektów

  Do dnia 30 maja 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej dla 30 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny finansowej uzyskało 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 105 648 141, 88 zł.

  Pobierz listę (PDF, 372KB)
 • 30.03.2017

  Do dnia 30 marca 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej dla 20 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

  Pozytywny wynik oceny finansowej uzyskało 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 69 770 672,11 zł.

  W trakcie oceny finansowej pozostaje 10 projektów.

  Pobierz listę (PDF, 251KB)

Wyniki oceny formalnej
21.07.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protesty  od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu dla projektu:

Numer projektu
Wnioskodawca
Tytuł projektu

RPMP.06.03.02-12-0527/16

Willa Gwiazda 1870 Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością

Remont
(odbudowa) konserwatorski zabytkowej restauracji uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju


Z uwagi na powyższe w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskały 33 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 115 229 523,89 zł.

Wynik negatywny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 801 049,09 zł.

Pobierz listę (PDF, 407KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 08.06.2017

  Aktualizacja informacji na temat wyników oceny formalnej projektów

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protesty od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu dla następujących projektów:

  • RPMP.06.03.02-12-0517/16
  • RPMP.06.03.02-12-0525/16
  • RPMP.06.03.02-12-0527/16

  Z uwagi na powyższe, w wyniku oceny formalnej pozytywny rezultat uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 111 780 354,39 zł.

  Natomiast 1 projekt pozostaje w trakcie oceny formalnej (kwota wnioskowanego dofinansowania: 3 517 250,00 zł).

  Wynik negatywny uzyskało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 801 049,09 zł.

  Pobierz listę (PDF, 315KB)
 • 22.02.2017

  21 lutego 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 30 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 101 981 310,97 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 41 117 342,51 zł.

  Pobierz listę (PDF, 306KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.02.2017

17 lutego 2017 r. Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 58, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła protest Gminy Szerzyny od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Szerzyny - etap I” (numer wniosku: RPMP.06.03.01-12-0507/16) kierując wniosek do oceny kolejnych kryteriów formalnych przez Instytucję Organizującą Konkurs.

W związku z tym, ostatecznie w ramach konkursu do poddziałania 6.3.2 złożono 41 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 150 241 573,37 zł.

Pobierz listę (PDF, 331KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 02.11.2016

  W ramach konkursu złożono 42 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 151 065 957,61 zł

  Pobierz listę (PDF, 86KB)
 • 09.09.2016

  Według stanu na dzień 5 września 2016 r. w ramach konkursu złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę dofinansowania 3 599 460,00 zł.

  Wnioski w ramach konkursu można składać do 31 października 2016 r. do godz. 15:00.

  Pobierz listę (PDF, 105KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 1 lipca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w granicach obszarów, którym nadano status uzdrowiska, znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie oceniony przez IZ RPO WM.

W ramach konkursu wsparciu podlegają:

 • przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach,
 • dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej – działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie (w tym m.in. infrastruktura wodno – kanalizacyjna, drogi wewnętrzne).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu

8 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

119 381 841,17 zł

Uwaga! Co najmniej 40% alokacji dedykowane będzie przedsiębiorcom.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 462 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.zip, 8,95 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 8,95 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 123 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 581 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.zip, 1,45 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 583 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 355 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 158 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 158 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.) (.pdf, 171 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.