RPO 9.2.1.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18

26.07.2018

Zakończony

27.09.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
07.09.2022

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1506/22 z dnia 6 września 2022 r. zmienił Uchwałę nr 146/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie Regulaminem konkursu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 89 758 264,94 PLN. W konkursie dofinansowanych zostało 35 projektów ocenionych pozytywnie (wybranych uchwałą nr 146/19).

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie kwoty dofinansowania dwóch projektów – zwiększenie wartości projektów nr RPMP.09.02.01-12-0159/18 (poz. 12) oraz RPMP.09.02.01-12-0156/18 (poz. 24), w związku ze zwiększeniem liczby osób obejmowanych wsparciem w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Lista projektów wybranych do dofinansowania została również zaktualizowana w związku z rezygnacją siedmiu Wnioskodawców z podpisania umów o dofinansowanie (poz. 1, 5, 10, 25, 27, 28 i 32).

Poniżej w plikach do pobrania:


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 05.02.2019

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18  dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 lutego 2019 roku Uchwałą nr 146/19 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursunr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 (.pdf, 232,50 KB)

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów – Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 100,36 KB)Informacje nt. złożonych wniosków
26.09.2018

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkursnr 09.02.01-IP.01-12-030/18 wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 147 974 335,42 PLN, co stanowi 468 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 224KB)

Informacje o naborze

Zmiana Regulaminu konkursu

05.02.2019 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 145/19 z dnia 5 lutego 2019 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zmiana Regulaminu konkursu wynika ze zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1‑13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w którym zwiększono kwotę alokacji na konkurs ogłoszony w roku 2018 w ramach Poddziałania 9.2.1, Typ projektu C.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 31 604 530,18 PLN na 89 758 264,92 PLN pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.

Poniżej,  do pobrania:

Uchwała nr 145/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 r. (.pdf, 87,12 KB)


Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 26 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków

o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 26 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-        organizacje pozarządowe,
-        organizacje non-profit,
-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
-        podmioty ekonomii społecznej,
-        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,
-        przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługi społeczne są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny,

-        placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a)    tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub

b)    wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:

-     zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub

-     rozszerzenia oferty wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 89 758 264,92 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf,776 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 246 KB)

Załącznik 1b Kryteria wyboru projektów – zakres uzupełnień i/lub poprawek wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 467 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 555 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 824 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 319 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,16 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 457 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,11 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,11 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 911 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 463 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 365 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,13 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslow (.pdf, 139 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolski (.pdf, 443 KB)

Załącznik 15 Lista gmin, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego (.pdf, 216 KB)

Załącznik 16 Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski  (.pdf, 545KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 7 września 2018 r. (.pdf, 1 MB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
  Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941
  Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
  tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, (14) 628 88 12, (14) 628 88 13,fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.