RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16

26.02.2016

Zakończony

30.04.2016

Informujemy, że zakończono proces negocjacji projektów, które wyczerpywały 100% pierwotnej alokacji przeznaczonej na konkurs. W wyniku tego procesu uwolniona została kwota środków pozwalająca na podjęcie negocjacji z wnioskodawcami znajdującymi się na dalszych miejscach listy ocenionych projektów. W związku z powyższym informujemy, że ostateczna lista projektów proponowanych do dofinansowania zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Małopolskiego po zakończeniu wszystkich negocjacji. Planowany termin zakończenia – październik 2016r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 21 14 603.


Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków oraz konieczność wzywania wnioskodawców do składania wyjaśnień w związku z wieloma wątpliwościami ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej wniosków, termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie zostaje przedłużony o 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 6, Podrozdział 3.2, Rozdział 3 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016r.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.02.2017

Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16,  Poddziałanie 9.1.2  Aktywna integracja - projekty konkursowe i zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 09 lutego 2017 r., uchwałą nr 182/17 dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.09.01.02-12-0165/16  pozytywnie ocienionego w wyniku procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach konkursu (zał. nr 2 do Uchwały nr 182/17 z dnia 09 lutego 2017 r.)

Poniżej, w pliku do pobrania:


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny formalnej
27.06.2016

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Typ rojektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe – konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

W ramach naboru dokonano oceny formalnej 127 wniosków, spośród których 110 spełniło kryteria oceny formalnej (zostało ocenionych pozytywnie). 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach poprawnych formalnie (przekazanych do oceny merytorycznej) wynosi 176 007 921,20 zł, co stanowi 261,94% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 465KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
24.05.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2. AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe (Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia) – konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs

nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 wpłynęło 128 wniosków o dofinansowanie (w tym jeden został wycofany).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 196 009 113,79 zł, co stanowi 291,71% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu (ww. kwota nie uwzględnia wycofanego wniosku).

Pobierz listę (PDF, 441KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2016 r.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu (z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie):

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w konkursie są:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
  - osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest możliwe, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i  rodzin objętych wsparciem, takich jak:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
 • usługi aktywnej integracji
 • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej  
 • wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ
 • usługi społeczne

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu (Podrozdział 2.3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 73 345 926,56 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana zapisów regulaminu


Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 181/17 z dnia 09 lutego 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2  Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty określonej w Regulaminie konkursu, przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, która pozwoli na dofinansowanie kolejnego projektu ocenionego pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej.

Poniżej, w pliku do pobrania:

Uchwała nr 181/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09 lutego 2017 r. (.pdf 327 KB)


Zmiana zapisów regulaminu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 53/17 z dnia 17 stycznia 2017
r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2  Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.  

Poniżej, w pliku do pobrania:

Uchwała nr 53/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017r.

Regulamin konkursu (.pdf, 781 KB), wersja obowiązująca od 09.08.2016 - aktualna

Regulamin konkursu  (.pdf, 771 KB), wersja obowiązująca do 08.08.2016

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 411 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 705 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf, 1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 343 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 609 KB), wersja obowiązująca od 09.08.2016 - aktualna

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 510 KB), wersja obowiązująca do 08.08.2016

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - załączniki do Regulaminu pracy KOP  (.pdf, 759 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 497 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 585 KB), wersja obowiązująca od 03.11.2016 - aktualna

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 585 KB), 

wersja obowiązująca do 02.11.2016

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 559 KB),

wersja obowiązująca od 03.11.2016 - aktualna

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 559 KB),

wersja obowiązująca do 02.11.2016

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 708 KB), wersja obowiązująca od 03.11.2016 - aktualna

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej  (.pdf, 708 KB), wersja obowiązująca do 02.11.2016

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 479 KB), wersja obowiązująca od 09.08.2016 - aktualna

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 457 KB), wersja obowiązująca do 08.08.2016

Załącznik 11 Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników (.pdf, 401 KB)

Załącznik 12 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych (.pdf, 550 KB)

Załącznik 13 Lista powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi  (.pdf, 287 KB)

Załącznik 14 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie (.pdf, 563 KB)

Załącznik 15 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie (.pdf, 535 KB)

Załącznik 16 Wskazówki dot. tworzenia wniosku w e-RPO (.pdf, 487 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 492 KB) - aktualizacja w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11 (parter), 31-358 Kraków, czynnym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl