RPO 9.2.1

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością

RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17

30.11.2017

Zakończony

22.02.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
29.05.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 29 maja 2018 roku Uchwałą nr 927/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17.

Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 341KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
23.02.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE, TYP PROJEKTU A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie.Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 52 285 971,28 PLN co stanowi 128,09 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 172KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Instytucją Ogłaszającą Konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r .

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-        organizacje pozarządowe,
-        organizacje non-profit,
-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-        podmioty ekonomii społecznej,
-        przedsiębiorcy,
-        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-     rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością (do 7 roku życia), w tym kobiety w ciąży spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością,

-      podmioty świadczące usługi z zakresu wczesnej interwencji.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu A. wsparcie dla tworzenia  i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. Projekty składane na konkurs muszą składać się z dwóch spójnych modułów: I. Badania prenatalne i  II. Wczesna interwencja (dzieci w wieku 0-7 lat).

Działania realizowane w projekcie muszą być zgodne z zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Małopolskiego, stanowiącym Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu oraz w Regionalnym Programie Zdrowotnym Samorządu Województwa Małopolskiego, (Załącznik nr 15 do Regulaminu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 821 285,15 PLN.

Niezbędne dokumenty

17.07.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1294/18 z dnia 17 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 9 Osi Priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uchwała wprowadza zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia zapisów umów partnerskich na rzecz realizacji projektu oraz oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Uchwała zmienia:

- Uchwałę Nr 1990/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z późn. zm.;

- Uchwałę Nr 1991/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej z późn. zm.;

- Uchwałę Nr 1992/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z późn. zm.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. (pdf, 256 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r.: Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu wraz z załącznikami. (pdf, 911 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r.: Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. (pdf, 466 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r.: Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. (pdf, 465 KB)


24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 880/18 z dnia 22 maja 2018 r. podjął decyzję o zmianie załączników do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Zmiany dotyczą załączników nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu i wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367) oraz zmiany następujących dokumentów:

  • Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
  • Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,
  • Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych.

Wprowadzono również zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 880/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2018 r. (.pdf, 299 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) wraz z załącznikami (.pdf, 1,89 MB)

Z ałącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) wraz z załącznikami (.pdf, 2,08 MB)

Regulamin konkursu (.pdf,  KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf,  KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf,  KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (.pdf,  KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf,  KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  KB), obowiązujący od 2018.05.25 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  KB), obowiązujący od 2018.05.23 do 2018.05.24

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  KB), obowiązujący do 2018.05.22

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf,  KB),
obowiązujący od 2018.05.25 - aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf,  KB),

obowiązujący od 2018.05.23 do 2018.05.24

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf,  KB), obowiązujący do 2018.05.22

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf,  KB), obowiązujący od 17.07.2018

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf,  KB), obowiązujący do 16.07.2018

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf,  KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (.pdf,  KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf,  KB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf,  KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanieprojektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf,  KB), obowiązujący od 17.07.2018

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf,  KB), obowiązujący do 16.07.2018

Załącznik 15 Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego (.pdf,  KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 487 KB) - aktualizacja w dniu 7 lutego 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.