RPO

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji

Konkurs dotacji

31.03.2016

Zakończony

24.05.2016

Konkurs dotacji jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Konkurs poprzedza udział we właściwej procedurze konkursowej w ramach poszczególnych działań/ poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w szczególności w ramach 11. osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Zestawienie logotypów

9 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. 122 gminy otrzymają łącznie ponad 6,3 mln zł.
Konkurs został ogłoszony 31 marca 2016 r. Alokacja wynosiła blisko 6,8 mln zł. Termin zakończenia naboru, początkowo wyznaczony na 9 maja, został wydłużony do 23 maja. Wnioski złożyło 137 gmin, na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,6 mln zł. Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych (wpłynął po terminie). Z pozostałych 136 wniosków, 13 nie uzyskało minimalnej liczby punktów (60%) z oceny merytorycznej. Jedna gmina zrezygnowała z ubiegania się o dotację.
Ostatecznie dofinansowanie otrzymają 122 gminy, a łączna maksymalna wartość dotacji wyniesie ponad 6,3 mln zł.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
09.08.2016

9 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1237/16 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

W ramach konkursu zostały wybrane do dofinansowania 122 wnioski na całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 6 301 311,72 zł.

Pobierz listę (PDF, 503KB)

Wyniki oceny merytorycznej
09.08.2016

29 czerwca 2016 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie prac związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji.

Wynik pozytywny uzyskały 123 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia wynoszącą ponad 7 mln zł.

13 wniosków nie uzyskało minimalnej liczby punktów z oceny merytorycznej – zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu Konkursu „do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko te wnioski, które uzyskają minimum 60% punktów z oceny merytorycznej” w ramach kryteriów podstawowych.

Pobierz listę (PDF, 500KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
09.06.2016

23 maja 2016 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Do Departamentu Polityki Regionalnej wpłynęło w terminie 136 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,5 mln zł.

Ocenę formalną przeszły pozytywnie wszystkie wnioski (136). Zostaną one przekazane ekspertom do oceny merytorycznej. Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to lipiec 2016 roku. Jeden wniosek, zgłoszony po terminie, nie był rozpatrywany.

Pobierz listę (PDF, 432KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego i Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Przygotowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć do dnia 23 maja 2016 r., osobiście, pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek wraz z załącznikiem stanowiącym szczegółowy budżet projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/ DVD/ pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.

Planowany termin rozstrzygnięcia

lipiec 2016

Na co i kto może składać wnioski?

Uprawnieni wnioskodawcy 

O wsparcie może ubiegać się pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach projektu dofinansowanego na podstawie wybranego wniosku o przyznanie dotacji możliwe będzie  opracowanie lub aktualizacja programu rewitalizacji.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

6 774 000 PLN.

Wysokość dofinansowania: 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, jednak nie więcej niż 150 000 PLN.

Wkład własny: 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Kwalifikowalność wydatków: 

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 31 stycznia 2018 r. (szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty - nabór wniosków

Regulamin konkursu z załącznikami (.pdf, 1 MB)

Wzór wniosku o dotację (.docx, 91 KB) 

Załącznik do wniosku o dotację (.xls, 328 KB) 

Wzór umowy o dotację (.pdf, 380 KB) 

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (.pdf, 271 KB) 

Wzór oświadczenia o zachowaniu bezstronności (.docx, 79 KB) 

Wzór protokołu z procedury o udzielenie zamówienia (.docx, 81 KB)

Niezbędne dokumenty – umowa o dofinansowanie

Wzór sprawozdania (.doc, 408 KB)

Wzór rozliczenia finansowego (.xls, 344 KB)

Wzór protokołu biegłego rewidenta (.docx, 88 KB)

Wzór oświadczenia w sprawie VAT (.xls, 88 KB)

Inne ważne informacje

Prezentacje ze spotkań informacyjno-edukacyjnych

  1. Nowe podejście do rewitalizacji – co zmieniło się od 18 listopada 2015 r. (.pdf, 674 KB)
  2. Program Rewitalizacji krok po kroku – zasady, procedury (.pdf, 2 MB)
  3. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – źródła danych, ich gromadzenie i interpretacja (.pdf, 5 MB)
  4. REWITALIZACJA. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: źródła danych, ich gromadzenie i interpretacja – aspekty praktyczne (.pdf, 4 MB)
  5. Partycypacja w procesie opracowania i wdrażania programów rewitalizacji (.pdf, 2 MB)
  6. Praktyczne aspekty uspołecznienia procesu rewitalizacji  (.pdf, 3 MB)
  7. Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – zasady aplikowania o środki i realizacji projektu (.pdf, 884 KB)
  8. Realizacja umowy – zasady kwalifikowalności wydatków, sprawozdawczości i rozliczeń (.pdf, 812 KB)
  9. Cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji (.pdf, 1,89 MB)
  10. Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacyjnych (.pdf, 5 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące opracowania programów rewitalizacji (.pdf, 584) - aktualizacja 12 września 2016 r.

Pytania dotyczące konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji  (.pdf, 584) - aktualizacja 14 września 2016 r.

Zasady oceny w ramach dodatkowego kryterium merytorycznego: obszar strategicznej interwencji – ubóstwo

Zgodnie z regulaminem konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji, gminy wpisujące się w obszar strategicznej interwencji – ubóstwo mogą otrzymać preferencje w postaci przyznania dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji.

Sposób wyliczenia wskaźnika i zasady przyznawania preferencji (.pdf, 558 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Województwa Małopolskiego dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Zasady prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 480/16 z dnia 31 marca 2016 r., zmienioną uchwałą nr 1380/16 z dnia 15 września 2016 r. oraz uchwałą nr 1718/16 z dnia 22 listopada 2016 r., przyjął regulamin prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, który określa między innymi warunki wpisu do Wykazu programów rewitalizacji (kryteria weryfikacji).

Uchwała Nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. (.pdf, 288 KB) 

Załączniki do uchwały (.pdf, 76 KB) 

Wniosek o wpis do wykazu - wersja edytowalna (.xls, 88 KB) 

Formularz korekty - wersja edytowalna (.xls, 84 KB)

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej
Adres e-mail:  rewitalizacjaPR@umwm.pl

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu ds. rewitalizacji: 12 29 90 667 / 12 29 90 674