RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

ZMIANA TERMINU: RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20

10.04.2020

Zakończony

22.09.2020

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2
Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 991/21 z 15 lipca 2021 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 dla Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 8.6.2. Programy zdrowotne Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi  - nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Uchwała wprowadza zmiany wynikające z realokacji środków na dofinansowanie projektów pomiędzy Programem profilaktyki raka szyjki macicy, a Programem profilaktyki raka piersi, aby zapewnić środki na finasowanie projektów po procedurze odwoławczej.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 18/21 z 5 stycznia 2021 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 dla Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 8.6.2. Programy zdrowotne Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi  - nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany wynikające z relokacji środków na dofinansowanie projektów pomiędzy Programem profilaktyki raka szyjki macicy, a Programem profilaktyki raka piersi oraz wprowadza zmiany polegające na aktualizacji Zasad przetwarzania danych osobowych w związku ze zmianą zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Małopolskiego 4 sierpnia 2020 r, stanowiących załącznik do wzoru umowy o dofinasowanie projektu (umowa standardowa) (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) oraz wzoru umowy partnerskiej (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu).

Dodatkowo we wzorze umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) skorygowano zapis § 13 ust.1 lit. d. polegający na aktualizacji osoby do kontaktów ze strony IP.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
05.01.2021

15.07.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego 15 lipca 2021 roku przyjął uchwałę nr 992/21 roku w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów oraz list podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 […].

W wyniku procedury odwoławczej 3 wnioski uzyskały ocenę pozytywną.

Łącznie 15 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało rekomendowanych do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji na poszczególne programy, w tym:

 • 7 wniosków w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego;
 • 6 wniosków w ramach Programu profilaktyki raka piersi;
 • 2 wnioski w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej do pobrania:

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinasowania

05.01.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego 5 stycznia 2021 roku przyjął uchwałą nr 19/21 listy ocenionych projektów oraz listy podstawowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi - nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 12 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej w plikach do pobrania:

Pobierz listę

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów


Informacje nt. złożonych wniosków
22.09.2020

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 8.6.2. Programy zdrowotne Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektu.

Łączna kwota w ramach wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 6 397 550,95 zł co stanowi ok. 51% alokacji przewidzianej w ramach tego programu.

Łączna kwota w ramach wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu profilaktyki raka piersi wynosi 7 690 260,61 zł co stanowi ok. 159% alokacji przewidzianej w ramach tego programu.

Łączna kwota w ramach wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego wynosi 9 032 525,02 zł co stanowi ok. 63% alokacji przewidzianej w ramach tego programu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 23 120 336,58 zł co stanowi ok. 73% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Lista złożonych wniosków w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Lista złożonych wniosków w ramach Programu profilaktyki raka piersi

Lista złożonych wniosków w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności skorzystania z rozwiązań ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w zakresie etapu naboru i oceny projektów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu -  +48 12 428 78 42

Więcej informacji - Kliknij tutaj


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (WUP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZMIANA TERMINU: Informujemy, że uchwałą nr 832/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył termin naboru wniosków w Konkursie  RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 do 21 września 2020 r. do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

grudzień 2020 roku

Termin składania wniosków

Składanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń, a także wszelkiej korespondencji, odbywa się za pośrednictwem Systemu e-RPO- którego administratorem jest IZ z wykorzystaniem wyłącznie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w terminie od 11 maja 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 21 września 2020 r. do godziny 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Sposób składania wniosków

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl/ informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze);
 2. pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
 3. partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. 

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. 

Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

 1. Programu profilaktyki raka piersi bądź
 2. Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź
 3. Programu profilaktyki raka jelita grubego,

a jego założenia (m.in. dotyczące grupy docelowej, zakresu możliwych działań, oraz w przypadku programu profilaktyki raka jelita grubego także wymogów dotyczących personelu, wymagań technicznych) są zgodne z warunkami określonymi poniżej dla danego (wybranego) programu oraz w Załącznikach nr 12a, 12b, 12c do Regulaminu.

Ponadto projekty dotyczące rozwoju profilaktyki raka piersi oraz dotyczące rozwoju profilaktyki raka szyjki macicy służą zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach właściwych programów o charakterze krajowym, tj. w ramach programu/ programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi bądź raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ (kontrakt z płatnikiem musi obejmować, co najmniej diagnostykę podstawową w ramach danego programu).

W przypadku realizacji działań w projektach dotyczących rozwoju profilaktyki raka jelita grubego przez podmioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych, tj. w ramach programu / programów krajowych dotyczących wykonywania badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego niezbędne jest wykazanie przez beneficjenta, że projekt przyczynia się realizacji dodatkowych badań diagnostycznych oraz do zwiększenia liczby badań przeprowadzanych przez te podmioty.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 31 790 166,03 PLN28 (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 03/100), w tym:

 1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka piersi wynosi 4 828 663,15 PLN (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złotych i 15/100);
 2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy wynosi 12 635 404,10 PLN (słownie dwanaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta cztery złotych i 10/100);
 3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizujących Program profilaktyki raka jelita grubego wynosi 14 326 098,78 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i 78/100).

  Dla każdego z Programów profilaktycznych zostanie przygotowana oddzielna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji na poszczególne programy.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 15 lipca 2021 r.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 5 stycznia 2021 r. 

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 16 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu e-RPO  

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Załącznik nr 1a do Regulaminu KOP

Załącznik nr 1b do Regulaminu pracy KOP

Załącznik nr 2a do Regulaminu Pracy KOP

Załącznik nr 2b do Regulaminu Konkursu  

Załącznik nr 2c do Regulaminu Pracy KOP

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) - wersja obowiązująca od 05 stycznia 2021 r.  

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4a do umowy o dofinansowanie

Załącznik 4b do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 - Wzór umowy partnerskiej - wersja obowiązująca od 05 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy partnerskiej

Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej 

Załącznik nr 5 do umowy partnerskiej

Załącznik nr 9 - procedura odwoławcza ze wzorem protestu  

Załacznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO

Załącznik nr 11 Diagnoza w zakresie chorób onkologicznych

Załącznik nr 12a - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 12 b - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka szyjki macicy

Załącznik nr 12c - Standard usług dotyczący realizacji projektów w ramach profilaktyki raka jelita grubego

Ankieta przed kolonoskopią

Załącznik nr 13 - Obszary „białych plam” w województwie małopolskim

Załącznik nr 14 - Zestawienie stawek jednostkowych  

Załącznik 15 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek

Załącznik nr 16 - Aktualna lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o rzetelności  

Inne ważne informacje

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail:  fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 912,

  (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, fax: 32 627 23 12, e-mail:  fem_chrzanow@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 

  (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, fax. 184422511 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;

 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.

  (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, tel./fax. 18 540 90 33 e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl; 

 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61,  (12) 616 03 62,  (12) 616 03 63, fax. 14 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.