RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16

26.02.2016

Zakończony

01.06.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
22.02.2017

Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16, w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 lutego 2017 r., uchwałą nr 242/17, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu, dokonał wyboru do dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu.

W związku z powyższym, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach konkursu.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w pliku do pobrania:

- Lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 473 KB)

- Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 330 KB)

Pobierz listę (PDF, 472KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny formalnej
15.07.2016

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu NR RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 PODDZIAŁANIE 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT 

Typ projektu:

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16.
W ramach naboru dokonano oceny formalnej 5 wniosków, spośród których 4 spełniło kryteria oceny formalnej (zostało ocenionych pozytywnie). 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w projektach poprawnych formalnie (przekazanych do oceny merytorycznej) wynosi 15 031 562,21 zł, co stanowi 52 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.


Pobierz listę (PDF, 387KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.06.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2. USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA - ZIT (Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych) – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informują, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 16 822 879,06 zł, co stanowi 58,19% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 273KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizujących Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - wrzesień 2016 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje non-profit
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty ekonomii społecznej
 • przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przyjmuje się, że usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • osoby niesamodzielne
 • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych
 • podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych
 • podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W przypadku typu A każdy projekt musi zakładać potencjalną możliwość udzielenia wsparcia wszystkim osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, tzn. nie ma możliwości skierowania projektu np. jedynie do osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:

 • Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów;
 • Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 28 906 449,40 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 751 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 523 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 689 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO  (.pdf, 426 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 374 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 03.11.2016 - aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1 MB), obowiązujący do 02.11.2016

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 03.11.2016 - aktualny 

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 924 KB), obowiązujący do 02.11.2016

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 616 KB), obowiązujący od 03.11.2016 - aktualny

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 617 KB) obowiązujący do 02.11.2016

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 442 KB)

Załącznik 11 Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie (.pdf, 379 KB)

Załącznik 12 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych  (.pdf, 531 KB)

Załącznik 13 Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski (.pdf, 664 KB)

Załącznik 14 Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce (.pdf, 894 KB)

Załącznik 15 Lista gmin, w których liczba osób objętych usługami nie przekracza 10 osób (.pdf, 267 KB)

Załącznik 16 Wskazówki dot. tworzenia wniosku w e-RPO (.pdf, 466 KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 661 KB) - aktualizacja w dniu 12 maja 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 •  Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11 (parter), 31-358 Kraków, czynnym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl.