RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18

28.08.2018

Zakończony

27.11.2018

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2
Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
29.03.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 marca 2019 roku przyjął uchwałą nr 498/19 listy ocenionych projektów oraz listy podstawowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 8 projektów zostało rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista Członków KOP

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Program profilaktyki raka jelita grubego

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Program profilaktyki raka piersi

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Program profilaktyki raka szyjki macicy


Informacje nt. złożonych wniosków
27.11.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności gospodarczej 8.6.2. Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektu.

Łączna kwota w ramach wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 

1 719 270 zł, co stanowi ok. 17% alokacji przewidzianej w ramach tego programu.

Łączna kwota w ramach wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu profilaktyki raka piersi wynosi 

10 967 972,72 zł, co stanowi ok. 177% alokacji przewidzianej w ramach tego programu.

Łączna kwota w ramach wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego wynosi 

6 748 751,75 zł, co stanowi ok. 60% alokacji przewidzianej w ramach tego programu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 19 435 994,47 zł, co stanowi ok. 70% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę, (PDF, 446 KB)


Informacje o naborze

Uwaga!

Zarząd województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2106/18 z dnia 8 listopada 2018 r. dokonał zmian w Regulaminie Konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające na:

 • aktualizacji zapisów dotyczących kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, ze względu na zmianę jego definicji, w tym aktualizacji Regulaminu korzystania z e-RPO przyjętego uchwałą ZWM w dniu 18 września 2018 r;
 • aktualizacji zapisów dotyczących profilu zaufanego wynikających z nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej; 
 • ujednolicenia zapisów dotyczących kierowania wniosków do wyjaśnień (poprawy/uzupełnienia) oraz dokonywania trzeciej oceny wniosku zgodnie z zaleceniami Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM; 
 • aktualizacji wzoru wniosku o dofinansowanie projektu poprzez modyfikację nazwy kolumny w harmonogramie rzeczowo-finansowym „wkład własny” i tytułu pola M.1.1 „Uzasadnienie zlecania zadań/istotnej części zadań” oraz dostosowaniu odpowiednio do ww. zmian Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 roku z uwagi na wprowadzenie z tą datą zmian technicznych w systemie e-RPO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem dokumentów: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2018 roku.

Zmienione załączniki znajdują się poniżej w sekcji Niezbędne dokumenty.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 roku

Termin składania wniosków

Składanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń, a także wszelkiej korespondencji, odbywa się za pośrednictwem Systemu e-RPO z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.plw terminie od 28.09.2018 r. do 26.11.2018 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej  www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);
 • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego, tj.:

 • Programu profilaktyki raka piersi bądź 
 • Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź 
 • Programu profilaktyki raka jelita grubego, 

a jego założenia (m.in. dotyczące grupy docelowej, zakresu możliwych działań, oraz w przypadku programu profilaktyki raka jelita grubego także wymogów dotyczących personelu, wymagań technicznych) są zgodne z warunkami określonymi poniżej dla danego (wybranego) programu oraz w Załącznikach nr 13a, 13b, 13c do Regulaminu konkursu.

Ponadto projekty dotyczące rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczące rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy służą zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach właściwych programów o charakterze krajowym[1] wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ [2].

W przypadku realizacji działań w projektach dotyczących rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych [3] niezbędne jest wykazanie przez beneficjenta, że projekt przyczynia się realizacji dodatkowych badań diagnostycznych oraz do zwiększenia liczby badań przeprowadzanych przez te podmioty.

[1] tj. w ramach programu/ programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi bądź raka szyjki macicy. 

[2] kontrakt z płatnikiem musi obejmować co najmniej diagnostykę podstawową w ramach danego programu. 

[3] tj. w ramach programu/ programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 27 603 640,67 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych i 67/100), w tym:

 • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka piersi wynosi 6 182 980,10 PLN (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 10/100),
 • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 10 195 093,79 PLN (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i 79/100),
 • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka jelita grubego wynosi 11 225 566,78 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i 78/100). 

Dla każdego z Programów profilaktycznych zostanie przygotowana oddzielna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji na poszczególne programy.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 1,08 MB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.; 

Regulamin konkursu (PDF 733 KB);

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF 302 KB);

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (PDF 911 KB) - wersja obowiązująca od 30 listopada 2018 r.; 

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (PDF 420 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1.37 MB) - wersja obowiązująca od 30 listopada 2018 r.; 

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku  (PDF 698 KB);

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku  (DOC 64 KB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 530,5 KB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.;

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 237 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami  (PDF 868,04 KB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.;

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami (PDF 2 MB);

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF 211 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (820,78 KB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.

Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie (umowa standardowa) - zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 630,76 KB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.;

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej z załącznikami (PDF 1 MB);

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (PDF 791,84 KB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.;

Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie (Umowa ryczałtowa) - Zasady przetwarzania danych osobowych RODO (PDF 616,13 KB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.;

Załączniki nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (PDF 1 MB);

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej (PDF 791 KB);

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 362 KB);

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkowania zewnętrznego e-RPO (PDF 1,45 MB) - wersja obowiązująca od 8 listopada 2018 r.; 

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego e-RPO (PDF 732 KB);

Załącznik nr 12 - Diagnoza w zakresie chorób onkologicznych w województwie małopolskim dotycząca nowotworów złośliwych: piersi, szyjki macicy, jelita grubego (PDF 1 MB);

Załącznik nr 13a - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka piersi (PDF 349 KB);

Załącznik nr 13b - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka szyjki macicy (PDF 322 KB);

Załącznik nr 13c - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka jelita grubego (PDF 382 KB);

Załącznik nr 14 - Obszary „białych plam” w województwie małopolskim w ramach programów profilaktyki raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego (PDF 159 KB);

Załącznik nr 15 - Zestawienie stawek jednostkowych dla Programu profilaktyki raka jelita grubego oraz zasady ich stosowania w projekcie (PDF 171 KB);

Załącznik nr 16 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług (PDF 198 KB);

Załącznik nr 17 - Aktualna lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (PDF 190 KB).

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 2 października 2018 r. (.pdf, 752 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail:  fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail:  fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax. 18 540 90 33, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.