RPO 9.2.1.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki

RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17

28.02.2017

Zakończony

25.05.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
19.04.2023

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 646/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmienił Uchwałę Nr 1527/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Zgodnie z alokacją wskazaną w Regulaminie konkursu, zmienionym Uchwałą Nr 645/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r., kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 83 807 458,91 PLN. W konkursie dofinansowany został 1 projekt oceniony pozytywnie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie zwiększenie wartości projektu nr: RPMP.09.02.01-12-0388/17 (poz. 1). Zwiększenie wartości projektu związane jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu, zapewnieniem wsparcia większej liczbie uczestników dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Poniżej w plikach do pobrania:


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 21.09.2017

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 21 września 2017 roku Uchwałą nr 1527/17 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17.

  Poniżej do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania.

  Pobierz listę (PDF, 316KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
29.05.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE (Typ projektu D - wsparcie projektów z zakresu teleopieki) – konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 82 576 253,90 zł co stanowi 233,03 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 293KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 24 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 marca 2017 r. do 24 maja 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowejwww.rpo.malopolska.plzostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • osoby niesamodzielne;
 • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

W ramach ww. typu projektu przewiduje się realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych, w szczególności wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem przedsięwzięć podejmowanych w ramach ww. typu jest zorganizowanie kompleksowego systemu opieki, umożliwiającego osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach ww. typu przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania świadczonych w ramach projektu obejmujących przynajmniej:

 • dostęp do centrum teleopieki, zapewniającego co najmniej możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej;
 • zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania).

W celu zapewnienia kompleksowego systemu opieki zakres udzielanego wsparcia w projekcie musi obejmować zarówno dostęp do centrum teleopieki, jak i zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 83 807 458,91 PLN.

Niezbędne dokumenty

19.04.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 645/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z niej możliwymi konsekwencjami związanymi z trudnościami beneficjentów RPO WM 2014-2020 w realizacji projektów w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii dla realizacji RPO WM 2014-2020.

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 82 557 458,91 PLN na 83 807 458,91 PLN pozwoli na wydłużenie okresu realizacji projektu pn. MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ.

Zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm. Poniżej, w pliku do pobrania:

09.03.2022

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 286/22 z dnia 8 marca 2022 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z niej możliwymi konsekwencjami związanymi z trudnościami beneficjentów RPO WM 2014-2020 w realizacji projektów w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii dla realizacji RPO WM 2014-2020.

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 54 205 223,63 PLN na 82 557 458,91 PLN pozwoli na wydłużenie okresu realizacji projektu pn. MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ.

Zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Poniżej, w pliku do pobrania:

29.12.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1886/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm.

W związku z wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi sytuacja epidemiczna w Polsce wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z niej możliwymi konsekwencjami związanymi z trudnościami beneficjentów RPO WM 2014-2020 w realizacji projektów, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii dla realizacji RPO WM 2014-2020.

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 35 439 798,13 PLN na 54 205 223,63 PLN pozwoli na wydłużenie okresu realizacji projektu pn. MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ.

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Poniżej, w pliku do pobrania:

Uchwała nr 1886/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. (.pdf, 563 KB).

29.07.2019 

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1177/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm.

Zmiana Uchwały wynika konieczności dostosowania wzorów dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm., w związku z nowelizacją m.in. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwanej Ustawą Wdrożeniową) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zmianie uległy następujące Załączniki do Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, stanowiącego Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17:

 1. Załącznik Nr 1 Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 do Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, stanowiącego Załącznik Nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 1177/19.
 2. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT do Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, stanowiącego Załącznik Nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do Uchwały nr 1177/19.
 3. Załącznik Nr 4 Zasady przetwarzania danych osobowych do Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, stanowiącego Załącznik Nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 1177/19.
 4. Załącznik nr 5 Harmonogram płatności do Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo, stanowiącego Załącznik Nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do Uchwały nr 1177/19.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała Nr 1177/19 Zarzadu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. (.pdf, 124 KB),

Załączniki do Uchwały Nr 1177/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. (.pdf, 990 KB).

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana załączników do Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 110/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
podjął decyzję o zmianie załączników do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają głównie ze zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uchwała nr 110/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
(.pdf, 229,54 KB)
Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 2199,80  KB)
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.pdf, 261,51 KB)
Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 393,37 KB)
Harmonogram płatności (.pdf, 436,72 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej , od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, .

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Zmiana zapisów regulaminu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1769/17 z dnia 31 października 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają ze zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm..

Poniżej, do pobrania:

Uchwała nr 1769/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r.  (.pdf 298 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 828 KB), obowiązujący od 30.08.2017 r., aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 828 KB), obowiązujący do 29.08.2017 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (., 432 KB),

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (., 602 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (., 1 MB), obowiązujący od , aktualny

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (., 1 MB), obowiązujący do

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu (., 308 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (., 452 KB), obowiązujący od , aktualny

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (., 452 KB), obowiązujący do

Załącznik Karta oceny (., 483 KB)

Załącznik Wzory oświadczeń  (., 398 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach RPO (., 337 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (., MB), 

Załacznik załączniki do umowy o dofinansowanie (umowa standardowa)  (., 868 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (., 1 MB), 

Załacznik załączniki do umowy o dofinansowanie (umowa ryczałtowa) (., 868 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej  (., 524 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (., 460 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –   (., 391 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata   (., 1 MB)

Załącznik 13 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (., 3 MB), obowiązujący od 25.01.2018, aktualny

Załącznik 13 Wzór Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (., 1 MB), obowiązujący od 30.08.2017 do 24.01.2018

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków. Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).