RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17

28.02.2017

Zakończony

11.05.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
12.01.2018

Zmiana listy ocenionych projektów oraz listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 11 stycznia 2018 r., uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, Uchwałą Nr 41/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy podstawowej. Projekt nr RPMP.09.01.02-12-0306/17 otrzymał w wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej w związku z przeprowadzeniem procedury odwoławczej 176 punktów i został zamieszczony na liście podstawowej na 50 miejscu.

Pobierz:

Listę podstawową (aktualizacja)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 12.09.2017

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 12 września 2017 roku Uchwałą nr 1487/17 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 293 KB).

  Poniżej do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania:

  Pobierz listę (PDF, 442KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
12.05.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 wpłynęło 99 wnioskówo dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 150 991 653,92 zł co stanowi 231,06 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków

Pobierz listę (PDF, 378KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem:erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl  zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu (z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie):

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w konkursie są:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest możliwe, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

IOK zaleca, aby działania przewidziane dla środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowiły uzupełnienie wsparcia kierowanego do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
 • usługi aktywnej integracji;
 • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej;
 • wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ;
 • usługi społeczne

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu (Podrozdział 2.3).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 130 694 294,46 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Zmiana regulaminu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1331/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typy projektów: A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm., co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu.

Poniżejdo pobrania:

Uchwała nr 1331/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Zmiana regulaminu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 109/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie załączników do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typy projektów: A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają głównie ze zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 109/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. (.pdf, 187,79 KB)

Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 2 MB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 261,51 KB)

Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 393,37 KB)

Harmonogram płatności (.pdf, 437,20 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 883 KB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 883 KB), obowiązujący do 29.08.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów(.pdf, 395 KB),

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 535 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), obowiązujący do 29.08.2017

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 325 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,2 MB), obowiązujący od 30.08.2017, aktualny

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów   (.pdf, 1,2 MB), obowiązujący do 29.08.2017

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 414 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf, 1,2 MB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)  (.pdf, 1,1 MB),

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie(.pdf, 500 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 481 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2(.pdf, 541 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 13 Lista powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi  (.pdf, 264 KB)

Załącznik 14 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorych psychicznie (.pdf, 553 KB)

Załącznik 15 Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie  (.pdf 523 KB)

Załącznik 16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFS (.pdf 440 KB)

Załącznik 17 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej (.pdf 813 KB)

Załącznik 18 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawiepodjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf 772 KB), obowiązujący od 25.01.2018, aktualny

Załącznik 18 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawiepodjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf 772 KB), obowiązujący od 30.08.2017 do 24.01.2018

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).