RPO 9.2.1.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19

30.07.2019

Zakończony

28.11.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
06.07.2022

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1115/22 z dnia 5 lipca 2022 r. zmienił Uchwałę nr 486/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z późn. zm.

Zgodnie Regulaminem konkursu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 75 904 693,72 PLN. W konkursie dofinansowanych zostało 36 projektów ocenionych pozytywnie (w tym 18 projektów wybranych uchwałą nr 1176/20, 8 projektów wybranych uchwałą nr 38/22 oraz 10 projektów wybranych uchwałą nr 751/22).

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w związku z rezygnacją jednego Wnioskodawcy (projekt nr RPMP.09.02.01-12-0660/19) z podpisania umowy o dofinansowanie oraz w zakresie kwoty dofinansowania jednego projektu (zwiększenie wartości projektu nr RPMP.09.02.01-12-0682/19 w związku ze zwiększeniem liczby osób obejmowanych wsparciem w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej).

Poniżej w plikach do pobrania:


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 19.05.2022

  Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 751/22 z dnia 19 maja 2022 r. zmienił Uchwałę nr 486/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z późn. zm.

  Zgodnie Regulaminem konkursu, zmienionym Uchwałą Nr 750/22 z dnia 19 maja 2022 r. (pdf, 385 KB), kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 75 904 693,72 PLN, co pozwala na dofinansowanie 10 dodatkowych projektów z listy rezerwowej.

  Uwzględniając powyższą kwotę, dofinansowanych w tym konkursie zostanie 36 projektów ocenionych pozytywnie (w tym 18 projektów wybranych uchwałą nr 1176/20, 8 projektów wybranych uchwałą nr 38/22 oraz 10 projektów rekomendowanych do dofinansowania niniejszą uchwałą). Kwota dofinansowania wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w konkursie wynosi  75 748 938,60 PLN, zgodnie z listą stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały (.pdf, 473 KB). Lista projektów wybranych do dofinansowania została również zaktualizowana w związku z rezygnacją trzech Wnioskodawców z podpisania umów o dofinansowanie oraz w zakresie kwoty dofinansowania trzech projektów (zmniejszenie wartości projektu).

  Poniżej w plikach do pobrania:

 • 19.01.2022

  Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 38/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. zmienił Uchwałę nr 486/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej z późn. zm.

  Zgodnie Regulaminem konkursu, zmienionym Uchwałą nr 37/22 z dnia 18 stycznia 2022 r., kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 51 010 479,15 PLN, co pozwala na dofinansowanie 8 dodatkowych projektów z listy rezerwowej.

  Uwzględniając powyższą kwotę, dofinansowanych w tym konkursie zostanie 26 projektów ocenionych pozytywnie (w tym 18 projektów wybranych już uchwałą nr 1176/20 oraz 8 dodatkowych projektów rekomendowanych do dofinansowania niniejszą uchwałą), o łącznej kwocie dofinansowania 50 684 401,33 PLN, zgodnie z listą stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

  Poniżej w plikach do pobrania:

 • 28.08.2020

  Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19

  Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1176/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmienił Uchwałę nr 486/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  W wyniku procedury odwoławczej 2 projekty znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania, 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną i znalazł się na liście rezerwowej.

  Zgodnie Regulaminem konkursu, zmienionym Uchwałą Nr 1175/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 30 514 221,08 PLN, co pozwala na dofinansowanie 2 dodatkowych projektów z listy rezerwowej (poz. 12 i 16 na Liście podstawowej).

  Uwzględniając powyższą kwotę, na moment podjęcia Uchwały, istnieje możliwość wyboru do dofinansowania 18 projektów ocenionych pozytywnie, o łącznej kwocie dofinansowania 30 358 465,63 PLN, zgodnie z listą stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

  Poniżej w plikach do pobrania:

  - Uchwała nr 1176/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. (.pdf, 208 KB)

  - Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 (.pdf, 181 KB).

 • 26.03.2020

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 marca 2020 roku Uchwałą nr 486/20 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 (PDF, 475KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF, 298KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
28.11.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – w konkursie nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs  nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19 wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 113 328 729,18 PLN, co stanowi 441,80 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 323KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 sierpnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2020 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 sierpnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

a)    jednostki samorządu terytorialnego,

b)    organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

c)    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny,

-        placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,

-        osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,

-        kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania:

a)    asystenturę rodzinną,

b)    konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

c)    terapię i mediację,

d)    usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

e)    pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

f)     organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,

g)    ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej trudności: w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,

h)    tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego,

i)     wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:

-        zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub

-        rozszerzenia oferty wsparcia.

W ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego mają być zapewnione co najmniej następujące działania:

a)    praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny;

b)    równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami;

c)    stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin;

d)    funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory);

e)    oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca:

·         w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej:

-        opiekę i wychowanie,

-        pomoc w nauce,

-        organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

·         w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności:

-        organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,

-        realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych;

·         w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej:

-        realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Zakres wsparcia systemu pieczy zastępczej obejmuje w szczególności następujące działania:

a)    kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

b)    odejście od opieki instytucjonalnej tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 75 904 693,72 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zmiana Regulaminu konkursu

19.05.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 750/22 z dnia 19 maja 2022 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zwiększenie o 24 894 214,57 PLN kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie, tj. z 51 010 479,15 PLN na 75 904 693,72 PLN pozwoli na dofinansowanie dodatkowo 10 projektów złożonych w konkursie w ramach ww. Poddziałania i umieszczonych na liście rezerwowej.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 750/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2022 r. (.pdf, 385 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu

19.01.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 37/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zwiększenie o 20 496 258,40 PLN kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie, tj. z 30 514 221,08 PLN na 51 010 479,15 PLN pozwoli na dofinansowanie dodatkowo 8 projektów złożonych w konkursie w ramach ww. Poddziałania i umieszczonych na liście rezerwowej.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 37/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. (.pdf, 387 KB)


Zmiana Regulaminu konkursu

28.08.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1175/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 25 651 426,26 PLN na 30 514 221,08 PLN pozwoli na dofinansowanie dodatkowo 2 projektów, które w wyniku procedury odwoławczej znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej możliwe jest uruchomienie rezerwy w wysokości kwoty 10% alokacji, nie ujętej wcześniej w Regulaminie.

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 1175/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.  (.pdf, 464 KB).


Zmiana Regulaminu konkursu

07.04.2020  

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 07 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1345/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2019 roku. 

Zmiana polega na korekcie zapisów w Regulaminie konkursu (Rozdział 4 ust.5) w celu umożliwienia Wnioskodawcom wydłużenie terminu przewidzianego na podpisanie umowy o dofinansowanie w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce lub z nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Poniżej,w plikach do pobrania:      

Uchwała nr 517/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r. (.pdf, 192 KB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (.pdf, 931 KB ) - obowiązujący od 19.05.2022 r.

Regulamin konkursu  (.pdf, 955 KB) - obowiązujący do 18.01.2022 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 668 KB) - obowiązujący do 18.01.2022 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 359 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 522 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 729 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 280 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 468 KB) 

Załącznik Nr 1 do Załącznika 5 Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 612 KB)

Załącznik Nr 2 do Załącznika 5 Wzory oświadczeń (.pdf, 536 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 552 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 620 KB)

Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 504 KB)

Załącznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Harmonogram płatności (.pdf, 342 KB)

Załącznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Oświadczenie o kwalifikowalnści podatku VAT (.pdf, 262 KB)

Załącznik Nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 338 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 600 KB)

Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych(.pdf, 504 KB)
Załącznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Harmonogram płatności (.pdf, 342 KB)

Załącznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Oświadczenie o kwalifikowalnści podatku VAT (.pdf, 262 KB) 

Załącznik Nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu - Oświadczenie o kwalifikowalnści podatku VAT - Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 338 KB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 460 KB) 

Załącznik Nr 4 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu - Zasady przetwarzania dancyh osobowych (.pdf, 475 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 347 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów (.pdf, 318 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1 MB)

Załącznik 13 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 247KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowanie uchwały (.pdf, 155 KB)

Załącznik Nr 1 do Załącznika 14 - Oświadczenie małżonka (.pdf, 335 KB)

Załącznik 15 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową (.pdf, 136 KB)

Załacznik nr 16 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego (.pdf, 465 KB)

Załącznik 17 Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski    (.pdf, 1,2 MB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 28 października 2019 r. (.pdf, 653 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, fax. (18) 442 25 11, e-mail:  fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, fax. (18) 540 90 33, e-mail:  fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, fax. (14) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich ( www.funduszeeuropejskie.gov.pl).