RPO 7.2.4.

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Nabór Kart Projektów Subregionalnych

30.06.2016

Zakończony

30.07.2016

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o mechanizmie wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną można znaleźć w zakładce Subregionalny Program Rozwoju.

Wyniki naboru

Wyniki kwalifikacji merytorycznej kart projektów
25.11.2016

24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wykazy projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR dla wszystkich subregionów: Tarnowskiego, Podhalańskiego, Sądeckiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej.

Zgodnie z "Regulaminem wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Poddziałania 7.2.4", wynikiem kwalifikacji merytorycznej są wykazy projektów, zatwierdzane uchwałami forów subregionalnych. Posiedzenia forów zostały przeprowadzone w dniach: 7 października 2016 r. (dla Subregionu Tarnowskiego), 19 października 2016 r. (dla Subregionu Podhalańskiego), 24 października 2016 r. (dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz 26 października 2016 r. ( dla Małopolski Zachodniej. Uchwała Forum Subregionu Sądeckiego w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach niniejszego poddziałania została podjęta w trybie obiegowym z dniem 21 października 2016 r. w związku z odwołaniem posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego zaplanowanego na 14 października br. W/w wykazy są następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekty wskazane w wykazach, są uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach Poddziałania 7.2.4.

Pobierz listę (PDF, 294KB)

Wyniki oceny formalnej
13.09.2016

Przedstawiamy wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach Poddziałania 7.2.4. Kwalifikacji podlegało 30 kart. 

Wynik pozytywny lub warunkowo pozytywny (w obu wypadkach oznaczający skierowanie do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskało 29 kart projektów, wynik negatywny (oznaczający brak skierowania do kwalifikacji merytorycznej Forów Subregionalnych) uzyskała 1 karta projektu.

 1. Wyniki kwalifikacji formalnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 272 KB)
 2. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 260 KB)
 3. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Sądeckim (.pdf, 263 KB)
 4. Wyniki kwalifikacji formalnej w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 262 KB)
 5. Wyniki kwalifikacji formalnej w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 275 KB)

Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej:

Pobierz listę (PDF, 1285KB)

Informacje nt. złożonych kart projektów subregionalnych
05.08.2016

W ramach naboru kart projektów subregionalnych dla Poddziałania 7.2.4 złożono łącznie 30 kart projektów w 5 subregionach. Karty te zostały skierowane do oceny formalniej.

 1. Wykaz złożonych kart projektów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (.pdf, 262 KB)
 2. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Tarnowskim (.pdf, 258 KB)
 3. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Sądeckim (.pdf, 250 KB)
 4. Wykaz złożonych kart projektów w Subregionie Podhalańskim (.pdf, 253 KB)
 5. Wykaz złożonych kart projektów w Małopolsce Zachodniej (.pdf, 269 KB) 
Zbiorcze zestawienie złożonych kart projektów dla wszystkich subregionów znajduje się poniżej.

Pobierz listę (PDF, 1265KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór Kart Projektów dotyczy:

 1. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)* obejmującego miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, z wyłączeniem gmin: Kraków, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki*
 2. Subregionu tarnowskiego obejmującego miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 3. Subregionu sądeckiego obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 4. Subregionu podhalańskiego obejmującego powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 5. Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

* Nabór w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego nie dotyczy terenów objętych interwencją w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Miejsce i termin składania Kart Projektów

Nabór ma charakter zamknięty. Karty Projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie: od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. do godziny 15.00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać Karty Projektu?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/jednostkami samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 7.2.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację typu projektów:
A. budowa, przebudowa infrastruktury służącej obsłudze podróżnych

Finanse

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach późniejszego etapu konkursowego wynosi: 83 678 000,00 PLN, w tym:

 1. Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny: 10 710 784,00 PLN
 2. Subregion tarnowski: 17 990 770,00 PLN
 3. Subregion sądecki: 21 421 568,00 PLN
 4. Subregion podhalański:  13 221 124, 00 PLN
 5. Subregion Małopolska Zachodnia: 20 333 754,00 PLN

Minimalna i maksymalna wartość projektu: 

nie dotyczy

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 

nie dotyczy

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 

85%

Niezbędne dokumenty

Uwaga

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:

uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.


Regulamin naboru (.pdf, 408 KB)

Karta projektu (.docx, 77 KB)

Instrukcja wypełniania karty projektu (.pdf, 368 KB) 

Definicje wskaźników (.pdf, 325 KB)

Zobacz również

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (.pdf, 3,82 MB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.