RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19

29.03.2019

Zakończony

21.05.2019

Uwaga !

Zarząd Województwa Małopolskiego 10 września 2019 r. uchwałą nr 1662/19 dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19 polegającej na aktualizacji Zasad przetwarzania danych osobowych będących załącznikiem do:
 • wzoru umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu), 
 • wzoru umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu) oraz 
 • wzoru umowy partnerskiej (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu). 

Zmiana Zasad przetwarzania danych osobowych związana jest z ich aktualizacją przekazaną przez UM WM 25 lipca 2019 r. 

Zmienione dokumenty znajdują się w sekcji Niezbędne dokumenty.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Wyniki naboru

Wyniki naboru
11.09.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 10 września 2019 roku uchwałą nr 1663/19 zatwierdził listę podstawową projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej w plikach do pobrania: 

Załącznik nr 2 - Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o składzie KOP


Informacje nt. złożonych wniosków
21.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu.  

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 11 863 084,22 zł co stanowi ok. 164% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 48 KB) 


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2019 r.

Termin składania wniosków

Składanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń, a także wszelkiej korespondencji, odbywa się za pośrednictwem Systemu e-RPO z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w terminie od 29.04.2019 r. do 20.05.2019 r. do godziny 15.00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej  www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • przedsiębiorcy;
 • instytucje otoczenia biznesu; 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy; 
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wsparcie o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania  dostosowane do specyfiki i potrzeb konkretnego pracodawcy, mające na celu:

 • opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu - w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu oraz
 • wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem – w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 231 255,99 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1,01 MB)

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF, 479 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF, 541 KB)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (PDF, 804 KB)

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF, 277 KB)

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (PDF, 342 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOP  (PDF, 342 KB)

Załącznik nr 2a do Regulaminu pracy KOP (PDF, 241 KB)

Załącznik nr 2b do Regulaminu pracy KOP (PDF, 238 KB)

Załącznik nr 2c do Regulaminu pracy KOP (PDF, 215 KB)

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF, 317 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy standardowej (PDF, 628 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy standardowej (PDF, 575 KB) - wersja obowiązująca od 10 września 2019 r.

Załącznik nr 3 do Umowy standardowej (PDF, 433 KB)

Załącznik nr 4a do Umowy standardowej (PDF, 311 KB)

Załącznik nr 4b do Umowy standardowej (PDF, 399 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy standardowej (PDF, 232 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy standardowej (PDF, 247 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy standardowej (PDF, 628 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór Umowy ryczałtowej (PDF, 580 KB)

Załącznik nr 3 do Umowy ryczałtowej (PDF, 575 KB) - wersja obowiązująca od 10 września 2019 r. 

Załącznik nr 3 do Umowy ryczałtowej (PDF, 433 KB)

Załącznik nr 4a do Umowy ryczałtowej (PDF, 311 KB)

Załącznik nr 4b do Umowy ryczałtowej (PDF, 399 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy ryczałtowej (PDF, 232 KB)

Załącznik nr 6 do Umowy ryczałtowej (PDF, 248 KB)

Załącznik nr 7 do Umowy ryczałtowej (PDF, 221 KB)

Załącznik nr 9 - Wzór Umowy partnerskiej (PDF, 369 KB)

Załącznik nr 4 do Umowy partnerskiej (PDF, 572 KB) - wersja obowiązująca od 10 września 2019 r.

Załącznik nr 4 do Umowy partnerskiej (PDF, 432 KB)

Załącznik nr 5 do Umowy partnerskiej (PDF, 219 KB)

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza (PDF, 306 KB)

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkowania zewnętrznego systemu e-RPO (PDF, 989 KB)

Załącznik nr 12 - Diagnoza (PDF, 1,03 MB)

Załącznik nr 13 - Katalog maksymalnych stawek (PDF, 394 KB)

Załącznik nr 14 - Oświadczenie o rzetelności (PDF, 210 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 8 maja 2019 r. (.pdf, 235 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941, e-mail: fem@umwm.pl;  
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, 12 616 03 93 fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, 12 616 03 73, fax 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, 12 616 03 83 tel./fax 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, 12 616 03 63, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.