RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21

26.03.2021

Zakończony

01.09.2023

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
16.08.2023

W dniu 16 sierpnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1552/23 (.pdf, 208 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr 160/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach konkursu, ZWM na mocy powyższej Uchwały uzupełnił dofinansowanie dla projektu nr RPMP.07.01.01-12-0016/22 pn. „Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice” w wysokości 8 509 611,43 zł. Kwota przyznanego dofinansowania stanowi pełne dofinansowanie o jakie ubiegał się Wnioskodawca tj. 51 607 041,05 zł.

Lista rezerwowa projektów ocenionych w ramach konkursu pozostaje bez zmian.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 (.pdf, 191 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
31.07.2023

Do dnia 31 lipca 2023 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskały łącznie 4 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 99 287 911,19 zł.

Pobierz listę (PDF, 231KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 10.11.2022

  10 listopada 2022 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 65 798 046,05 zł.

  Pobierz listę (PDF, 228KB)
 • 01.02.2022

  1 lutego 2022 r. zakończony został etap oceny merytorycznej projektu nr RPMP.07.01.01-12-0004/21, złożonego w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 14 191 005,00 zł.

  Pobierz listę (PDF, 226KB)

Wyniki oceny finansowej
30.06.2023

Do dnia 30 czerwca 2023 r. wynik pozytywny na etapie oceny finansowej łącznie 4 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 99 287 911,19 zł.

Pobierz listę (PDF, 214KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 26.10.2022

  26 października 2022 r. wynik pozytywny na etapie oceny finansowej uzyskały 2 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 65 798 046,05 zł.

  Pobierz listę (PDF, 211KB)
 • 20.12.2021

  W dniu 20.12.2021 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosku o dofinansowanie nr RPMP.07.01.01-12-0004/21, złożonego w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 14 191 005,00 zł.

  Pobierz listę (PDF, 209KB)

Wyniki oceny formalnej
14.11.2022

Na dzień 14 listopada 2022 r. wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskały 2 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 65 798 046,05 zł.

Pobierz listę (PDF, 211KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 04.03.2022

  Na dzień 4 marca 2022 r. wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 14 191 005,00 zł.

  Pobierz listę (PDF, 45KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
15.08.2023

Do dnia 15.08.2023 r. ramach konkursu złożono 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 114 112 050,65 zł, co stanowi ponad 199% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 210KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 29.06.2023

  Do dnia 29.06.2023 r. ramach konkursu złożono 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 99 287 911,19 zł, co stanowi ponad 173% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 297KB)
 • 02.11.2022

  Do dnia 02.11.2022 r. ramach konkursu złożono 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 65 798 046,05 zł, co stanowi ok. 165% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 205KB)
 • 25.10.2021

  Do dnia 25.10.2021 r. ramach konkursu złożono 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 191 005,00 zł, co stanowi ok. 151% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 198KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 kwietnia 2021 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim.

Przedmiotowe porozumienie należy obligatoryjnie dostarczyć na etapie oceny formalnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg regionalnych, tj. dróg wojewódzkich, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, chyba że inwestycje na tych drogach realizowane będą w porozumieniu z samorządem województwa.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

UWAGA: Projekty realizowane w ramach poddziałania muszą być ujęte w Programie Strategicznym Transport i Komunikacja przyjętym Uchwałą ZWM Nr 1462/16 z dnia 4 października 2016 r., z późn. zm., a w przypadku projektów nie ujętych w tym dokumencie, muszą spełniać warunki doboru projektów do realizacji w ramach ww. dokumentu.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu konkursu, w tym warunki wstępne oraz informacje o wyłączeniach zawiera Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych do 95%, w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

57 288 434,62 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga

W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1551/23 (.pdf, 209 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 5 667 206,20 zł, tj. do kwoty 62 955 640,82 zł.

***

13 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1114/23 (.pdf, 206 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o 2 miesiące, tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

***

20 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2202/22 (.pdf, 210 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu do kwoty 57 288 434,62 zł. oraz zmiany planowanego terminu zakończenia realizacji projektu, który nie może zostać określony później niż 31 grudnia 2023 r.

***

29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2069/22 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy wydłużenia terminu naboru do 30 czerwca 2023 r. oraz zwiększenia alokacji w ramach konkursu do kwoty 48 388 434,62 zł.

***

15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 161/22 (.pdf, 292 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu do kwoty 39 984 737,85 zł, a także aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu oraz Procedury odwoławczej w odniesieniu do doręczeń. W Regulaminie konkursu dodaje się ponadto zapis, że konkurs nie jest podzielony na rundy. Zmiana obejmuje również aktualizację Regulaminu KOP.

***

30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1718/21 (.pdf, 208 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §16 i dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o jeden rok, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. Przedmiotowa zmiana dokonana jest na prośbę potencjalnych Wnioskodawców.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursuwersja ujednolicona obowiązująca od 13.06.2023 (.pdf, 857 KB)

Regulamin konkursu - wersja ujednolicona obowiązująca od 20.12.2022 r. do 12.06.2023 (.pdf, 857 KB)

Regulamin konkursu - wersja ujednolicona obowiązująca od 15.02.2022 r. do 19.12.2022 (.pdf, 858 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 01.12.2021 r. do 14.02.2022 r. (.pdf, 850 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 25.03.2021 r. do 30.11.2021 r. (.pdf, 858 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 31,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 472 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 922 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 20.12.2022 (.7z, 2,27 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 18.03.2021 do 19.12.2022 (.7z, 2,24 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,83 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP - wersja obowiązująca od 15.02.2022 r. (.pdf, 952 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP - wersja obowiązująca od 25.03.2021 r. do 14.02.2022 r. (.pdf, 947 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.zip, 11,2 MB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami (.zip, 11,7 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu - wersja obowiązująca od 15.02.2022 r. (.pdf, 746 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu - wersja obowiązująca od 25.03.2021 r. do 14.02.2022 r. (.pdf, 853 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 637 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 730 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, a wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl