RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17

23.08.2017

Zakończony

23.11.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
09.05.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 745/18 z dnia 8 maja 2018 r. zmienił Uchwałę Nr 511/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zmiana polega na poszerzeniu listy rankingowej o 5 dodatkowych projektów z listy rezerwowej. Łącznie rekomenduje się 21 projektów ocenionych pozytywnie, o łącznej kwocie dofinansowania 57 898 532,37 zł, zgodnie z listą podstawową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

Pobierz listę (PDF, 159KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 28.03.2018

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 27 marca 2018 roku Uchwałą nr 511/18 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów .

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17.

  Poniżej do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania.

  Pobierz listę (PDF, 162KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
24.11.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR Typ projektu A - działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych - nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr 09.02.03-IP.01-12-073/17 wpłynęło 42 wnioski o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 121 607 293,65 zł co stanowi ok. 230% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 205KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 24 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 24 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • osoby niesamodzielne,
 • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych,
 • podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych,
 • podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:

A) Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferującychco najmniej:

 • wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np. grupy wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi „menadżerów opieki”),
 • działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość,
 • działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.

Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo:

 • usługi „odciążeniowe”/ „wytchnieniowe”/ „opieki zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna,
 • ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

B) Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować co najmniej:

 • usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne obejmujące co najmniej możliwość dowozu uczestników, możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,
 • usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.

Typy projektów (A i B) mogą być łączone.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 57 898 532,37 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Zwiększenie alokacji dla konkursu


ZarządWojewództwa Małopolskiego Uchwałą nr 685/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu.

Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z 52 927 080,09 PLN na 57 898 532,37 PLN pozwoli na dofinansowanie wszystkich poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.

Poniżej, do pobrania:

Uchwała nr 685/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. (.pdf, 480 KB)

Zmiana załączników do Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 111/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. podjął decyzję o zmianie załączników do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają głównie ze zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uchwała nr 111/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. (.pdf, 227,58 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB)

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Obowiązkowe oświadczenie

Przypominamy, że w celu spełnienia obligatoryjnego kryterium  formalnego Rzetelność wnioskodawcy, każdy Wnioskodawca i  każdy Partner (jeśli dotyczy) zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Regulamin konkursu (.pdf, 881 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 379 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 619 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf, 1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 322 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPO WM 2014-2020 (.pdf, 690 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy standardowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB) - obowiązujący od 25.01.2018 r., aktualny

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,2 MB) - obowiązujący do 24.01.2018 r.

Załącznik 8 Wzór umowy ryczałtowej wraz z załącznikami (.pdf, 3 MB) - obowiązujący od 25.01.2018 r., aktualny

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,1 MB) - obowiązujący do 24.01.2018 r.

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 492 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 475 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (.pdf, 416 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik 13 Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski (.pdf, 744 KB)

Załącznik 14 Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce (.pdf, 975 KB)

Załącznik 15 Lista gmin, w których liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy oraz usługami opiekuńczymi, w tym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, a także specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi) nie przekracza 10 osób (.pdf, 261 KB)

Załącznik 16 Lista gmin, w których odsetek osób w wieku 60 lat i więcej przekracza średnią dla województwa (.pdf, 417 KB)

Załącznik 17 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 504 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail:  fem_tarnow@umwm.pl.