RPO 7.2.4.

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18

19.10.2018

Zakończony

01.02.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
20.04.2021

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 440/21 (.pdf, 277 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr 1249/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu.

W ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 wybrano łącznie do dofinansowania 7 zadań na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 44 538 303,97 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 (.pdf, 202 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
02.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 44 538 303,97 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 218 KB)

Pobierz listę (PDF, 312KB)

Wyniki oceny finansowej
23.05.2019

W dniu 23.05.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 46 276 358,26 zł.

Pobierz listę (PDF, 216KB)

Wyniki oceny formalnej
29.03.2019

W dniu 25.03.2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 46 286 713,78 zł.

Pobierz listę (PDF, 83KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
29.03.2019

W dniu 15.02.2019 r. zakończony został etap weryfikacji warunków formalnych w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

W wyniku weryfikacji, za spełniające warunki formalne uznano 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 47 145 811,78 zł.

Tym samym od dnia 16.02.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów spełniających wymogi formalne.

Pobierz listę (PDF, 64KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.02.2019

W ramach konkursu złożono 7 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 47 145 811,78 zł., co stanowi ok. 144,83% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 292KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2019 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty, zlokalizowane na obszarze objętym SPR, dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), w tym m.in. parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe.

Inwestycje realizowane w tym zakresie muszą być zlokalizowane w pobliżu czynnych odcinków linii kolejowych, na których odbywa się ruch pociągów pasażerskich a realizowana w ramach projektu służyć będzie obsłudze tego ruchu (obsługa podróżnych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 552 162,43 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 419/21 (.pdf, 299 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy: 

- zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 1 778 344,70 zł., tj. do kwoty 44 538 303,97 zł.
- dodania akapitu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach

***

W dniu 26 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1679/20 (.pdf, 359 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotową Uchwałą zwiększono kwotę alokacji w ramach konkursu na Subregion Sądecki łącznie o 6 590 896,56 zł. Tym samym alokacja dla konkursu wynosi aktualnie 42 759 959,27 zł.

***

W dniu 12 marca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 385/20 (.pdf, 360 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu na Subregion Sądecki łącznie o 3 616 900,28 zł., tj. do kwoty 11 950 253,76 zł. i ma na celu uzupełnienie dofinansowania dla zadania, któremu przyznano częściowe wsparcie ze środków EFRR. Podniesienie alokacji wynika z uwolnienia środków, zamrożonych wcześniej w ramach III naboru na poczet ewentualnych protestów.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

8 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 2108/18 (.pdf, 524 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu.Zmiana wynika z decyzji podjętej podczas Przeglądu Zarządzania RPO WM w dniu 24 października 2018 r. w sprawie uwzględniania projektów po protestach w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach konkursu, w szczególności w zakresie aktualizacji listy podstawowej i listy rezerwowej ocenionych projektów, tj. obejmuje §35 oraz §36 Regulaminu konkursu. Zmiana dokonywana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB).Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 8.11.2018 (.pdf, 836 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 18.10.2018 do 7.11.2018 (.pdf, 958 KB) zmieniona Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.zip, 10 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 18.10.2018 do 5.11.2018 (.zip, 9,24 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 448 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 2 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2,06 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 887 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 18.10.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 782 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 493 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 637 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.