RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18

26.09.2018

Zakończony

20.11.2018

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2
Programy zdrowotne, typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
14.02.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 lutego 2019roku przyjął uchwałą nr 212/19 listę podstawową projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 4 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej w plikach do pobrania:

Informacja o składzie KOP

Lista projektów wybranych do dofinansowania - RPZ Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji.


Informacje nt. złożonych wniosków
20.11.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności gospodarczej 8.6.2. Programy zdrowotne Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, numer naboru - nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 628 731,68 zł, co stanowi ok. 99% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 452 KB)


Informacje o naborze

Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 213/19 z dnia 14 lutego 2019 r. zmienił Regulamin konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18.

Zaktualizowano Zasady Przetwarzania Danych Osobowych będące załącznikami do:

-  wzoru umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu),

- wzoru umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu) oraz

- wzoru umowy partnerskiej (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu).

Zmiana Zasad przetwarzania danych osobowych związana jest z aktualizacją zakresu danych pozyskiwanych od uczestnika projektu - usunięcie z formularza danych dot. sytuacji gospodarstw domowych w zakresie uczestników indywidualnych. 

Zmienione załączniki do regulaminu znajdują się w sekcji Niezbędne dokumenty.


Uwaga!

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2107/18 z dnia 8 listopada 2018 r. dokonał zmian w Regulaminie konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18.

Wprowadzono zmiany polegające na aktualizacji wzoru wniosku o dofinansowanie projektu poprzez modyfikację nazwy kolumny w harmonogramie rzeczowo-finansowym "wkład własny" i tytułu pola M.1.1 "Uzasadnienie zlecania zadań/istotnej części zadań" oraz dostosowaniu odpowiednio do ww. zmian Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 roku z uwagi na wprowadzenie z tą datą zmian technicznych w systemie e-RPO.

Zmienione załączniki do regulaminu znajdują się poniżej w sekcji Niezbędne dokumenty.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM oraz kryteriami obowiązującymi w konkursie o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

1. Jako Wnioskodawca projektu:  

a. instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze).

2. Jako Partner projektu:

a. instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);

b. pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;

c. partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

2. W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) istotnego z punktu widzenia potrzeb regionu, który stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu.

3. Założenia każdego projektu dotyczące m.in. celów, grupy docelowej, możliwych działań, kompetencji i warunków niezbędnych do realizacji będą oceniane pod kątem zgodności  z zakresem/warunkami określonymi w Programie profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji (RPZ).

4. Wnioskodawca powinien zaplanować działania dopuszczone dla projektów w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  oraz wskazane w treści RPZ, stanowiącego Załącznik 12 do Regulaminu konkursu, tj.:

a. działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców RPZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, w tym:

  • warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 24 godzin zegarowych (4 moduły po 6 godzin każdy, zorganizowane w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) w odstępie dwutygodniowym);
  • działania upowszechniające (na temat stresu, jego konsekwencji i sposobów radzenia sobie ze stresem) skierowane do całej populacji, kwalifikującej się do objęcia RPZ np.: platforma/strona internetowa Wnioskodawcy lub projektu, prezentacje, w tym videoprezentacje, szkolenie/szkolenia e-learningowe;

b. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji warsztatów psychoedukacyjnych i z powrotem;

c. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba uczestnicząca w warsztatach w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

5. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. Sposób monitorowania zgłaszalności do programu i jego efektywności został wskazany w rozdziale V pkt 1. RPZ.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 663 779,24 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 24/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 634 KB);

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów (PDF 341 KB);

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (PDF 455 KB) - wersja obowiązująca od 30 listopada 2018 r.;

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie (PDF 419 KB);

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 838 KB) - wersja obowiązująca od 30 listopada 2018 r.

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 830 KB);

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 230 KB);

Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów z załącznikami  (PDF 1 MB);

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników (PDF 245 KB);

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej z załącznikami (PDF 1 MB);

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (PDF 387 KB) - wersja obowiązująca od 14 lutego 2019 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej z załącznikami (PDF 1 MB);

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (PDF 387 KB) - wersja obowiązująca od 14 lutego 2019 r.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy partnerskiej (PDF 791 KB);

Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej (PDF 387 KB) - wersja obowiązująca od 14 lutego 2019 r.

Załącznik nr 10 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 362 KB);

Załącznik nr 11 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego e-RPO  (PDF 875 KB);

Załącznik nr 12 - Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji (PDF 799 KB).

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:
  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941, e-mail: fem@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.