RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19

30.10.2019

Zakończony

25.06.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.08.2022

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1341/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. podjął decyzję w sprawie zmiany Uchwały nr 1516/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu: A – realizowane przez ośrodki pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie kwoty dofinansowania trzech projektów – zwiększenie wartości projektów nr RPMP.09.01.01-12-0006/20 (poz. 27), RPMP.09.01.01-12-0063/20 (poz. 8) oraz RPMP.09.01.01-12-0095/20 (poz. 7), w związku ze zwiększeniem liczby osób obejmowanych wsparciem w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Poniżej, w plikach do pobrania:


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 27.10.2020

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27 października 2020 roku Uchwałą nr 1516/20 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 (.pdf, 724 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 299 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
25.06.2020

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A – realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 wpłynęło 48 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 44 938 142,97 zł, co stanowi 59,18 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę  PDF, 515KB)


Informacje o naborze

Zmiana Regulaminu konkursu

24.03.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 458/20 z dnia 24 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Zmianie ulega również planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – na listopad 2020 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie wynika z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Wydłużenie terminu naboru pozwoli wszystkim zainteresowanym na złożenie wniosków o dofinansowanie w konkursie. Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu jest konsekwencją wydłużenia terminu naboru wniosków.

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 458/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. (.pdf, 230 KB)


16.03.2020


Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz otrzymaniem od jednostki ds. Zarządzania RPO WM 2014-2020 rekomendacji w sprawie wydłużenia naboru projektów w konkursie nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19 ogłoszonym w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (IOK) wszczęło procedurę zmiany Regulaminu konkursu w ww. zakresie. 

W celu umożliwienia złożenia wniosków wszystkim zainteresowanym udziałem w naborze, zostanie Zarządowi Województwa Małopolskiego przedstawiona propozycja wydłużenia naboru wniosków do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Zmianie ulegnie również planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – na listopad 2020 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 438 650,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 listopada 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2020 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 listopada 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

a)    ośrodki pomocy społecznej,

b)    powiatowe centra pomocy rodzinie,

c)    inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

a)    osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

-        osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

-        osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ,

b)   środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach objętych programami rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,

c)    otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

1.    identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;

2.    usługi aktywnej integracji, w tym:

a)    praca socjalna;

b)    inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;

c)    usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;

d)    subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

e)    zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;

f)     poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;

g)    trening kompetencji i umiejętności społecznych;

h)    poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

i)     kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

j)     usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;

k)    oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;

l)     inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym);

3.    wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;

4.    wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

5.    wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

6.    usługi społeczne:

a)    wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;

b)    usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;

c)    usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 15 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 75 930 315,00 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania przekracza kwotę 438 650,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 940 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 380 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 525 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 748 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 282 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 473 KB)

Załącznik Nr 1 do Załącznika 5 - Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 540 KB)

Załącznik Nr 2 do Załącznika 5 - Wzory oświadczeń (.pdf, 487 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 398 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 640 KB)

Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 451 KB)     

Załącznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie projektu - Harmonogram płatności (.pdf, 341 KB)

Załącznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 263 KB)

Załącznik Nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 338 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 428 KB)

Załącznik Nr 4 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 340 KB)

Załącznik 9 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 350 KB)

Załącznik 10 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 323 KB)

Załącznik 11 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1 MB)

Załącznik 12 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 247 KB)

Załącznik 13 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 156 KB)

Załącznik 14 Model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie (.pdf, 543 KB)

Załącznik 15 Model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie (.pdf, 638 KB)

Załącznik 16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 411 KB)

Załącznik 17 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej (.pdf, 274 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).