RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17

30.05.2017

Zakończony

07.09.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
06.06.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 962/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmienił Uchwałę Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.

W związku z odstąpieniem przez jednego z wnioskodawców od podpisania umowy o dofinansowanie dla 3 projektów, 3 wnioski zostały wykreślone z listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania, co umożliwiło zamieszczenie 2 wniosków z listy rezerwowej na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej do pobrania aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 306KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 09.02.2018

  Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17  dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekęi aktywizację osób niesamodzielnych.

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 8 lutego 2018 roku Uchwałą nr 178/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.

  Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 (.pdf, 145,59 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
  (.pdf, 61,68 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
07.09.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr 09.02.02-IP.01-12-061/17 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 43 024 396,67 zł co stanowi 157% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista wniosków złożonych w konkursie

Pobierz listę (PDF, 265KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 6 września 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 6 września 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • osoby niesamodzielne,
 • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych,
 • podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych,
 • podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:

A) Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferujących

co najmniej:

 • wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np. grupy wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi „menadżerów opieki”),
 • działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość,
 • działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.

Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo:

 • usługi „odciążeniowe”/ „wytchnieniowe”/ „opieki zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna,
 • ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

B)           Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować co najmniej:

 • usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne obejmujące co najmniej możliwość dowozu uczestników, możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomocw podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.

Typy projektów (A i B) mogą być łączone.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 27 401 865,27 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana załączników do Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 112/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
podjął decyzję o zmianie załączników do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają głównie ze zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uchwała nr 112/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. (.pdf, 230,71 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami  (.pdf, 3 MB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!
Zmiana regulaminu konkursu
W związku z aktualizacją Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS istnieje konieczność dostosowania treści Regulaminu konkursu do zapisów ww. dokumentu.
Zobacz szczegóły

Regulamin konkursu (.pdf, 888 KB),obowiązujący od 20.06.2017 - aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 888 KB), obowiązujący do 19.06.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 392 KB),  

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (.pdf, 619 KB)  

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie   (.pdf, 1 MB),  

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO   (.pdf, 333 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów   (.pdf, 1,2 MB)  

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 708 KB),obowiązujący od 20.06.2017 - aktualny

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 708 KB), obowiązujący do 19.06.2017

Załącznik 7 Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB) - obowiązujący od 25.01.2018 r., aktualny 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) - obowiązujący do 24.01.2018 r. (.pdf, 677 KB),

Załącznik 7a Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie (umowa standardowa) - obowiązujące do 24.01.2018 r. (.pdf, 696 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB) - obowiązujący od 25.01.2018 r., aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) - obowiązujący do 24.01.2018 r. (.pdf, 640 KB),  

Załącznik 8a Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie (umowa ryczałtowa) - obowiązujące do 24.01.2018 r. (.pdf, 696 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  (.pdf, 483 KB)   

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu   (.pdf, 487 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług  (.pdf, 435 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO  (.pdf, 1,1 MB)  

Załącznik 13 Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych  (.pdf, 759 KB),

Załącznik 14 Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych   (.pdf, 991 KB)  

Załącznik 15 Lista gmin  (.pdf 276 KB)

Załącznik 16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS  (.pdf 276 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 368 KB) - aktualizacja w dniu 19 lipca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941

Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86,

e-mail: fem@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl; Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl; Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,

tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl; Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ( www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich ( www.funduszeeuropejskie.gov.pl).