RPO 9.2.1

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: E. rozwój opieki długoterminowej

RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17

30.11.2017

Zakończony

15.02.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
29.05.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 29 maja 2018 roku Uchwałą nr 928/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17.

Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17.

Poniżej, lista projektów wybranych do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 335KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
15.02.2018

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkursnr 09.02.01-IP.01-12-103/17 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 30 320 352,42 PLN co stanowi 248% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 229KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-        organizacje pozarządowe,
-        organizacje non-profit,
-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-        podmioty ekonomii społecznej,
-        przedsiębiorcy,
-        instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa obowiązującego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-        osoby niesamodzielne, zgodnie z definicją zawartą w Podrozdziale 1.2 Regulaminu konkursu,
-        opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, zgodnie z definicją zawartą w Podrozdziale 1.2 Regulaminu konkursu,
-        podmioty lub osoby świadczące usługi z zakresu opieki długoterminowej.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu E. Rozwój opieki długoterminowej we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii) w formach innych niż szpitalne, w szczególności w formie usług realizowanych w sposób zdeinstytucjonalizowany – poprzez rozwój środowiskowych form opieki. Udzielane wsparcie ma być zgodne z dokumentem „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”, które stanowią załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu oraz przyczynić się do wprowadzenia/zwiększenia usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

Zakres udzielanego wsparcia ma być realizowany w formach:

a)     wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER (tj. Załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu „Standard dziennego domu opieki medycznej”) lub innych form opieki na osobami niesamodzielnymi
lub
b)     długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 26 917 109,08 PLN.

Niezbędne dokumenty

17.07.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1294/18 z dnia 17 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 9 Osi Priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uchwała wprowadza zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia zapisów umów partnerskich na rzecz realizacji projektu oraz oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Uchwała zmienia:

- Uchwałę Nr 1990/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z późn. zm.;

- Uchwałę Nr 1991/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej z późn. zm.;

- Uchwałę Nr 1992/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z późn. zm.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. (pdf, 256 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r.: Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu wraz z załącznikami. (pdf, 911 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r.: Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. (pdf, 466 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały 1294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r.: Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. (pdf, 465 KB)

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

23.05.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 879/18 z dnia 22 maja 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. rozwój opieki długoterminowej.
Zmiana Regulaminu konkursu wynika ze zmiany Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1‑13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w którym zwiększono kwotę alokacji na konkurs ogłoszony w roku 2017 w ramach Poddziałania 9.2.1, Typ projektu E.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 12 201 543,99 PLN na 26 917 109,08 PLN pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.

Ponadto nastąpiły zmiany w załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu, wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367) oraz zmiany:

  • Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,     
  • Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,     
  • Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Uchwała nr 879/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2018 r. (.pdf, 382 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 2,15 MB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami   (.pdf 2,2 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 811 KB)

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 459 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 552 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf,  1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 315 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf,  1,3 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 321 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  2,15 MB),
obowiązujący od 2018.05.25 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa)  (.pdf,  3,4 MB,

obowiązujący od 2018.05.23 do 2018.05.24

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf,  3,4 MB), obowiązujący do 2018.05.22

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 2,2 MB), obowiązujący od 2018.05.25 - aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 3,4 MB), obowiązujący od 2018.05.23 do 2018.05.24

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 3,4 MB), obowiązujący do 2018.05.22

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 559 KB), obowiązujący od 17.07.2018

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 559 KB), obowiązujący do 16.07.2018

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 464 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (.pdf, 393 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 312 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 445 KB), obowiązujący od 17.07.2018

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 445 KB), obowiązujący do 16.07.2018

Załącznik 15 Standard dziennego domu opieki medycznej (.pdf, 558 KB)

Załącznik 16 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (.pdf, 1,3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 389 KB) - z dnia 19 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.