RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-003/15

29.06.2015

Zakończony

30.12.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 dotyczącego Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem. Nabór wniosków kończy się 29 grudnia 2016 roku o godz. 15:00

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
03.01.2017

W ramach konkursu nie złożono ani jednego wniosku.


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne, Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 lipca 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 grudnia 2016 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • miasta na prawach powiatu - wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego,
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie, gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, działając przy tym w porozumieniu z Województwem Małopolskim zawartym w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy nowoczesnych systemów zarządzania infrastruktura dróg o znaczeniu regionalnym i sterowania ruchem, przyczyniających się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu regionalnym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%, przy czym poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych do 95%, w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 882 855,00 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.


UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu


3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1642/16 (.pdf, ) dokonał zmian w Regulaminie konkursu i niektórych załącznikach.

Zmiany dotyczą:  

1. rezygnacji z obowiązku dysponowania na tym etapie ostatecznym pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych lub Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (dokumenty te należy dostarczyć na etapie pierwszego wniosku o płatność),

2. zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej,  

3. aktualizacji załączników w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów: Załącznika nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Załącznika nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu,  

4. zmiany załączników: 
–Załącznika nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej – w zakresie wprowadzenia uproszczeń w zasadach weryfikacji trwałości finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów w zakresie wymaganego układu sporządzanych prognoz finansowych, a także wymaganych do przedłożenia dokumentów finansowych, 
–Załącznika nr 4 Kryteria oceny – w zakresie zmian Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic dokonanej przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 2014 – 2020–Załącznika nr 5 Regulamin KOP – w zakresie dostosowania Karty Oceny Projektów do zmienionych Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic,  
–Załącznika nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu oraz Załącznika nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – w zakresie wprowadzenia obowiązku dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych lub Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, na etapie pierwszego wniosku o płatność, nie będącego wnioskiem sprawozdawczym, jako dokumentów warunkujących dokonanie wypłaty środków.

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu.

Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych.
Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.


8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 312/2016 przyjął zmianę Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu beneficjentów oraz aktualizacji niektórych załączników.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.)  (.pdf, 511 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.) (.pdf, 511 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.pdf, 175 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.pdf, 175 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 3 listopada 2016 r.)  (.zip, 13 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 2 listopada 2016 r.)  (.zip, 12,3 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 12 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 12 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 15 grudnia 2015 r. do 7 marca 2016 r.) (.zip, 5 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 29 czerwca do 14 grudnia 2015 r.) (.zip, 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 267 KB) - aktualizacja w dniu 4 września 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.