RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19

30.05.2019

Zakończony

26.09.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
28.05.2020

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 764/20 z dnia 28 maja 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 286/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zmiana polega na rozszerzeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania o 1 projekt z Listy rezerwowej w związku z rozstrzygnięciami w ramach procedury odwoławczej oraz zwiększeniem alokacji na konkurs (poz. 15 na Liście podstawowej).

W wyniku procedury odwoławczej 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną i znalazł się na liście rezerwowej (poz. 93 na liście rezerwowej), natomiast 12 projektów zmieniło pozycję na Liście rezerwowej stosownie do przyznanej punktacji.

Łącznie rekomenduje się 19 projektów ocenionych pozytywnie o łącznej kwocie dofinansowania 20 163 840,07 PLN.

Poniżej w plikach do pobrania:

- Uchwała nr 764/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020 r .(.pdf, 94 KB),

- Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów , z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 (.pdf, 504 KB),


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 27.02.2020

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe,Typ  projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27 lutego 2020 roku Uchwałą nr 286/20 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursunr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19.

  Poniżej, w plikach do pobrania:


Informacje nt. złożonych wniosków
26.09.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, typ projektu: A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs
nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 wpłynęło 158 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 164 834 320,82 zł, co stanowi 853,12 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 304KB)

Informacje o naborze

07.01.2020

Przedłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19

Zgodnie z Rozdziałem 2, § 9, pkt 3 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz Podrozdziałem 3.2, pkt 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (158 wniosków), dużą liczbę wniosków ocenianych równolegle w prowadzonych konkursach oraz prośby Wnioskodawców o nieprzesyłanie pism dot. konieczności złożenia poprawy/wyjaśnień wniosków o dofinansowanie w okresie świąteczno-noworocznym, decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości termin oceny formalno-merytorycznej wniosków dla konkursu zostaje przedłużony o 30 dni z zastrzeżeniem, że wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu.

Powyższe przedłużenie terminu oceny nie ma wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19, który planowany jest na luty 2020 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 czerwca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia  25 września 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to: luty 2020 r. 

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. 

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 września 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

a)    organizacje pozarządowe,

b)    podmioty ekonomii społecznej,

c)    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,

d)    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

e)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

f)     przedsiębiorcy,

g)    ochotnicze hufce pracy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

1)    osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

-     osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

-     osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

2)    środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,

3)    otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

1)    identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;

2)    usługi aktywnej integracji, w tym:

a)     inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;

b)     usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;

c)     subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

d)     zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;

e)     poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;

f)      trening kompetencji i umiejętności społecznych;

g)     poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

h)     kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

i)       usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;

j)       działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

k)     oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,

l)       inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym);

3)    wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;

4)    wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

5)    wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

6)    usługi społeczne:

a)   wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;

b)    usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;

c)    usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 21 468 284,10 PLN.

Niezbędne dokumenty

28.05.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 763/20 z dnia 28 maja 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 19 321 455,56 PLN na 21 468 284,10 PLN.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie pozwoli na dofinansowanie projektu, który w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu uzyskał liczbę punktów powalającą na zakwalifikowanie się na Listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania.

Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Poniżej, w plikach do pobrania:

08.04.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 508/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zarząd Województwa Małopolskiego, na posiedzeniu w dniu 29.10.2019 r., podjął Uchwałę nr 1945/19 w sprawie przekazania do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości programu PFRON „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” - Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z powyższym zaistniała konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru umowy na przekazanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na sfinansowanie wkładu własnego pozyskanego w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami.

Zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Poniżej w plikach do pobrania:

07.04.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 926/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2019 roku.

Zmiana polega na korekcie zapisów w Regulaminie konkursu (Rozdział 4 ust.5) w celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenia terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych.     

Poniżej,w plikach do pobrania:    

Uchwała nr 517/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r. (.pdf, 192 KB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 698 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 480 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 239 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 598 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 165 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 294 KB)

Załącznik 1 do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów - Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 384 KB)

Załącznik 2abc do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów - Oświadczenia (.pdf, 313 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 246 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 526 KB)

Załączniki do Umowy standardowej (.zip, 620 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 506 KB)

Załączniki do Umowy ryczałtowej (.zip, 620 KB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 297 KB)

Załącznik 4 do Umowy o partnerstwie - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 237 KB)

  Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 246 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 182 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 865 KB)

Załącznik 13 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 107 KB)

Załącznik 14 Dokumenty do umowy (.pdf, 101 KB)

Załącznik 1ab do Dokumentów do umowy - Oświadczenia małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 191 KB)

Załącznik 15 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową (.pdf, 81 KB)

Załącznik 16 Lista powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi (.pdf, 115 KB)

Załącznik 17 Model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie (.pdf, 308 KB)

Załącznik 18 Model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie (.pdf 340 KB)

Załącznik 19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFS (.pdf 242 KB)

Załącznik 20 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej (.pdf 285 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).