RPO 11.1.2.

Poddziałenie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych

RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17

28.02.2017

Zakończony

08.07.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.06.2022

W dniu 21 czerwca maja 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 991/22 w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 208 KB)

Na mocy powyższej Uchwały, ZWM dokonał:

 • wykreślenia projektu nr RPMP.11.01.02-12-0896/17 pn. „Rekompozycja Rynku w Sułkowicach cz. I obejmująca przebudowę części parkowej wraz z placem zabaw i siłownią na wolnym powietrzu oraz zmianę układu komunikacyjnego” z Listy podstawowej projektów ocenionych  i wybranych do dofinansowania.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 do dofinansowania zostały wybrane 42 projekty na łączną kwotę 244 420 660,95 zł. Jednocześnie kwota podpisanych umów i aneksów nie przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 (.pdf, 240 KB)


Wersje archiwalne(15)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
11.05.2018

Instytucja Rozpatrująca Protest (IRP) uwzględniła protesty dwóch Wnioskodawców:

 • Gminy Andrychów od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.11.01.02-12-0907/17 w ramach kryterium Koncepcja realizacji projektu,
 • Gminy Miechów od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.11.01.02-12-0869/17 w ramach kryterium Zasadność realizacji projektu

i skierowała ww. projekty do dalszej oceny, w wyniku której uzyskały ocenę pozytywną.

Ponadto w wyniku ponownej oceny dokonanej przez IRP w zakresie zaskarżonych kryteriów w ramach protestu, projekt nr RPMP.11.01.02-12-0899/17 otrzymał łącznie 59,5 punktów, tj. 65,38% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 zostały ocenione łącznie 52 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 291 413 813,43 zł.

Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 32 826 310,08 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 225 KB)

Pobierz listę (PDF, 617KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 21.03.2018

  Rozstrzygnięciem z dnia 23.02.2018 r. IRP uwzględniła protest Wnioskodawcy projektu nr RPMP.11.01.02-12-0913/17 od negatywnej oceny w kryterium pn. Koncepcja realizacji projektu i skierowała projekt do dalszej oceny. W dniu 07.03.2018 r. zakończony został wynikiem pozytywnym etap oceny merytorycznej ww. projektu.

  Ponadto w dniu 12.03.2018 r. wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena projektu nr RPMP.11.01.02-12-0934/17, który został przekazany do oceny merytorycznej przez IRP rozstrzygnięciem z dnia 23.02.2018 r.

  W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej w ramach konkursu nr. RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 zostało ocenionych łącznie 50 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 271 168 659,27 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 44 897 286,15 zł.

  Pobierz listę (PDF, 599KB)
 • 21.02.2018

  12 lutego 2018r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 48 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 254 214 121,76 zł.

  Wynik negatywny otrzymało 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania  56 378 428,96 zł.

  Pobierz listę (PDF, 402KB)

Wyniki oceny finansowej
21.03.2018

23.02.2018 r. Instytucja Rozpatrująca Protest w swoim rozstrzygnięciu uwzględniła protest Wnioskodawcy projektu nr RPMP.11.01.02-12-0934/17 od negatywnej oceny finansowej. W związku z powyższym projekt został skierowany do oceny na etapie oceny merytorycznej.

W wyniku oceny finansowej pozytywnie zostało ocenionych łącznie 57 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 317 787 826,54 zł.

Pobierz listę (PDF, 283KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 04.01.2018

  21 grudnia 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 312 314 431,84 zł

  Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 5 473 394,70 zł.

  Pobierz listę (PDF, 255KB)

Wyniki oceny formalnej
05.12.2017

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm), uwzględniła w dniu 03.11.2017r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu

RPMP.11.01.02-12-0887/17

Gmina Wieliczka

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Wieliczce

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 57 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 319 185 483,64 zł.

Wynik negatywny uzyskało 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania 70 496 429,87 zł.

