RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

RPMP.08.04.01-IP.02-12-040/16

25.05.2016

Zakończony

10.08.2016

Uwaga! Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1170/16 z dnia 25 lipca 2016 r. przedłużony zostal termin składania wniosków w naborze w ramach konkursu dla Poddziałania 8.4.1 do 9 sierpnia 2016 r.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
14.11.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.08.04.01.IP.02-12-040/16.
W wyniku przeprowadzonej oceny żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał oceny pozytywnej i nie został rekomendowany do dofinansowania.

W związku z negatywną oceną złożonych w niniejszym naborze wniosków w najbliższym możliwym terminie planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.


Informacje nt. złożonych wniosków
11.08.2016

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 156 467 816,41 zł, co stanowi 178,29% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 208KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2016 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

  Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 9 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą się ubiegać  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP (Typ projektu: A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych).
 2.  Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
 3. Zgodnie z obligatoryjnym kryterium oceny Kwalifikowalność projektu, grupa docelowa musi być zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu.
 4. Grupy docelowe na których skoncentrowane jest wsparcie w ramach projektu PSF określone zostały w Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu (zip. 1,5 MB).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.(pdf. 0,35 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 87 760 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uwaga!


Zgodnie z  Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1170/16 z dnia 25 lipca 2016 r. (.pdf, 364 KB) przedłużony został termin składania wniosków w naborze w ramach konkursu dla Poddziałania 8.4.1 do 9 sierpnia 2016 r.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. (pdf, 857 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 19 lipca 2016 r. do 24 lipca 2016 r. (pdf. 1 MB)

Uchwała Nr 1105/16 w sprawie zmiany uchwały Nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 25 maja 2016 r. do 18 lipca 2016 r. (pdf. 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 19 lipca 2016 r. (pdf. 5 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 25 maja 2016 r. do 18 lipca 2016 r. (zip. 11,26 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowi Załączniki nr 7 (zip. 2,2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,5 MB)

Niniejszy Regulamin konkursu został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Z uwagi na planowana zmianę Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w momencie aktualizacji ww. dokumentu, Wnioskodawcy powinni stosować zapisy zaktualizowanych wytycznych. WUP w Krakowie zaleca Wnioskodawcom zainteresowanym aplikowaniem o środki, regularne monitorowanie strony http://www.rpo.malopolska.pl, gdzie są publikowane zatwierdzone wersje wytycznych (a także ich ewentualne późniejsze zmiany). Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 IOK sporządzi Aneks do niniejszego Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 301 KB) - aktualizacja w dniu 5 sierpnia 2016 r.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 •  Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 •  Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl  
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl  
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl  
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .