RPO 8.4.2.

Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

RPMP.08.04.02-IP.02-12-008/15

16.09.2015

Zakończony

30.10.2015

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
05.04.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 kwietnia 2016 r., uchwałą nr 506/16 dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów na kwotę dofinansowania 19 169 168,18 zł.

Projekty zostały wybrane podczas ocen strategicznej. Polegała ona na ocenie zgodności wniosku z  kryterium wpływu efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Ocena w ramach kryterium obejmowała analizę 5 elementów:

 1. Realizacja dodatkowych narzędzi wsparcia na rzecz uczestników projektów (poza obowiązkowymi).
 2. Skala wykazanego doświadczenia w realizacji projektów lub prowadzeniu działalności:   

  w działaniach outplacementowych,  na rzecz osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub odchodzących z rolnictwa, w Małopolsce.

 3.  Równomierność i racjonalność rozłożenia pomocy w skali regionu.
 4. Sposób zapewnienia szybkiej reakcji na potrzeby uczestników projektu.
 5. Wykorzystanie modelowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektów EFS.

Ocenie strategicznej podlegało 19 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

Lista jest uszeregowana począwszy od projektu, który w największym stopniu spełniły założenia ocenianego kryterium.

Pobierz listę (PDF, 153KB)

Wyniki oceny merytorycznej
10.02.2016

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 19 wniosków zostało skierowanych do oceny strategicznej.

Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 101 KB).

Pobierz listę (PDF, 318KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
11.12.2015

W ramach konkursu zostało złożonych 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 146 827 600,03 zł

Pobierz listę (PDF, 145KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Rozwój  Kompetencji Kadr I Adaptacja Do  Zmian, Poddziałanie Adaptacja do zmian, Typ projektów A: opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Luty 2016 roku - weryfikacja merytoryczna
8 Kwietnia 2016 roku - ocena strategiczna

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 16 października 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 października 2015 r.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO,
uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM uprawnionymi Beneficjentami w ramach niniejszego konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące realizacji Programu typu outplacement obejmującego  np.:

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika);

b) poradnictwo psychologiczne;

c) pośrednictwo pracy;

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e) staże, praktyki zawodowe;

f) subsydiowanie zatrudnienia;

g) dodatki relokacyjne ;

h) wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia) dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą należących co najmniej do jednej z poniższych grup :

a. osób o niskich kwalifikacjach;

b. osób powyżej 50 roku życia;

c. osób w wieku poniżej 30 lat;

d. osób z niepełnosprawnościami;

e. kobiet ;

i) zatrudnienie wspomagane;

j) wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów,

w tym szkolenia lub doradztwo;

k) wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia);

l) inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 957 529,94 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu(.pdf, 1MB )

Załączniki do Regulaminu konkursu(.zip, 4MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu (.pdf, 308 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 9 (.zip,518 KB) i Załącznik nr 10 (.zip, 462 KB) do Regulaminu Konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 12 do Regulaminu Konkursu(.pdf, 154 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 485 KB) - aktualizacja w dniu 27 października 2015 r.


Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą naboru. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 •  Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 •  Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.