RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19

26.02.2019

Zakończony

14.05.2019

Uwaga !

Zarząd Województwa Małopolskiego 10 września 2019 roku uchwałą nr 1661/19 wprowadził zmianę dotyczącą wydłużenia terminu oceny formalno - merytorycznej ze 120 do 180 dni kalendarzowych w konkursie nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19.

W związku z powyższym dokonano zmian w następujących załącznikach:

 1. Regulamin konkursu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Uchwały,
 2. załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do Uchwały.    

Zmienione dokumenty znajdują się w sekcji Niezbędne dokumenty.

Uwaga !

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 642/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r. wprowadził zmianę wynikającą z poprawy oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na niedostosowaniu tabeli maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych kategorii MŚP po wprowadzeniu zwiększonej wartości bonu.  Powyższe zmiany wprowadzono w następujących załącznikach do Regulaminu: 1. Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 8 do załącznika nr 7 Regulaminu konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa); 2. Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 - załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu. Zmienione dokumenty znajdują się w sekcji niezbędne dokumenty.


Uwaga !

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 601/19 z dnia 11 kwietnia 2019 dokonał zmian polegających na aktualizacji kosztów usługi szkoleniowej i doradczej w Regulaminie konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 oraz następujących załącznikach do Regulaminu:

 1. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa; Małopolskiego na lata 2014 - 2020 stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu;
 2. Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 8 do załącznika nr 7 Regulaminu konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa);
 3. Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 - załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu.

  Zmienione dokumenty znajdują się w sekcji niezbędne dokumenty.

  Jednocześnie ze względu na charakter wprowadzanej zmiany ulega wydłużeniu termin naboru wniosków tj. z dnia 24 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, typ projektu A: wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
15.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.4 rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Typ projektu A: wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych konkurs nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektu. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 205 527 224,49 zł co stanowi ok. 250% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 129KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2019 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie www.erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w terminie od 29 marca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 15.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej  www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu musi prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną formę działalności) na terenie właściwego subregionu z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wsparcie świadczone będzie za pośrednictwem Wnioskodawcy (operatora), którego głównymi zadaniami będzie:

 • finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych na podstawie umów zawartych z MŚP zgodnie z przyjętymi w regulaminie konkursu założeniami realizacji poddziałania,
 • wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych,
 • zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z nowego systemu finansowania,
 • obsługa Bazy Usług Rozwojowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs: 82 710 967,56 PLN (kwota dofinansowania).

Alokacja została podzielona na każdy z pięciu subregionów i wynosi w:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) - wsparcie finansowe EFS - 46 318 141,83 PLN;
 • Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki) − wsparcie finansowe EFS – 11 579 535,46 PLN;
 • Tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) − wsparcie finansowe EFS – 7 443 987,08 PLN;
 • Sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski) − wsparcie finansowe EFS – 9 925 316,11 PLN;
 • Podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) − wsparcie finansowe EFS – 7 443 987,08 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 910 KB) - wersja obowiązująca od 10 września 2019 r.

Regulamin Konkursu (PDF 911 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu (PDF 909 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektów (PDF 268 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Wniosek o dofinansowanie (PDF 387 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 731 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 723 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 212 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 323 KB) - wersja obowiązująca od 10 września 2019 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 327 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 366 KB)

Załącznik nr 2a do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 159 KB)

Załącznik nr 2b do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 147 KB)

Załącznik nr 2c do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 129 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Definicje wskaźników (PDF 274 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Umowa standardowa (PDF 555 KB)

Załącznik nr 3a do Umowy standardowej - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 403 KB)

Załącznik nr 3b do Umowy standardowej - Zasady przetwarzania danych osobowych BUR (PDF 267 KB)

Załącznik nr 4a do Umowy standardowej - Wzór harmonogramu (PDF 224 KB)

Załącznik nr 4b do Umowy standardowej - Wzór Harmonogramu (PDF 269 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy standardowej - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 143 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy standardowej - Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień  (PDF 159 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy standardowej - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 142 KB)

Załącznik nr 8 do Umowy standardowej - Koncepcja PSF (PDF 354 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019

Załącznik nr 8 do Umowy Standardowej - Koncepcja PSF (PDF 334 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019 r. 

Załącznik nr 8 do Umowy Standardowej - Koncepcja PSF  (PDF 300 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF (PDF 157 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF (PDF 157 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF (PDF 157 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 2 do Koncepcji PSF (PDF 609 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 2 do Koncepcji PSF (PDF 624 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 2 do Koncepcji PSF (PDF 617 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 3 do Koncepcji PSF (PDF 176 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 3 do Koncepcji PSF (PDF 176 KB)  - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 3 do Koncepcji PSF (PDF 176 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 4 do Koncepcji PSF (PDF 261 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 4 do Koncepcji PSF (PDF 261 KB) - dokument obowiązujący od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy partnerskiej (PDF 288 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy o partnerstwie - Zasady przetwarzania danych osobowych (PDF 299 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy o partnerstwie - Instrukcja oznakowania miejsca (PDF 139 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza (PDF 139 KB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO(PDF 1 MB)

Załącznik nr 11 Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na wsparcie rozwoju kompetencji kadr sektora MŚP w Województwie Małopolskim (PDF 218 KB)

Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu - Koncepcja PSF (PDF 355 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu - Koncepcja PSF (PDF 354 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019 r. 

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu - Koncepcja PSF (PDF 301 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF (PDF 157 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF (PDF 157 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF (PDF 157 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 2 do Koncepcji PSF (PDF 609 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 2 do Koncepcji PSF (PDF 609 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 2 do Koncepcji PSF (PDF 632 KB) - wersja obowiązująca do 10 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 3 do Koncepcji PSF (PDF 176 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 3 do Koncepcji PSF (PDF 176 KB) - wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2019r. 

Załącznik nr 3 do Koncepcji PSF (PDF 176 KB) - wersja obowiązująca od 10 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 4 do Koncepcji PSF (PDF 261 KB) - wersja obowiązująca od 18 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 4 do Koncepcji PSF (PDF 261 KB) - dokument obowiązujący od 11 kwietnia 2019r.

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu - Lista miast średnich w województwie małopolskim (PDF 133 KB)

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu - Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie małopolskim (PDF 123 KB)

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 220 KB)

Załącznik nr 16 - Wzór oświadczenia o rzetelności (PDF 125 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania -  wersja z 12 kwietnia 2019 r. (pdf, 491 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, 12 616 03 93, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, 12 616 03 73, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;  
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, 12 616 03 83 tel./fax 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, 12 616 03 63, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.