RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15

29.06.2015

Zakończony

30.12.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków oraz zwiększeniu kwoty alokacji w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dotyczącego Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic. Nabór wniosków dla obu konkursów kończy się 29 grudnia 2016 roku o godz. 15:00.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
25.03.2021

W dniu 25 marca 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 307/21 ZWM w sprawie zmiany Uchwały nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 237 KB)

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ-00-12-002/15 poprzez wykreślenie 1 projektu z listy oraz zwiększenie dofinansowania dla 1 projektu.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ-00-12-002/15 (.pdf, 195 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
08.06.2017

W ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskało 11 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 326 240 092,13 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 218 KB)

Pobierz listę (PDF, 314KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 28.03.2017

  10 marca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne.

  Elementem oceny merytorycznej jest ocena finansowa w ramach której oceniono 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 133 414 079,35 zł.

  Następnie, pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 133 414 079,35 zł.

  Łącznie w ramach oceny projektów w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dokonano oceny merytorycznej 10 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 300 827 560,73 zł.

  Pobierz listę (PDF, 289KB)
 • 16.05.2016

  29 kwietnia 2016 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Wynik pozytywny uzyskały 3 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 156 635 746,49 zł.

  Pobierz listę (PDF, 183KB)

Wyniki oceny finansowej
08.06.2017

W ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynik pozytywny na etapie oceny finansowej uzyskało 11 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 326 240 092,13 zł.

Pobierz listę (PDF, 312KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 11.04.2016

  Do 31 marca 2016 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 2 złożonych projektów na łączną kwotę dofinansowania 142 610 746,52 zł.

  Jeden projekt jest w trakcie oceny finansowej na łączną kwotę dofinansowania 14 024 999,97 zł.

  Pobierz listę (PDF, 311KB)

Wyniki oceny formalnej
08.06.2017

W ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskało 11 projektów.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wynosi 326 240 092,13 zł.

Pobierz listę (PDF, 312KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.03.2016

  Do dnia 18 marca br. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę formalną dla 3 złożonych projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic, na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

  Pobierz listę (PDF, 77KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.01.2017

W ramach konkursu złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 322 086 347,02 zł, co stanowi ok. 45% dostępnej alokacji.

Pobierz listę (PDF, 172KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 03.10.2016

  Według stanu na dzień 30 września 2016 r. nie wpłynął  żaden nowy wniosek o dofinansowanie projektu. 

  Dotychczas w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

 • 15.07.2016

  Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., w odpowiedzi na nabór nie wpłynął  żaden nowy wniosek o dofinansowanie projektu.

  Dotychczas w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

 • 05.04.2016

  Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. nie wpłynął  żaden nowy wniosek o dofinansowanie projektu. 

  Dotychczas w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

 • 12.01.2016

  Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 156 635 746,49 zł.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15, nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa do dnia 29 grudnia 2016 r. do godziny 15:00, a kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 709 408 298,54 zł.

  Pobierz listę (PDF, 205KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 lipca 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 grudnia 2016 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • miasta na prawach powiatu - wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego,
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie, gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, działając przy tym w porozumieniu z Województwem Małopolskim zawartym w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Infrastruktura towarzysząca obejmuje elementy realizowane w połączeniu z projektami dotyczącymi budowy i przebudowy dróg oraz obiektów inżynieryjnych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załącznik nr 4 do Regulaminu(.pdf, 97 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%, przy czym poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych do 95%, w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

709 408 298,54 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu. Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.
Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 288 KB) zmienił brzmienie niektórych załączników do Regulaminu konkursu w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO). Więcej informacji w komunikacie

26 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1154/17 (.pdf, 368 KB) zmienił Regulamin konkursu i niektóre załączniki - przeczytaj komunikat

3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1641/16 (.pdf, 165 KB) dokonał zmian w Regulaminie konkursu i niektórych załącznikach.

Zmiany dotyczą: 

1. rezygnacji z obowiązku dysponowania na tym etapie ostatecznym pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych lub Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (dokumenty te należy dostarczyć na etapie pierwszego wniosku o płatność),

2. zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej, 

3. aktualizacji załączników w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów: Załącznika nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Załącznika nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, 

4. zmiany załączników:
–Załącznika nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej – w zakresie wprowadzenia uproszczeń w zasadach weryfikacji trwałości finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów w zakresie wymaganego układu sporządzanych prognoz finansowych, a także wymaganych do przedłożenia dokumentów finansowych,
–Załącznika nr 4 Kryteria oceny – w zakresie zmian Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic dokonanej przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020,
–Załącznika nr 5 Regulamin KOP – w zakresie dostosowania Karty Oceny Projektów do zmienionych Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, 
–Załącznika nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu oraz Załącznika nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – w zakresie wprowadzenia obowiązku dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych lub Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, na etapie pierwszego wniosku o płatność, nie będącego wnioskiem sprawozdawczym, jako dokumentów warunkujących dokonanie wypłaty środków.

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.
Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 311/2016 przyjął zmianę Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu beneficjentów oraz aktualizacji niektórych załączników.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 608 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r. do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 336 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.)  (.pdf, 435 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 173 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 23 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 176 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 598 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 598 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 598 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 1,87 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r. do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 1,57 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.)  (.pdf, 1,57 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 830 KB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 830 KB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.doc, 10,7 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r. do 17 lipca 2017 r.) (.doc, 12,5 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.doc, 12,5 MB )

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.doc, 1,17 MB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.doc, 1,17 MB)

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 553 KB )

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 553 KB )

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 530 KB)

Załącznik nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 530 KB )

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 3.1 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. Założenia do analizy finansowej (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.xls, 287 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.) (.pdf, 97 KB)

Załącznik nr 4 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 29 czerwca 2015 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 97 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.)  (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do  6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 205 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 29 czerwca 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 224 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r. do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 311 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 776 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r. do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 6b Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 6 Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 293 KB)

Załącznik nr 6 Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 293 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 132 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 132 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 132 KB)

Załącznik nr 8 Wskaźniki adekwatne dla konkurs (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r.)(.pdf, 144 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.zip, 13,2 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r. do 17 lipca 2017 r.) (.zip, 12,4 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.zip, 12,4 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 24 lipca 2016 r.)  (.zip, 3,35 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.zip, 3,35 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiazująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.zip, 5 MB)

Zobacz również

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 – Drogi regionalne (.pdf, 137 KB)

Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 598 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w  Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 311 KB), natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 325 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 427 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 267 KB) -aktualizacja w dniu 4 września 2015 r. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.