RPO 6.3.3.

Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16

25.11.2016

Zakończony

18.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
23.01.2020

W dniu 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 99/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 poprzez wykreślenie projektów numer:

- RPMP.06.03.03-12-0307/17 pn. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3-odcinek 2 i 4” złożonego przez Gminę Czchów,

- RPMP.06.03.03-12-0316/17 pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Jaszczurówka” złożonego przez Gminę Mucharz,
- RPMP.06.03.03-12-0317/17 „Budowa Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce” złożonego przez Gminę Stryszów

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 (.pdf, 223 KB)


Wersje archiwalne(6)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
13.02.2018

07 lutego 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej 4 wniosków o dofinansowanie
projektów, które w ramach procedury odwoławczej zostały skierowane do oceny dalszych kryteriów w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Ponadto w wyniku procedury odwoławczej dla 1 wniosku IRP dokonała korekty punktacji, zwiększając liczbę przyznanych punktów, co spowodowało, że wniosek ten znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 124 493 846,53 zł.

Pobierz listę (PDF, 241KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 05.12.2017

  28 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie
  projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 27 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 100 825 110,69 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 798 022,18 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 224 KB)

  Pobierz listę (PDF, 236KB)

Wyniki oceny finansowej
07.11.2017

27 października 2017r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 132 772 197,57 zł.

Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 14 998 151,53 zł.

Pobierz listę (PDF, 159KB)

Wyniki oceny formalnej
10.11.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), uwzględniła w dniu 26.10.2017 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej dla poniższego projektu kierując go na dalszy etap oceny.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu

RPMP.06.03.03-12-0308/17

Gmina Myślenice

Budowa kąpieliska wraz z infrastrukturą.


Na etapie ceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 149 158 634,71 zł.

Wynik negatywny uzyskało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 790 759,13 zł.

Wycofany z procedury oceny formalnej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 2 485 912,27 zł.


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 04.10.2017

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), uwzględniła w dniu 09.08.2017r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu.

  Nazwa projektuWnioskodawcaTytuł projektu

  RPMP.06.03.01-12-0281/17

  Gmina Zembrzyce

  Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce

  W wyniku przeprowadzenia procedury oceny formalnej wynik pozytywny
  uzyskało 40 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 143 158 635,12 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 790 758,72 zł.

  Wycofany z procedury oceny formalnej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 2 485 912,27 zł.

  Pobierz listę (PDF, 502KB)
 • 23.08.2017

  23 sierpnia 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 141 858 468,36 zł.

  Natomiast 1 projekt przywrócony do oceny formalnej w wyniku procedury odwoławczej i pozytywnego rozstrzygnięcia protestu pozostaje w trakcie oceny formalnej (kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 300 166,76 zł)

  Wynik negatywny uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 790 758,72 zł.

  Wycofany z procedury oceny formalnej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 2 485 912,27 zł.

  Pobierz listę (PDF, 75KB)
 • 04.08.2017

  1 sierpnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na liczne wydłużenia terminów złożenia uzupełnień oraz wstrzymywanie odbioru korespondencji przez Wnioskodawców, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.06.03.03-IZ-12-098/16 dla Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 14 sierpnia 2017 r. włącznie.

 • 20.04.2017

  13 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych oraz stopnia skomplikowania złożonych projektów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.06.03.03-IZ-12-098/16 dla Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 30 czerwca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
21.02.2017

17 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków do konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

W ramach konkursu złożono 55 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 180 385 708,87 zł, co stanowi ok. 127 % dostępnej alokacji.

Kwota alokacji na konkurs wynosiła 141 387 489,66 zł.

Pobierz listę (PDF, 151KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą znajdować się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju zbiornika wodnego, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WM.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia mają przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, w sposób bezpośredni. Oznacza to, iż w wyniku realizacji projektu musi zostać utworzone co najmniej jedno nowe miejsce pracy w wymiarze jednego pełnego etatu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód,  objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

141 387 489,66 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 544/18 (.pdf, 440 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 
Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy doprecyzowania §37, w zakresie dokumentów, bez których możliwy jest wybór projektu do dofinansowania oraz dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność. 
Ponadto, dokonano ujednolicenia dokumentu w związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami. Zmiana Umowy o dofinansowanie projektu jest konsekwencją powyższej modyfikacji Regulaminu konkursu i dotyczy dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność. 
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.  Więcej informacji o zmianach w komunikacie

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

26 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 170/17 (.pdf, 424 KB) dokonał zmian w Regulaminie konkursu i niektórych załącznikach. Więcej informacji o zmianach w komunikacie

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 marca 2018 r.) (.pdf, 638 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r. do 28 marca 2018 r.) (.pdf, 632 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 27 grudnia 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.pdf, 629 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 26 grudnia 2016 r.) (.pdf, 629 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r.) (.zip, 12,8 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.zip, 13 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 136 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r.) (.pdf, 852 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.pdf, 850 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r.) (.pdf, 1,97 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r.) (.doc, 10,8 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.doc, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 601 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 marca 2018 r.) (.pdf, 1,59 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r. do 28 marca 2018 r.) (.pdf, 364 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.pdf, 361 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 158 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 172 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również:

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wymaganych dokumentów w ramach RPO WM (.pdf, 141 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 380 KB) - aktualizacja w dniu 8 lutego 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.