RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16

13.10.2016

Zakończony

11.10.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
22.02.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 lutego 2017 roku Uchwałą nr 241/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej, w plikach do pobrania:


Wyniki oceny formalnej
09.11.2016

Zakończony  został  etap  oceny  formalnej  wniosków  o  dofinansowanie  projektów  złożonych  w ramach Poddziałania 9.2.3 RPO WM - USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR, Typ projektu C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej - konkurs nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16.

W  ramach  naboru  złożono  5  wniosków. Wnioski  spełniły kryteria  oceny formalnej  (uzyskały  pozytywny  wynik oceny formalnej) i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 388KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
13.10.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR

(Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej) – konkurs nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 11 658 131,22 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków oraz wykorzystanie alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 1440KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 240/17 z dnia 21 lutego 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 C Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.  

Zwiększenie kwoty określonej w Regulaminie konkursu, przeznaczonej na dofinansowanie projektów w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny z kwoty 2 873 890,57 zł na kwotę 4 411 069,60 zł pozwoli na dofinansowanie wszystkich  poprawnych projektów złożonych w naborze z obszaru ww. subregionu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 16 sierpnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 10 października 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl , z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od 16 sierpnia 2016 r. do 10 października 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą się ubiegać:

-     powiat,

-     organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-     podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych, przyjmuje się, że usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-     osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi (takimi jak: przemoc, konflikty małżeńskie/partnerskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki losowe, katastrofy itp.)

-     ośrodki interwencji kryzysowej.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem, tj. wsparcia dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograniczenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych. Wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres udzielanego wsparcia obejmie następujące działania:

a)  wsparcie na tworzenie nowych ośrodków interwencji kryzysowej

Zakres usług interwencji kryzysowej świadczonych przez ośrodek powinien obejmować co najmniej:

-     diagnozę stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia i życia,

-     ustalenie planu pomocy i jego realizatorów,

-     natychmiastowe udzielenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej (w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego),

-     zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wynikającej z kryzysu psychospołecznego,

-     profilaktykę kryzysu: działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o proponowanej ofercie adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty wsparcia, mieszkańców danego terenu,

-     działania post-interwencyjne: działania wzmacniające i wspierające osoby i rodziny dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi.

b)  wsparcie na rozwój istniejących ośrodków interwencji kryzysowej, wyłącznie pod warunkiem dorównania do standardu określonego dla nowych ośrodków interwencji kryzysowej w pkt a), a w przypadku ośrodków spełniających ten standard, wyłącznie pod warunkiem rozszerzenia oferty usług świadczonych przez dany ośrodek lub zwiększenia liczby osób obejmowanych wsparciem w ramach danego ośrodka.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 23 989 449,81 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu  wraz z załącznikami , w szczególności:

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu; 

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i do Regulaminu konkursu;

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu. 

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 301 KB) - aktualizacja w dniu 21 września 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków,tel. (012) 616 0 616,  fax (012) 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl.

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33,e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.