Pobierz listę (PDF, 255KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.10.2017

  31 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 317 445 849,50 zł. 

   Wynik negatywny uzyskało 36 projektów na łączną kwotę dofinansowania 72 236 064,01 zł.

  Pobierz listę (PDF, 87KB)
 • 02.08.2017

  1 sierpnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach równolegle ogłoszonych konkursów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 dla Poddziałania 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 30 października 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
13.07.2017

W ramach konkursu złożono 92 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 403 027 225, 76 zł., co stanowi ok. 185% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 416KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 7 lipca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. Lista projektów w uzgodnionym PR musi zawierać, co najmniej jeden projekt w ramach typu projektu A, B lub C. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.

Poddziałanie realizowane będzie w miastach powyżej 5 tyś mieszkańców, z wyłączeniem miast kwalifikowanych do poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach RPO WM.

Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. Typ projektu A – Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
 2. Typ projektu B – Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 3. Typ projektu C – Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
 4. Typ projektu D – Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 5. Typ projektu E – Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną,
 6. Typ projektu F – Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. dla projektów typu A, B, C, D – 500 000,00 zł
 2. dla projektów typu E, F – 100 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

224 688 793,55 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

25 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 55/22 (.pdf, 213 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do Działania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 i polega na zwiększeniu alokacji z EFRR w ramach konkursu o 4 041 916,44 zł oraz z Budżetu Państwa o 621 833,31 zł. Aktualna alokacja konkursu wynosi 245 123 953,83 zł, w tym 214 020 248,00 zł ze środków EFRR oraz 31 103 705,83 zł ze środków Budżetu Państwa. Uchwała uwzględnia także zgodę Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji. Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

14 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 19/22 (.pdf, 290 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do Działania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 i polega na zwiększeniu alokacji z EFRR w ramach konkursu o 1 915 614,38 zł oraz z Budżetu Państwa o  314 938,35 zł. Aktualna alokacja konkursu wynosi 240 460 204,08 zł, w tym 209 978 331,56 zł ze środków EFRR oraz 30 481 872,52 zł ze środków Budżetu Państwa. Uchwała uwzględnia także zgodę Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji. Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

20 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1051/21 (.pdf, 212 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji z EFRR w ramach konkursu o 2 139 162,01 zł oraz z Budżetu Państwa o 370 388,95 zł.
Aktualna alokacja konkursu wynosi 238 229 651,35 zł, w tym 208 062 717,18 zł ze środków EFRR oraz 30 166 934,17 zł ze środków Budżetu Państwa.

Zwiększenie alokacji ma na celu uzupełnienie kwoty dofinansowania dla projektu nr 11.01.02-12-0898/17 pn. „Rewitalizacja Zespołu Szkół pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego” złożonego przez Gminę Wolbrom, do pełnej kwoty dofinansowania.

***

22 października 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1482/20   (.pdf, 360 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Przedmiotową Uchwałą zwiększono kwotę alokacji w ramach konkursu do 235 720 100,39 zł, w tym 205 923 555,17 zł ze środków EFRR oraz  29 796 545,22 zł. ze środków Budżetu Państwa.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.
Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

***

17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 653/18 (Uchwała w pdf, 494 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu zwiększeniu alokacji w ramach konkursu do kwoty 229 291 594,12 zł.

***

16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 405/18 (.pdf 439 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, poprzez zwiększenie alokacji w konkursie.
Obecnie kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 224 688 793,55 zł. Zwiększenie alokacji dotyczyło kwoty Budżetu Państwa.

***  

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

30 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 844/17 zmienił Regulamin konkursu Poddziałania 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 30 maja 2017 r.) (.pdf, 752 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 28 lutego 2017 r. do 29 maja 2017 r.) (.pdf, 752 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13,0 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 140 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 852 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,90 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,01 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 612 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 376 KB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 364 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 160 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 156 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 945 KB) - aktualizacja w dniu 30 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl