RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

26.10.2015

Zakończony

13.02.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
04.11.2016

3 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr 1639/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

Zgodnie z przyjętą uchwałą zmienione zostało brzmienie Załącznika do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w ten sposób, że zgodnie z pismem Starosty Myślenickiego z dnia 28 października 2016 r., znak ZDP-U-43/I/2016, Powiat Myślenicki rezygnuje z realizacji projektu nr RPOWM/SPR/KOM/2015/7.1.3/8 pn. Poprawa dostępności gminy Siepraw do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych K1942 Krzyszkowice p. wieś, K1943 Kraków-Świątniki Górne-Myślenice i K1947 Siepraw-Kawęciny wraz z obiektami inżynieryjnymi, a część przewidzianego dla niniejszego przedsięwzięcia dofinansowania przenosi na wsparcie projektu nr RPOWM/SPR/KOM/2016/7.1.3/2 pn. Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę dróg powiatowych K1977 ul. J. Piłsudskiego, K1974 ul. Zdrojowa i K1928 Myślenice – Wiśniowa wraz z obiektami inżynieryjnymi. 

Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 7.1.3.

Pobierz listę (PDF, 453KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 19.05.2016

  Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne– SPR w dniu 19 maja 2016 r. dla subregionów: Małopolski Zachodniej, Sądeckiego, Tarnowskiego, Podhalańskiego i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

  Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.1.3", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 6 maja 2016 r. (dla Małopolski Zachodniej), 9 maja 2016 r. (dla Subregionu Sądeckiego), 10 maja 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 11 maja 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 13 maja 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego). Wykazy te są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

  Projekty wskazane w wykazie, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 7.1.3.

  Pobierz listę (PDF, 340KB)

Wyniki oceny formalnej
24.03.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Kwalifikacji podlegały 64 karty. Wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 40 kart projektów. Wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskały 24 karty projektów:

wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 68 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 68 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 68 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 64 KB)

wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 68 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 78KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
17.02.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) informuje o zamieszczeniu poniżej aktualizacji wykazu kart projektów złożonych w Subregionie Sądeckim, poprzez uwzględnienie na wykazie karty projektu nr RPOWM/SPR/SAD/2015/7.1.3/10. Wszystkie karty projektów zostały przesłane drogą elektroniczną do IZ RPO WM w terminie określonym w Regulaminie wstępnej kwalifikacji, czyli do 12 lutego 2016 r.

W związku z powyższym w ramach naboru kart projektów subregionalnych Poddziałania 7.1.3 złożono łącznie 76 kart projektów w 5 subregionach, z czego 12 kart zostało wycofanych. W związku z powyższym do oceny formalniej skierowano 64 karty projektów:

- wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf,219 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 216 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 212 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 210 KB)
- wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 223 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 288KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,
 • Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektu

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 26 października 2015 r. do 12 lutego 2016 r. do godziny 15:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

b) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 7.1.3 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typu projektu: budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu subregionalnym, tj. dróg zaliczanych do kategorii powiatowych lub gminnych z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Partnerstwa dotyczących ww. inwestycji.

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 140 266 978,00 PLN,
w tym:

 1. dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 43 368 423,52 PLN
 2. dla Subregionu tarnowskiego: 24 803 462,24 PLN
 3. dla Subregionu sądeckiego: 26 982 528,48 PLN
 4. dla Subregionu podhalańskiego: 17 774 711,81 PLN
 5. dla Małopolski Zachodniej: 27 337 851,96 PLN

W ramach Poddziałania 7.1.3 nie określono minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 75%

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca od 2 lutego 2016 r. (.pdf, 1,10 MB)

Regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wersja obowiązująca do 1 lutego 2016 r. (.pdf, 358 KB)

Karta projektu subregionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca od 2 lutego 2016 r. (.docx, 2 MB)

Karta projektu subregionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca do 1 lutego 2016 r. (.doc, 169 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu w ramach RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca od 2 lutego 2016 r. (.pdf, 266 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu w ramch RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca do 1 lutego 2016 r. (.pdf, 129 KB)

Definicje wskaźników w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca od 2 lutego 2016 r. (.pdf, 304 KB)

Definicje wskaźników w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WM 2014-2020 - wersja obowiązująca do 1 lutego 2016 r. (.pdf, 153 KB)

Warunki specyficzne dla realizacji inwestycji z zakresu dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) ze środków EFRR - wersja obowiązująca od 2 lutego 2016 r. (.pdf, 1,02 MB)

Warunki specyficzne dla realizacji inwestycji z zakresu dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) ze środków EFRR - wersja obowiązująca do 1 lutego 2016 r. (.pdf, 96 KB)

Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT7. Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna Interpretacja (.pdf, 958 KB)

Zobacz również

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 313 KB) - aktualizacja w dniu 2 lutego 2016 r.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.